Tải bản đầy đủ

DAN y BAO CAO MARKETING

DÀN Ý BÁO CÁO MARKETING
 Trang bìa
 Thành viên
 Mục lục
-

Mục tiêu báo cáo
Nêu vấn đề mục tiêu cụ thể, lý do thực hiện
Để làm gì, như thế nào
Bài nghiên cứu này muốn nói lên điều gì

-

Thiết kế báo cáo
Nghiên cứu định lượng
Phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu
Ở đâu
Thời gian
Đối tượng NC
Trong phạm vi nào

Ghi chép thủ công : bằng bảng câu hỏi

I.

II.

Nội dung báo cáo
 Áp dụng cho từng câu hỏi một :
- Phân tích, diễn giải ra bằng lời
VD : Theo khảo sát về Sự thuận tiện khi mua hàng trực tuyến thì có 50% chọn gì gì
đó.....vì thế....nên...
- Bảng ( cái khung bảng câu hỏi từng câu)
- Vẽ hình ( vẽ biểu đồ)
- Chú thích
III.

1. Mô tả mẫu nghiên cứu
• Đối tượng
• Độ tuổi
• Giới tình
• Địa điểm
2. Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến
• Những thuận tiện khi mua sắm trực tuyến
• Mối quan tâm khi lựa chọn sản phẩm khi mua sắm trực tuyến
• Giá cả khi mua sắm trực tuyến
• Niềm tin khách hàng khi mua sắm trực tuyến
• Tín đáp ứng của trang web khi mua sắm trực tuyến
• Những rủi ro khi mua sản phẩm trên website

Những khó khăn về hệ thống trang web khi mua sắm trực tuyến
Những bất tiện về dịch vụ khi mua sắm trực tuyến

3. Thông tin cá nhân
• Thường mua sắm trực tuyến ở trang web nào
• Mức độ mua sắm trực tuyến
• Tần suất khi mua sắm trực tuyến
• Sản phẩm khi mua sắm trực tuyến
• Những yếu tố khách hàng thường quan tâm khi mua sắm trực tuyến
• Mong muốn của khách hàng khi mua sắm trực tuyến
IV.
-

Các hạn chế nghiên cứu
Thời gian từ lúc nào đến lúc nào => ngắn => vì....nên....
Chi phí ra sao => vì....nên
Kích thước mẫu nhỏ hay lớn => vì....nên.....

Kết luận và đề xuất
Nhận xét ưu nhược điểm
Từ những đánh giá trên bảng khảo sát => rút ra, đưa ra các giải pháp cụ thể
V.

VI.

Phụ lục
Dàn bàn thảo luận nhóm
Bảng câu hỏi ( đưa vào hết)
Hình ảnh thêm nếu có

VII.

Tài liệu tham khảo

Những chú ý :
 Ghi tên thành viên vs tài liệu tham khảo theo thứ tự Alpha B
 Thời gian thuyết trình : 45 phút
 10p chuẩn bị
 20p thuyết trình
 15p đặt câu hỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×