Tải bản đầy đủ

Bao cao lop TV45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA THƯ VIỆN THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
Về tình hình lớp: TV45, tháng 8 ,năm học 2015- 2016
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: ĐINH THÚY QUỲNH
Điện thoại: 0984009386
Lớp trưởng: Mai Văn Thành
Địa chỉ: Lớp TV45
Điện thoại: 0986465041
Sĩ số lớp: 56 Nam: 06 ,Nữ: 50
Số sinh viên nội trú, chi tiết biến động (nếu có): 05 sinh viên
Số sinh viên ngoại trú, chi tiết biến động (nếu có): 52 sinh viên
I. Tình hình học tập:
1. Giờ học trên lớp: Tất cả sinh viên đều thực hiện theo lịch đăng ký học của mỗi cá nhân.
2. Tình hình thực hiện kế hoạch học tập: Thực hiện theo lịch học đăng ký của mỗi sinh viên.
II. Nghiên cứu khoa học: Các bạn đang thành lập nhóm.

III. Hoạt động phong trào: Hiện tại không có chương trình gì.
IV. Nội dung khác:

V. Kiến nghị của GVCN, SV:
TM Ban Cán sự lớp
Mai Văn Thành

Giáo viên chủ nhiệm
Đinh Thúy QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×