Tải bản đầy đủ

BAO CAO TU n

1. Nội dung công việc đã làm trong
tuần:

a) Về công tác bán hàng:
BÁO
CÁO TUẦN
Các nội dung cần thể hiện: sản lượng
hàng
bán trong tuần, chủng loại, mác
thép, giá bán,
(Từ ngày…….
đến ………/2017)
số Hợp đồng, tên công trình, sản lượng còn lại
mà công trình sẽ sử dụng….. Đề nghị liệt kê
chi tiết theo từng đơn hàng.
b) Chăm sóc khách hàng (bao gồm các
công việc viếng thăm, tiếp khách):
+ Khách hàng đang bán hàng (khách hàng
cũ):
Các nội dung cần thể hiện: số lượng khách
hàng, tên khách hàng, mục đích chăm sóc, chi

phí (nếu phát sinh)…..
+ Khách hàng tiềm năng
Các nội dung cần thể hiện: số lượng khách
hàng, tên khách hàng, tên công trình, địa điểm
công trình, tiên lượng vật tư sắt thép sử dụng,
năng lực tài chính, các đơn vị đối thủ, chi phí
xử lý (gửi giá bao nhiêu, thuế người mua chịu
bao nhiêu%); chi phí ngoại giao: tư vấn, ban
dự án….
c) Công nợ khách hàng (theo danh
sách từng cá nhân phụ trách)
Các nội dung cần thể hiện: tình hình công nợ
của từng khách hàng đến thời điểm báo cáo,
bao gồm: tổng số tiền nợ (gốc + lãi), lãi quá
hạn, thời gian quá hạn, tình trạng đối chiếu
công nợ, nguồn xử lý nợ của khách hàng (từ
đâu, bao giờ có), đề xuất biện pháp xử lý
2. Những khó khăn tồn tại chưa giải
quyết được
Các nội dung cần thể hiện: những khó khăn
mà cán bộ Sales đang đối mặt trong bán
hàng, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ

3. Kế hoạch công việc trong tuần tới.

4. Kiến nghị, đề xuất khác (nếu có):
Người lập báo cáo
CHỮ KÝ

BM 01.BH.
NBH: ……..


BỘ PHẬN MARKETING – BÁN HÀNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×