Tải bản đầy đủ

Bao cao t5 2015

BÁO CÁO TUẦN 05 (TỪ 26/1 ĐẾN 31/1/2015)
I. CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 05

1.

Dự án đầu tư bổ sung Trạm quạt gió chính phục vụ công tác thông gió
cho mỏ Mạo Khê

II. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH CẦN TIẾP TỤC TRONG TUẦN 06

* Vùng Uông Bí:
1. TKKT Cặp giếng đứng thuộc DAKT hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê
(CNĐA Trần Duy Học; PTDA Lê Văn Duẩn): Căn cứ cuộc họp thẩm tra Thiết kế kỹ
thuật cặp giếng đứng ngày 21/1 tại Công ty, yêu cầu VIMCC hoàn thiện hồ sơ thiết kế
theo ý kiến đơn vị thẩm tra xuất bản lần cuối gửi Chủ đầu tư chậm nhất ngày 31/1. Các
phòng Điện, CT, MB, XD, ĐCMT đã nộp sản phẩm cho CNĐA tập hợp.
2. TKKT khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê (CNĐA Phạm Duy
Công; PTDA Lê Văn Duẩn)
- Phòng Cơ tuyển đến thời điểm lập báo cáo chưa hoàn thiện số liệu cấp cho các
phòng liên quan ( dự kiến 6/2 cấp). Đề nghị phòng Cơ tuyển khẩn trương thực hiện.
3. TKBVTC các công trình phụ trợ phục vụ thi công các đường lò khu TB I tầng

-150/-230 thuộc DAKT hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê (Chủ trì: Nguyễn Hoài
Nam; PTDA Lê Văn Duẩn) P CT đang chờ phần XDM chuẩn lại kích thước đường lò để
chuẩn lại các kích thước lắp đặt ống hầm bơm. Đề nghị P.XDM tiếp tục hoàn thiện Lò
xuyên vỉa TB I mức -220. Các phòng CT, XD, Điện khẩn trương hoàn thành thiết kế
hạng mục Hầm bơm, trạm điện khu Tây bắc I mức -230.
4. Điều chỉnh bổ sung TKKT-DT một số hạng mục công trình thuộc DAĐT
Khai thác phần lò giếng mức ± 0 ÷ -175 Khu Vàng Danh – Công ty than Vàng
Danh (CNĐA: Phạm Duy Công, PTDA: Lê Văn Duẩn): Các phòng XDM, Điện, Xây
dựng, P.KTM đã xong chuyển CNĐA. P.CT đã xong phần Cung cấp khí nén nộp CNĐA
còn lại phần Vận tải trong lò, Thoát nước mỏ dự kiến 31/1 hoàn thiện sản phẩm đề nghị
khẩn trương. Dự kiến đầu tuần tới xuất bản TKKT điều chỉnh.
5. TKBVTC Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 ÷ -175 khu Vàng Danh Mỏ than Vàng Danh - Công ty than Vàng Danh (CNĐA Nguyễn Hoài Nam; PTDA Lê
Văn Duẩn): Trong tuần P.CT đã hoàn thành thiết kế hạng mục Vận tải trong lò - Băng tải
B1A và B1; Hạng mục Hầm bơm mức -10 khu II. Đề nghị P.XDM hoàn thành chỉnh sửa
thiết kế các HM Lò nối sân ga -175, Lò thượng vận chuyển +0 ÷ -10 V8 khu I, và thiết kế
mới HM Ngã ba số I-2 mức +0 hạn trước ngày 4/2 theo công văn số ngày 133/TVD-ĐTM
ngày 24/1/2015.
6. Đ/C DA mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng
Bạch) - Công ty than Uông Bí - TKV (CNĐA Hoàng Văn Lê; PTDA Lê Văn Duẩn):
Trong tuần các phòng chuyên môn đang thực hiện điều chỉnh thiết kế theo ý kiến thẩm
định của Chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành DA trước ngày 7/2/2015.
7. Phương án duy trì sản xuất khu Hồng Thái và Phương án duy trì sản xuất
khu Tràng Khê - Công ty than Hồng Thái - TKV (CNĐA Phạm Quang Hà; PTDA Lê
Văn Duẩn): Trong tuần phòng Cơ tuyển đã cấp yêu cầu vận tải trong lò và trạm quạt đến
các phòng liên quan. Đề nghị các phòng tích cực triển khai thực hiện.
1


8. Lập TKBVTC-DT mở rộng hiện đại hoá cảng Điền Công (giai đoạn I) (CNĐA
Lã Mạnh Hải; PTDA Lê Văn Duẩn): Trong tuần Chủ đầu tư yêu cầu điều chỉnh một số
HM BVTC-DT đề nghị CNĐA tổ chức thực hiện theo BBLV. Đề nghị P.CT, P. Điện,
P.XD khẩn trương hoàn thành thiết kế HM Hệ thống rót than cho tàu 1000÷ 2000 DWT.
9. BVTC KTHL phần lò giếng Nam Mẫu - Công ty than Nam Mẫu - TKV
(CNĐA: Phạm Tuấn Anh, PTDA: Lê Văn Duẩn): Theo công văn số 1371/TNM-QLDA
ngày 24/12/2014, P. Điện đã hoàn thành BVTC hạng mục Hệ thống cung cấp điện. Đề
nghị phòng XD hoàn thiện thiết kế chuyển CNĐA.
10. DA đầu tư bổ sung trạm quạt chính phục vụ công tác thông gió cho mỏ
Mạo Khê (CNĐA: Phạm Quang Hà, PTDA: Lê Văn Duẩn) Ngày 23/1sản phẩm đã
chuyển PTDA.
12. TKBVTC-DT các hạng mục còn lại thuộc DA Nhà máy tuyển Vàng Danh 2


(CNĐA Vũ Quang Dũng; PTDA Lê Văn Duẩn):
- Tường kè mặt bằng sân ga: PMB đã chuyển SP để XB giao A
- Phần TM Hạng mục Tường chắn kho than của P.XD đang chuyển PKT thẩm tra.
12. Thiết kế BVTC-DT gói thầu EPC thuộc Dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh 2
(CNĐA Lê Văn Dũng; PTDA Lê Văn Duẩn): Trong tuần qua PCT đã xong bản vẽ HM
nhà chuẩn bị đề nghị tiếp tục hoàn thiện TM. Các HM Kho than thương phẩm và nhà
tuyển chính PCT tiếp tục thực hiện và cấp YC các phòng liên quan.
- Trong tuần P XD đã chuyển XB BV Hạng mục kho than nguyên khai và trạm
tách đá quá cỡ phần Lắp đặt băng tải số 2 và xe dỡ tải, đề nghị tiếp tục hoàn thiện phần
TM kèm theo. Trong tuần yêu cầu P XD hoàn thiện BV hạng mục nhà chuẩn bị cấp YC
cho các phòng liên quan.
- P.MB đang chuyển in thẩm tra BVcắm móng và thuyết minh của HM kho than
nguyên khai .
- P Điện đang thực hiện cả 02 HM kho than nguyên khai và nhà chuẩn bị tuy
nhiên chưa thể hoàn chỉnh sản phẩm do các nhà thầu liên danh chưa cấp tài liệu các thiết bị
phần điều khiển và các tủ điện.
PKTM đang triển khai lập DT các HM đã thực hiện xong.
13. TKBVTC DAKT lộ thiên V9a, 9b Cánh Nam khu Đồi sắn (CNĐA Hoàng
Xuân Kiên; PTDA Lê Việt Phương): Tại BBLV ngày 22/1, Chủ đầu tư có ý kiến đề nghị
chỉnh sửa một số nội dung thiết kế. Hai bên thống nhất hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/2.
Hiên P MB đã chỉnh xong đang kiểm tra tại phòng.Dự kiên sang tuần XB và giao P KTM
lập DT.
14. Lập định mức, đơn giá xây dựng công trình (đào chống giếng đứng và
đường lò tiếp giáp) Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê (CTCV:
Phạm Văn Triển; PTDA Lê Văn Duẩn): Theo BC của P KTM hiện
- Hồ sơ đề xuất đã giao cho chủ đầu tư.
- Công việc lập định mức:
+ Các công việc đã lập xong và đã thống nhất được với chủ đầu tư. Riêng các công
tác khoan nổ, xúc bốc và vận chuyển đất đá qua giếng chưa lập được vì (đến thời điểm báo
cáo) chưa có đủ số liệu của các công tác trên.
- Công việc tính giá ca máy; giá vật liệu đến hiện trường công trình và chi phí nhân
công để lập đơn giá XDCT đã hoàn thành được 50%.
2


- Công tác lập đơn giá XDCT đã hoàn thành được khoảng 50%.
* Vùng Hòn Gai
1. TKKT khai thác phần dưới mức -50 mỏ Hà Lầm (CNĐA Phạm Tú Phương;
PTDA Nguyễn Việt Cường): P.CT trong tuần qua vẫn chưa chỉnh sửa xong Phần Vận tải
trong lò theo ý kiến của Công ty than Hà Lầm. Đề nghị phòng Cơ tuyển khẩn trương hoàn
thành sản phẩm xong trước 3/2. Các phần khác CNĐA và chủ đầu tư đã soát xét và và
đang tiến hành in. Phấn đấu trong tuần sau hoàn thành dứt điểm công trình.
2. TKKT điều chỉnh, bổ sung MSHM trong lò thuộc dự án Khai thác xuống sâu
dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai – TKV (CNĐA
Nguyễn Việt Hùng; PTDA Nguyễn Việt Cường):
+ Phòng ĐCMT: Bản vẽ đã được phòng kỹ thuật ký thông qua.
+ Phòng XDM: Bản vẽ đã được phòng kỹ thuật ký thông qua. Phần thuyết minh
đang kiểm tra tại phòng.
+ Phòng CT, Đ, XD đã cấp yêu cầu cho các bộ môn liên quan. Đề nghị các phòng
khẩn trương hoàn thành bản vẽ và thuyết minh theo biên chế và gửi CNĐA trước ngày
03/02/2015.
+ Ngày 30/1/2015, Phòng KTM đã nhận được đầy đủ các yêu cầu của các
phòng chuyên môn. Đề nghị phòng KTM hoàn thành phần Dự toán xây dựng công
trình và gửi CNĐA trước ngày 05/02/2015.
* Vùng Cẩm Phả:
1. Điều chỉnh một số nội dung DAKT xuống sâu dưới mức -50 mỏ than Ngã Hai
- Công ty than Quang Hanh - TKV (CNĐA Dương Quốc Trường; PTDA Nguyễn Việt
Cường): Nhằm đạt mục đích hoàn thành dự án trước ngày 10/2, PTDA yêu cầu các phòng
chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hạn trước ngày 3/2 các phòng hoàn thành cấp yêu cầu cho
P.KTM. Đề nghị P.CT cấp yêu cầu cho các phòng liên quan trong ngày 1/2/2015. P.XD
hoàn thành xuất bản trong ngày 2/2.
2. DAĐT XDCT Nhà máy Sàng -Tuyển than Khe Chàm (dự án điều chỉnh)
(CNĐA: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, PTDA: Lê Việt Phương): Toàn bộ SP của các phòng đã
nộp về CNĐA hiện đang giao P.KT thẩm tra; Đề nghị phòng XD hoàn thiện SP nộp XB.
3. Qui hoạch khai thác đổ thải thoát nước vận tải khu vực khai thác lộ thiênTây
Khe Sim và Khe Tam - Tổng công ty Đông Bắc (CNĐA Trần Văn Hùng; PTDA Lê Việt
Phương): Căn cứ ý kiến góp ý của chủ đầu tư hiện CNĐA và PLT đã thực hiện chỉnh sửa
xong. Dự kiến ngày 3/2/2015 nhóm thiết kế xuống trình bày QH theo đề nghị của Chủ đầu
tư.
4. BVTC - DT Trạm nghiền và hệ thống băng tải vận chuyển đất đá ra bãi thải
Bàng Nâu (Giai đoạn 1) - thuộc DA cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ
phần Than Cao Sơn - TKV (CNĐA Đào Ngọc Hiệp; PTDA Lê Việt Phương): Hiện P.CT
đã gửi trắc dọc tuyến băng số 3 cho Chủ đầu tư xem xét và góp ý tuy nhiên trong tuần
qua vẫn chưa có ý kiến phản hồi của A. Hiện các phòng đang hoàn thiện các hạng mục
phụ trợ và phương án vận tải đổ thải. Hiện Chủ đầu tư đang có đề nghị thay đổi kiến trúc
HM nhà ĐH SX ( A đã gửi PA lên để PXD xem xét và cho ý kiến)
5. Lập DAĐT XDCT khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh) - Công ty
cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (CNĐA Trần Văn Hùng; PTDA Lê Việt
3


Phương): Toàn bộ sản phẩm đang được chuyển đến P.KT để thẩm tra. Riêng phần
TMĐT và HQKT theo tính toán DA hiện không hiệu quả nên CNĐA đã gửi công văn
mời Chủ đầu tư sang tuần lên để cùng với CNDA, P.KTM rà soát lại TMĐT.
6. DAĐTXDCT tuyến băng tải Lép Mỹ cảng KM6 (CNĐA Đào Ngọc Hiệp;
PTDA Nguyễn Việt Cường): Đến thời điểm báo cáo tiến độ các phòng thực hiện như sau: P
Điện, P MB đã xong, P CT đang chuyển TTKT. P XD mới in BV để thẩm tra. P KTM đã
xong Tổng hợp vốn đang tính HQKT. Dự kiến sang tuần xuất bản giao A.
*Vùng khác:
1.“TKKT –TDT dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (CNĐA Lê
Đức Phương PTDA Lê Việt Phương): Ngày 27/1/2015 chủ đầu tư có CV đề nghị liên
danh các nhà thầu rà soát và hoàn chỉnh TKKT. Song song với việc hoàn thiện TKKT
các nhà thầu liên danh triển khai việc dịch TKKT-TDT sang tiếng Anh để phục vụ công
tác thẩm định. Hiện CNĐA và P LT đã cấp YC cho P KT dịch dần HS thiết kế.
IV. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

A. Công việc đã hoàn thành
1. Nghiệm thu thanh toán:
2. Đàm phán, ký kết hợp đồng:
B. Công việc đang tiếp tục
1. Nghiệm thu thanh toán:
- Thanh toán đợt I HĐ Lập Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác
than lộ thiên vỉa 9a, 9b cánh Nam - Khu Đồi Sắn.
- Thanh toán đợt I HĐ Lập Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác
than lộ thiên vỉa 9a, 9b cánh Nam - Khu Đồi Sắn.
- Nghiệm thu TT đợt I HĐ Điều chỉnh bổ sung TKKT một số hạng mục CT thuộc
DA khai thác phần lò giếng +0 _-175 Khu VD công ty than VD.
- Lập dự án đầu tư xây dựng kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ
kho chế biến than xuống cảng tại xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều - Tổng Công ty Đông
Bắc.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×