Tải bản đầy đủ

bao cao thc tp

ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP PHƯỚC
do – Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI
Độc lập – Tự
---------o0o--------Nhơn Trạch, ngày

tháng

năm 2010

BÁO CÁO CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG THI CÔNG
XÂY LẮP
VỀ CHẤT LƯNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Báo cáo khi nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, hoàn thành
hạng mục công trình và hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng)
Từ ngày
tháng

năm 2010 đến ngày
tháng
năm
2010
1. Đơn vò thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Bình Minh
2. Công trình : Đường Bưu Điện p 5 – xã Hiệp Phước
3. Đại diện chủ đầu tư: UBND xã Hiệp Phước
4. Đơn vò giám sát: Công ty TNHH Long Trạch
5. Giám sát cộng đồng: Ủy ban MTTQ xã Hiệp Phước
6. Đòa điểm xây dựng : Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai
7. Giai đoạn nghiệm thu: Nghiệm thu hoàn thành công trình
đưa vào sử dụng
8. Công tác quản lý chất lượng các giai đoạn xây lắp, các
hạng mục công trình và toàn bộ công trình:
- Căn cứ nghò đònh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm
2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây
dựng.
- Công tác thi công trên công trường thực hiện theo các
bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và các thay đổi thiết kế
đã được chấp thuận. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và
tổng dự toán đã được phê duyệt.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu,
thiết bò được thực hiện trong quá trình xây lắp.
- Nhật ký thi công và các văn bản liên quan.
- Hợp đồng xây dựng.
- Các yêu cầu kỹ thuật khác trong hồ sơ thiết kế kỹ
thuật.
9. Các tiêu chuẩn sử dụng để nghiệm thu các giai đoạn xây
lắp, các hạng mục công trình và toàn bộ công trình:

Trang 1/2


+ TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp CTNguyên tắc cơ bản.
+ TCVN 5951 - 1995 : Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng
+ TCVN4055 – 1985 : Tổ chức thi công .
+ TCVN 4091 - 1985 nghiệm thu các công trình Xây dựng.
+ TCVNXD 309 – 2004 : Công tác trắc đac trong xây dựng
công trình.
+ TCVN4447 – 1987 : Các công tác đất, QP - TC & Nghiệm
thu.
+ TCVN – 5474 – 1993: Công tác đất đắp
10. Thời gian thi công
Ngày khởi công
: ngày 07 tháng 12 năm 2010
Ngày hoàn thành
: ngày 29 tháng 12 năm 2010
11. Khối lượng công tác xây dựng thực hiện (đến giai đoạn
nghiệm thu):
Có bảng xác nhận khối lượng hoàn thành kèm theo.
12. Nhận xét về công tác thi công các giai đoạn xây lắp,
các hạng mục công trình và toàn bộ công trình do doanh
nghiệm xây dựng (xây lắp) thực hiện:
Đạt yêu cầu
13. Kết luận và đề nghò nghiệp thu các giai đoạn xây lắp,
các hạng mục công trình và toàn bộ công trình :
Đồng ý nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
NGƯỜI BÁO CÁO
HIỆP PHƯỚC

Trang 2/2

Đ/D GSCĐ XÃTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×