Tải bản đầy đủ

Bao cao tom tat

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vấn đề sức khỏe

và môi trường đang được quan tâm hàng đầu.
Sự gia tăng dân số đã kéo theo các bệnh viện, phòng khám mọc lên nhanh
chóng. Đi đôi với sự phát triển kéo theo lượng chất thải y tế (CTYT) cũng tăng
lên về số lượng và phức tạp về thành phần, còn việc quan tâm xử lý, quản lý chất
thải của bệnh viện chưa theo kịp. Chất thải y tế đang trở thành vấn đề môi trường
và xã hội cấp bách ở nước ta, nhiều bệnh viện trở thành nguồn gây ô nhiễm cho
khu dân cư xung quanh, gây dư luận cho cộng đồng.
Không chỉ có bệnh viện tuyến tỉnh mà bệnh viện tuyến huyện cũng đang
diễn ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải y tế. Bệnh viện đa khoa
huyện Yên Dũng là bệnh viện có thời gian hoạt động lâu dài và phục vụ nhu cầu
khám chữa bệnh của đại đa số người dân trong huyện. Ngày nay, cùng với sự
phát triển kinh tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe thì số lượng bệnh nhân ngày
một tăng đã kéo theo sự gia tăng lượng chất thải y tế. Để có thể giảm thiểu chất
thải y tế bằng cách giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có
thể tái chế, quản lý tốt quá trình phân loại chất thải, nhận thức của cán bộ và

công nhân viên bệnh viện về vấn đề này cần phải được nâng cao.
Xuất phát từ tính cấp thiết như vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh
giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế và nhận thức của cán bộ, nhân viên
bệnh viện trong quản lý chất thải tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang”.


1.2.

Mục đích và yêu cầu nghiên cứu

1.2.1. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa
khoa huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Đánh giá nhận thức của cán bộ, nhân viên bệnh viện trong quản lý chất
thải rắn tại bệnh viện.
- Đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên
bệnh viện trong quản lý chất thải rắn tạo bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng.
1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu
- Xác định được hiện trạng chất thải rắn tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên
Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn tại bệnh viện Đa khoa huyện
Yên Dũng.
- Đánh giá nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế trong việc quản lý chất thải
rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng.
- Đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên
bệnh viện trong quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên
Dũng.


2.1.

Phần 2. TỔNG QUAN
Các khái niệm liên quan

Theo Luật BVMT năm 2005 đã đưa ra các khái niệm:
- Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất bao quanh con người,
có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh
vật.
- Tiêu chuẩn môi trường: là giới hạn cho phép của thông số về chất lượng


môi trường xung quanh, về hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong chất thải được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi
trường.
Theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế (2007), các khái niệm dưới đây
được hiểu như sau:
- Chất thải y tế: là chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động
khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu, đào tạo. Chất
thải y tế có thể ở dạng rắn, lỏng và dạng khí.
- Chất thải nguy hại: là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một
trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn
mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất
khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.
- Chất thải y tế nguy hại: là chất thải có một trong các thành phần như: máu,
dịch cơ thể, chất bài tiết; các bộ phận hoặc cơ quan của người, động vật; bơm
kim tiêm và các vật sắc nhọn; dược phẩm; hóa chất và các chất phóng xạ dùng
trong y tế. Nếu những chất này không được tiêu hủy sẽ gây nguy hại cho môi
trường và sức khỏe con người.
- Quản lý chất thải y tế: là hoạt động quản lý việc phân loại, xử lý ban đầu,


thu gom, vận chuyển, lưu trữ, giảm thiểu,tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy chất
thải y tế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
- Giảm thiểu chất thải y tế: là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát chất
thải y tế, bao gồm: giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có
thể tái chế, tái sử dụng, quản lý tốt, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hành và
phân loại chất thải chính xác.
- Tái sử dụng: là việc sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ
sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm theo một chức năng mới, mục đích mới.
- Tái chế: là việc tái sản xuất các vật liệu thải bỏ thành những sản phẩm
mới.
- Thu gom chất thải tại nơi phát sinh: là quá trình phân loại, tập hợp, đóng
gói và lưu trữ tạm thời chất thải tại địa điểm phát sinh chất thải trong cơ sở y tế.
- Xử lý ban đầu: là quá trình khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn các chất thải có
nguy cơ lây nhiễm cao tại nơi chất thải phát sinh trước khi vận chuyển tới nơi
lưu trữ hoặc tiêu hủy.
- Xử lý và tiêu hủy chất thải: là quá trình sử dụng các công nghệ nhằm làm
mất khả năng gây nguy hại của chất thải đối với sức khỏe con người và môi
trường.


Phần 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.

Đối tượng nghiên cứu
Rác thải y tế và cán bộ, nhân viên y tế ở bệnh viện Đa khoa huyện Yên

Dũng, tỉnh Bắc Giang.
3.2.

Nội dung nghiên cứu

- Đặc điểm của bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện.
- Đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn y tế trong bệnh viện.
- Đánh giá nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế trong việc quản lý chất thải rắn
y tế.
- Đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên bệnh
viện trong quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng.
3.3.

Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
- Thu thập thông tin thứ cấp:
+ Tài liệu, số liệu từ bệnh viện Đa khoa Yên Dũng và các cơ quan chức năng.
+ Các nguồn tài liệu, số liệu khác: báo chí, sách, internet…
- Thu thập thông tin sơ cấp:
+ Điều tra, thu thập thông tin thông qua bảng hỏi: Số lượng mẫu điều tra và nội
dung thu thập thông tin được trình bày ở Bảng 3.1:


Bảng 3.1: Bảng tổng hợp về đối tượng, nội dung phỏng vấn và số lượng
phiếu điều tra
Số lượng
STT Đối tượng phỏng
phiếu
Nội dung phỏng vấn
Cách chọn mẫu
vấn
điều tra
1 Cán bộ phụ trách
1
- Thu thập thông tin chung Chỉ có một cán bộ phụ
vấn đề môi trường
trách
về bệnh viện.
- Điều tra về nhận thức của
của bệnh viện
cán bộ, nhân viên y tế trong
việc quản lý CTRYT.
2 Hộ lý bệnh viện
4
- Nhận thức trong việc quản Chủ đích chọn toàn bộ số
hộ lý của bệnh viện.
lý CTRYT.
3 Bệnh nhân và
45
- Hiểu biết của bệnh nhân và - Lập danh sách bệnh
người nhà bệnh
người nhà bệnh nhân về nhân đã nhập viện từ 2
nhân
ngày trở lên, sử dụng
CTRYT.
- Thực hiện theo quy định về phương pháp chọn mẫu
quản lý CTRYT của bệnh ngẫu nhiên hệ thống để
viện.
chọn đủ số bệnh nhân.
- Bệnh nhân chủ yếu ở
khoa Ngoại – Sản, khoa
Y học cổ truyền.
4 Nhân viên bệnh
34
- Điều tra về nhận thức của Chọn mỗi khoa 1 bác sĩ
viện
cán bộ, nhân viên y tế trong và hơn 2 y sĩ.
việc quản lý CTRYT.
+ Khảo sát thực địa (quan sát, chụp ảnh) về hiện trạng quản lý rác thải y tế
tại bệnh viện.
3.3.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
- Phương pháp phân tích: Các thông tin thu thập, phân tích, tổng hợp, lập bảng
số liệu, biểu diễn đồ, sơ đồ…
- Xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×