Tải bản đầy đủ

BAO CAO TIN d

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ
Họ tên học viên: Đặng Thị Thu Hương

Mã HV:

Chuyên ngành:
Tên đề tài: “Giải pháp thu hút hộ dân tham gia xây dựng và sử dụng nhãn
hiệu chứng nhận (NHCN) “Vải lai chín sớm Phù Cừ” tại huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên”
Công việc thực hiện:
STT
1
2


Nội dung
công việc
Xây dựng đề
cương sơ bộ
Thu thập dữ liệu
thứ cấp, sơ cấp
nhập dữ liệu

Nội dung đã thực hiện
Đề cương sơ bộ được thông qua

Thời gian
tiến hành
04/2014

+ Xây dựng tổng quan tài liệu nghiên cứu
05 - 09/2014
* Cơ sở lý luận:
- Khái niệm về cầu và nhu cầu
- Lý luận về sở hữu trí tuệ
- Khái niệm về nhãn hiệu
- Quy trình tạo lập NHCN
- Thu hút tham gia NHCN
- Quy định đối tượng tham gia quản lý và sử
dụng NHCN
* Cơ sở thực tiễn:
- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
- Thực tế vấn đề xây dựng và sử dụng
NHCN ở Việt Nam
- Chủ trương chính sách của nhà nước
+ Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên
cứu
* Khái quát về huyện Phù Cừ
- Điều kiện tự nhiên
- Tình hình dân số và lao động
1


- Hệ thống cơ sở hạ tầng


- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
- Những thuận lợi và khó khăn
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chọn điểm, mẫu nghiên cứu
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu
- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá
+ Kết quả nghiên cứu
- Xây dựng hệ thống bảng rỗng
3
Điều tra
Thực hiện điều tra thu thập số liệu của 150 10 - 11/2014
hộ dân trồng vải tại 5 xã Tam Đa, Minh
Tiến, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Nhật Quang
thu về 150 phiếu điều tra.
4
Nhập dữ liệu xử Tổng hợp 150 phiếu điều tra, nhập số liệu Đang thực
lý và phân tích, vào phần mềm Excel. Chuẩn bị cho xử lý và hiện
thu thập thêm dữ phân tích.
liệu
So với kế hoạch: Các nội dung đã thực hiện tính đến thời điểm báo cáo về cơ
bản tương đối khớp với kế hoạch đã đặt ra.
Qua bảng trên có thể thấy tiến độ của đề tài đang thực hiện nhập dữ liệu
để xử lý và phân tích. Công đoạn này có thể chậm hơn so với kế hoạch vì số
lượng phiếu điều tra có sự thay đổi nên thời gian nhập số liệu vào phần mềm sẽ
lâu hơn. Vì vậy sẽ ảnh hưởng tới việc xử lý và phân tích số liệu.
Những thuận lợi trong quá trình thực hiện luận văn:
?
Những khó khăn:
- Khó khăn về phương pháp luận
?
- Khó khăn về nguồn số liệu
?
- Khó khăn về cơ chế chính sách thay đổi
?
- Khó khăn về khả năng tiếp cận thực tế
?
- Khó khăn khác
?
2


Hướng khắc phục các khó khăn:
?
Kế hoạch trong thời gian còn lại:
STT
1
2
3
4
5
6

Nội dung công việc
Nhập dữ liệu xử lý và phân tích, thu thập thêm dữ liệu
Viết luận văn gửi giáo viên hướng dẫn
Sửa chữa báo cáo, thu thập thêm tài liệu
Thẩm định luận văn
Hoàn thiện báo cáo trước bộ môn
Bảo vệ luận văn chính thức

Thời gian
tiến hành
12/2014
12/2014
02/2014
03/2015
04/2015
05/2015

Các câu hỏi nhờ các thầy cô trong bộ môn:
Cam kết của học viên:
Hưng Yên, ngày
tháng
Học viên
(ký và ghi rõ họ tên)

3

năm 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×