Tải bản đầy đủ

Bao cao thang 01

HUYỆN ỦY CHƯƠNG MỸ
BAN DÂN VẬN
*
2014
Số 75-BC/BDV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chương Mỹ, ngày 20 tháng 01 năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác Dân vận tháng 01;
Chương trình công tác tháng 02/2014.
----I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN THÁNG 01.
1. Tình hình nhân dân.
Trong tháng 01 tình hình nhân dân trong huyện ổn định, an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tích thu hoạch cây vụ đông. Thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích
cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên nhân dân quan tâm
đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…Nhân dân mong muốn các cơ quan
chức năng cần giám sát và sử lý nghiêm các trường hợp vị phạm. Tình hình giá cả
thị trường có xu hướng gia tăng như: gạo, thực phẩm, giá ga… ảnh hưởng trực tiếp

đến đời sống các tầng lớp nhân dân.
2. Hoạt động của Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện.
Trong tháng 01 năm 2014, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể
chính trị - xã hội đã chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực
hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; Công văn số 600-CV/HU,
ngày 03/12/2013 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội
“Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
- Tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên môn cho các
đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
- Tuyên truyền vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo thi đua lao động sản
xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ
thiện, đền ơn đáp nghĩa. Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động
tôn giáo và sử dụng đất đai, xây dựng sửa chữa cơ sở thờ tự.
Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy
mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên
và nhân dân; vận động nhân dân chấp hành luật lệ giao thông, phòng chống cháy
nổ; không buôn bán, sử dụng và đốt pháo nổ nhất là trong dịp tết nguyên đán
Giáp Ngọ. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thu hoạch cây
vụ động và chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2014.
Một số hoạt động theo nhiệm vụ riêng của từng tổ chức:
* Hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ: Phối hợp với các Ban Đảng,
Văn phòng Huyện uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức tổng kết
công tác xây dựng đảng năm 2013; đồng thời triển khai công tác năm 2014. Ban


2
Thường vụ Huyện uỷ đã tặng giấy khen cho 65 tập thể và 88 cá nhân đạt thành
tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2013.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chỉ thị về việc lãnh
đạo, chỉ đạo Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Huyện Chương Mỹ
(nhiệm kỳ 2014 - 2019).
- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức hội nghị
tổng kết công tác năm 2013; đồng thời triển khai công tác năm 2014. Xây dựng
Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Chương Mỹ
năm 2014.
- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo QCDC huyện tổ chức tổng kết công tác
năm 2013; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2014. Xây dựng Chương trình
Công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện năm 2014


- Tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận với MTTQ, các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện quí IV/2013 nhắm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:
trước - trong và sau tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
- Tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn
giáo, quy chế dân chủ năm 2013; triển khai nhiệm vụ năm 2014, theo Công văn
số 386-CV/BDVTU, ngày 11/12/2013 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
- Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác Dân vận năm
2014. Tổ chức giao ban cụm với Khối Dân vận Đảng ủy 32 xã, thị trấn triển khai
công tác Dân vận năm 2014.
- Mặt trận Tổ quốc: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm
2013; phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Tổng kết phong trào “kính chúa yêu
nước” năm 2013; Tổng kết công tác Phật sự năm 2013. Tổ chức hội nghị tiếp
xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội (khóa XIII); đại biểu HĐND các cấp sau
kỳ họp.
- Liên đoàn lao động: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và
phong trào CNVCLĐ năm 2013 và tổng kết công tác Tài chính; tham gia giao
hữu bóng chuyền nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; tổ
chức lễ phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ để cán bộ, đoàn viên đăng
ký danh hiệu thi đua năm 2014; tặng quà tết cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có
hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền và tổ chức đưa công nhân lao động
có hoàn cảnh khó khăn ở xa về quê ăn tết vào ngày 27, 28, 29/01/2014.
- Hội Nông dân: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào
nông dân năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Xây dựng chương trình
công tác năm 2014 và có kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác Hội ở cơ sở năm
2014. Chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn hướng dẫn bà con nông dân chuẩn
bị về giống, vốn để sản xuất vụ xuân, đặc biệt lưu ý khâu chăm sóc mạ đạt kết
quả tốt
- Hội Phụ nữ: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2013; triển
khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và xây dựng Chương trình công tác
Hội năm 2014. Nhân dịp tết Nguyên đán Hội LHPN huyện thăm hỏi, tặng quà
cho các đối tượng gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó


3
khăn 12 xuất quà, trị giá 2.400.000đ; các cấp hội cơ sở tặng 195 xuất quà, trị giá
21.900.000đ.
- Đoàn Thanh niên: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2013, triển
khai chương trình công tác năm 2014 và xây dựng Chương trình công tác Đoàn năm
2014. Duy trì và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần.
- Hội Cựu chiến binh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013;
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và xây dựng Chương trình công
tác Hội năm 2014.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuẩn bị các điều kiện
sản xuất vụ Xuân. Thực hiện có hiệu quả “Tháng an toàn giao thông”; phòng
chống cháy nổ; tổ chức đón xuân mới trong không khí đầm ấm, an lành.
- Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên
đán Quý Tỵ.
- Phối hợp với ngành chức năng tiếp tục tổ chức vận động các chức sắc,
tín đồ tôn giáo thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; chấp hành chủ
trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng
tôn giáo.
- Triển khai Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo
năm 2014; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo QCDC huyện năm 2014.
- Các nhiệm vụ đột xuất theo hướng dẫn của Ban Dân vận Thành uỷ; sự
chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ và các nhiệm vụ theo chức năng của từng tổ
chức trong hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Thành uỷ (BC).
- Thường trực Huyện uỷ (BC).
- Văn phòng Huyện uỷ
- MTTQ, các đoàn thể.
- Lưu Ban DV

KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh ĐiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×