Tải bản đầy đủ

Bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính
1. Bảng cân đối kế toán:
TK 111:
(1)Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là : 17,257,401,276.
(2)Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là: -45,268,235,814.
(3)Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư tài chính: 29,148,172,218.
(4)Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (1+2+3): 1,137,337,680.
(5)Tiền và tương đương tiền đầu kỳ: 4,482,636,606.
(6)Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (4+5): 5,619,974,286.
Tài khoản 111 phản ánh các tài khoản liên quan về tiền, nhưng do công ty không
có các khoản tương đương tiền như vàng, đá quý, … nên các khoản tương tiền
bằng không.
Dòng tiền trong kỳ sẽ bằng tổng hợp các dòng tiền phát sinh trong kỳ, mà ở đây
gồm có, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, đầu tư tài chính. Sau
đó chúng ta cộng với tiền và tương đương tiền đầu kỳ sẽ có được tiền và tương
đương tiền cuối kỳ.
TK 221:
(1)TSCĐ hữu hình: 52,443,442,988
(2)TSCĐ vô hình: 17,169,338,664
(3)TSCĐ (1+2): 69,612,781,651
Tài khoản 221 phản ánh tình hình Tài sản cố định của công ty trong kỳ, trong đó

công ty này bao gồm TSCĐ Hữu hình và TSCĐ vô hình.
TSCĐ hữu hình của công ty bao gồm các loại tài sản: nhà cửa vật kiến trúc, máy
móc thiết bị, phương tiện vận tãi, thiết bị dụng cụ quản lý, TSCĐ khác, ta ra được
tổng TSCĐ hữu hình, sau đó ta trừ đi giá trị hao mòn lũy kế tròng kỳ, cuối cùng ta
có được giá trị TSCĐ hữu hình cuối kì.
TSCĐ vô hình của công ty chỉ có quyền sử dụng đât, ta lấy số dư đầu kì cộng phát
sinh trong kỳ trừ đi giá trị hao mòn lũy kế ta có được số dư TSCĐ vô hình cuối kỳ.
2. Báo cáo KQHĐKD:
Để lập được bảng KQHĐKD ta cần theo các bước sau:


 Tính lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Ta lấy Doanh thu từ
bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi cho các khoản giảm trừ doanh thu và
trừ đi cho giá vốn hàng bán
 Có lợi nhuận gộp ta cộng với doanh thu tài chính đồng thời trừ đi các
khoản chi phí (chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp), ta được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng cho các khoản thu nhập
khác đồng thời trừ đi các khoản chi phí khác ta có được tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế.
 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ đi cho thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ta có lợi nhuận
sau thuế TNDN.
3. Thuyết minh báo cáo tài chính:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×