Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANG 1220141

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Số:
/BC-KTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải phòng, ngày….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO
V/v: Kết quả công tác tháng 01/2014 và kế hoạch tháng 02/2014
Kính gửi: Ông Phạm Anh Tuân - Tổng Giám Đốc Công ty
Ông Đào Văn Ngọc – Phó Tổng Giám Đốc
Phòng Kỹ thuật công nghệ (P. KTCN) kính báo cáo công tác tháng 01/2015 như sau:
I.

CÔNG TÁC THỰC HIỆN THÁNG 01:

 Công tác quản lý:
 An toàn lao động:

- Không để xảy ra các vụ việc liên quan tới tai nạn lao động.
- Không để xảy ra các vụ việc liên quan đến cháy nổ trong nhà máy
 Công tác đào tạo:
- Đào tạo chuyên sâu cho KS mới phụ trách kỹ thuật công nghệ Xưởng
Polycon
- Đào tạo các kỹ năng, kiến thức về định mức, kiến thức chuyên môn cho các
kỹ sư mới chuyển về P.KTCN
- Cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo “Kỹ năng quản lý sản xuất” của Viện
Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)
 Công tác khác:
- Trình duyệt các phiếu đề nghị thay đổi từ các xưởng trong đợt bảo dưỡng
nhà máy.
- Hoàn thành công tác tuyển dụng kỹ sư.
 Công tác KTCN
 Phối hợp với Xưởng PSF và P. QLBD lên phương án cải tạo hệ thống đường
ống hơi Steam cấp cho PSF và lắp thêm van tay chặn trước các van điện từ trên
đường cấp dầu Spin finish vào các bồn dầu khu vực Spinning
 Phối hợp với Xưởng Polycon, P.QLBD:
- Hoàn thành phương án thiết kế đường ống xả melt tại khu vực cắt Chip
- Lên phương án rửa thiết bị trao đổi nhiệt bằng hóa chất
- Lên phương án thay Palang ở khu vực Non-stop filter


-

Lên phương án thiết kế đường By-pass qua 20E34 A/B, 22E44 A/B để cô
lập thiết bị trao đổi nhiệt trong quá trình rửa đường ống bằng EG nóng
- Lên phương án thiết kế bình tích áp N2 cho bơm 22P21A/B; 20P11A/B
 Phối hợp với Xưởng UT&OS lên phương án lắp thêm đầu chờ nước làm mát dự
phòng trong trường hợp khẩn cấp cho máy nén 74C01
 Phối hợp với xưởng Filament lên phương án cải tạo, nâng cấp các hạng mục:
-Cải tạo hệ thống chiếu sáng cho khu vực Inspection POY; khu vực ngoại


quan và dệt QC, DTY; khu vực máy DTY29
- Cải tạo hệ thống thang để vận hành và theo dõi thông số thiết bị cho khu vực
tầng 3 POY
- Lên phương án cải tiến hệ thống cấp nước WDR cho bồn pha dầu Spin finish
POY
- Lên phương án cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho bể nhuộm ở khu vực QC
- DTY
- Cải tạo bồn dầu Spin finish trung gian 80 lit – khu vực POY
- Cải tạo đường Drain cho các bồn dầu Spin finsh tầng 3 - POY
Phối hợp với các phân xưởng lên phương án bơm Nitơ vào hệ thống hơi Steam
của nhà máy để chống ăn mòn đường ống trong giai đoạn dừng nhà máy
Phối hợp với các phân xưởng sản xuất rà soát và chuẩn bị các quy trình
Shutdown nhà máy
Làm việc với bên kiểm định lên kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị
trong nhà máy
Tiếp tục hoàn thành Quy trình quản lý sự thay đổi và Hướng dẫn đánh giá
Hazop
Lập báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2014 và kế hoạch sử
dụng năng lượng năm 2015


 Công tác KTBD
 Phối hợp với P.QLBD theo dõi tiến độ vật tư và đưa ra các cảnh báo hàng ngày
với các hạng mục rủi ro có thể làm dừng Nhà máy
 Phối hợp với P.QLBD xây dựng hồ sơ dữ liệu máy trong toàn nhà máy
 Phối hợp với P. QLBD lập danh mục các hạng mục cần gia công, chế tạo/thuê
dịch vụ
 Phối hợp với P.SX; P.QLBD làm việc với Khu công nghiệp Đình Vũ về vấn đề
cung cấp và xử lý cấp điện trong trường hợp khẩn cấp
 Phối hợp P. QLBD lập kế hoạch BDSC, nâng cấp cải tạo trong đợt dừng máy
01/2015.


 Phối hợp với P. QLBD triển khai họp với các Xưởng sản xuất để rà soát và
thống nhất lại kế hoạch BDSC cho đợt dừng máy.
 Phối hợp với P. QLBD lập danh mục vật tư dự phòng tối thiểu
 Phối hợp P. QLBD triển khai lập danh mục vật tư cho bảo dưỡng thường xuyên
năm 2015.
 Bóc tách các gói vật tư dùng cho P.QLBD theo các báo cáo, tờ trình đã gửi cho
tập đoàn ( PVN).
 Hoàn thành báo cáo tổng kết sự cố năm 2014
II. KẾ HOẠCH THÁNG 01/2015:
 Phối hợp cùng P.QLBD và các phân xưởng trong công tác bảo dưỡng tổng thể
 Tiếp tục phối hợp với P.QLBD lập kế hoạch BDSC, nâng cấp cải tạo trong đợt
dừng nhà máy 01/2015 và tiến hành giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động này
khi triển khai
 Tiếp tục phối hợp với P.QLBD xây dựng hồ sơ dữ liệu máy trong toàn nhà máy
 Tiếp tục phối hợp với P. QLBD lập danh mục các hạng mục cần gia công, chế
tạo/thuê dịch vụ
 Triển khai lập kế hoạch, định mức cho sản xuất sau đợt bảo dưỡng tổng thể
Phòng KTCN kính báo cáo.
Trân trọng./.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KTCN

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: P. KTCN

Đào Ngọc TúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×