Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANG 4

CÔNG TY TRỌNG TÍN
Số:04/2015/TT/BCKQHĐVCHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2015
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Kính gửi: Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày
06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản
lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Công
Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Trọng Tín báo cáo kết quả hoạt động vận
tải của đơn vị trong tháng 04 năm 2015 như sau:
I. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa
TT
1
2

Chỉ tiêu

Số lượng phương tiện
- Xe công ten nơ
Sản lượng hàng hóa vận chuyển
- Xe Công ten nơ

Đơn vị
xe
2
Tấn
50

Ghi chú

II. Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông
A. Thực hiện tổ chức vận tải an toàn.
1. Về phương tiện:
- Tổng số phương tiện: 02
- Tổng số xe vận tải kinh doanh bình quân: 02
- Số phương tiện đượcbảo dưỡng sửa chữa trong tháng, nội dung kiểm tra kỹ
thuật an toàn phương tiện trước khi rời điểm đỗ xe:
+ Vỏ, thắng, nhớt, hệ thống tay lái, đèn, còi,........
2. Lịch trình vận chuyển trong chu kỳ: Tphcm, Long An, Đắk Nông, Lâm Đồng,
Nghệ An, cửa khẩu tân thanh, cửa khẩu lào cai.
3. Về lái xe:
- Tổng số lái xe có giấy phép đúng quy định: 04
- Tổng số lái xe bình quân đủ điều kiện làm việc: 04
- Tổng số lái xe được tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong tháng: 04
B. Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông.
Trong tháng có tổ chức tuyên truyền cho lái xe: Có
- Không được uống rượu, bia khi lái xe.
- Không được chạy quá tốc độ quy định.
- Không được chở quá tải.
- Không sử dụng chất kích thích: ma túy.


- Có đạo đức nghề nghiệp.
C. Kiểm tra, giám sát về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
1. Theo dõi giám sát thực hiện quy định về trật tự, an toàn giao thông của lái
xe:
- Tổng hợp thống kê số lần vi phạm theo các tiêu chí về hành trình, vận tốc,
thời gian lái xe liên tục, dừng đỗ không đúng quy định.
- Thủ tục, phương tiện, cách thức cảnh báo cho lái xe trong khi đang điều
khiển phương tiện: theo dõi thường xuyên trên GPS.
- Biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn giao thông đối với phương tiện của đơn
vị.
2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao
thông của lái xe.
Trong tháng đơn vị vận tải có tổ chức tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với
đội ngũ lái xe hoạt động trên đường.
III. Thuận lợi, khó khăn:……
IV. Đề xuất, kiến nghị: …….
Đại diện đơn vị kinh doanh
Ký tên, đóng dấuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×