Tải bản đầy đủ

Bia bao cao 1

B Ộ CÔNG TH ƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGO ẠI
KHOA TÀI CHÍNH – K Ế TOÁN

BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐƠN VỊ THỰC TẬP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh viên thực hiện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L ớp : . . . .Chuyên nghành. . . . .
Khóa 18

Địa chỉ liên lạc trong thời gian thực tập : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(Ghi đồng ý và ký tên)

GV H ƯỚNG D ẪN
(Ghi đồng ý và ký tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×