Tải bản đầy đủ

Bao cao thc tp (16)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: Quy trình nhận hàng hóa nhập khẩu trong nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất
nhập khẩu tại Công ty Cổ Phần Vinafreight

Giảng viên hướng dẫn:

Phạm Thị Ngọc Thùy

Sinh viên thực hiện:

Chu Bảo Kiện

Lớp:

12CXN01

MSSV:


2116310147

Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2019


LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại toàn cầu hóa các nền kinh tế (Globalization) và hội nhập kinh tế khu
vực và quốc tế, mối liên hệ giữa các quốc gia về phương diện kinh tế càng ngày càng gắn bó
với nhau; đặc biệt trong đó hoạt động ngoại thương đóng vai trò hết sức quan trọng .Vì vậy
để đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nước nói chung và Việt Nam nói riêng phải tăng
cường hoạt động giao thương nhằm tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài,tăng nguồn thu ngoại tệ,
góp phần tăng thêm nguồn ngân sách quốc gia. Nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên
chính thức của WTO thì cơ hội giao thương với các quốc gia lân cận ngày càng rộng rãi ,
nhưng cũng là thách thức để Việt Nam phát huy hết tất cả các lợi thế của mình , nhằm thu
hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam , chính điều nay đã góp phần đưa hoạt động
ngoại thương Việt Nam tăng lên rất nhiều. Hoạt động ngoại thương mỗi lúc diễn ra mạnh
mẽ , góp phần nâng cao đời sống nhân dân , chính vì vậy đòi hỏi chính phủ phải có chính
sách ngoại thương phù hợp để phục vụ cho nền kinh tế- xã hội của đất nước.Trong quá trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa thì chính sách ngoại thương nước ta hướng vào các mục tiêu
chủ yếu là đẩy mạnh xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của sự nghệp công nghiệp hóa , kiềm
chế lạm phát , tăng tích lũy cho ngân sách nhà nước và cải thiện nâng cao đời sống nhân
dân.Từng bước đưa hoạt động ngoại thương trở thành hoạt động kinh doanh hiện đại theo
định hướng xã hội chủ nghĩa , có khả năng hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới
.Muốn vậy đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng cho mình một thương hiệu uy tín ,
một vị trí vững chắc để có thể tạo được lòng tin với các đối tác nước ngoài. Như chúng ta
đều biết hoạt động xuất nhập khẩu là một quá trình diễn ra đòi hỏi các doanh nghiệp phải
nắm vững nghiệp vụ và trình độ chuyên môn , từ khâu giao dịch đàm phán đến khâu thực
hiện giao nhận .Tất cả đều rất quan trọng và nó quyết định đến sự thành công hay không của
doanh nghiệp.Nhập khẩu đóng vai trò thúc đẩy xuất khẩu , tạo đầu vào cho sản xuất hàng
xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam vương ra thị trường nước
ngoài.Ngược lại xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu , phụ vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Một phần không thể thiếu trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu
là quy trình giao nhận hàng hóa . Đây là một khâu rất quan trọng đối với những công ty xuất
nhập khẩu.Thiếu nghiệp vụ này thì coi như hoạt động mua bán trong nước cũng như ngoài


nước không thể thực hiện được. Nhận thức được trầm quan trọng của khâu giao nhận trong
hoạt xuất nhập khẩu ,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×