Tải bản đầy đủ

Bao cao kim tra DTHCSHCM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS AN LẠC

Bình An, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Số : 01 BC/CĐ
BÁO CÁO
Các nội dung yêu cầu của tổ kiểm tra, giám sát
năm 2013.

C

ăn cứ vào kế hoạch số 13-KH/XĐ, ngày 25/11/2013 của Ban thường vụ Xã
Đoàn Bình An .“Về việc tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động chi Đoàn
trường năm 2013”.
Nay BCH chi đoàn trường THCS An Lạc xây dựng đề cương báo cáo cụ thể
như sau:
1. Công tác tổ chức:.
- Tổng số đoàn viên: 15/9 đoàn viên ( Có danh sách trích ngang kèm theo)
- Trình độ văn hoá :
Có 14/9 đoàn viên


trình độ: 12/12

Có 1/0 đoàn viên

trình độ: 9/12

- Trình độ chuyên môn:
Có 9/6 đoàn viên

trình độ: Cử nhân

Có 4/3 đoàn viên

trình độ: Cao đẳng

Có 1/0 đoàn viên

trình độ: Trung cấp

- Chính trị: 0
- Đảng viên sinh hoạt đoàn: 5/2 đồng chí
2. Tình hình sinh hoạt lệ chi đoàn:
a/ Sinh hoạt:
Chi đoàn sinh hoạt lệ tháng 2 lần. Trong đó: Họp chung với nhà trường 1 lần
và họp riêng 1 lần vào giữa tháng.
b/ Nội dung sinh hoạt:
Luôn bám sát chủ đề hằng tháng và kế hoạch chung của nhà trường giao cho
3. Công tác luu trữ hồ sơ, sổ sách, văn kiện, các văn bản có liên quan:
Nhìn chung trong công tác có lưu trữ nhưng còn hạn chế về số lượng vì tất cả
các đồng chí trong BCH kiêm nhiệm quá nhiều việc nên đôi lúc sao lãng việc lưu trữ
chủ yếu tập trung cho phong trào là chính.
4. Công tác phân công UV BCH, đoàn viên trong chi đoàn:
Về công tác phân cong UVBCH nhìn chung đa số các đồng chí chấp hành tốt.
Nhưng có một số đồng chí do nhà xa đi lai khó khăn nhiều lúc cũng gặp khó khăn
trong điều động đoàn viên.


Tinh thần trách nhiệm của BCH chi đoàn rất cao và tất cả các đoàn viên điều
nhiệt quyết trong công tác giảng dạy cũng như trong phong trào. Nói chung nội bộ
tring chi đoàn rất đoàn kết.
5. Tinh thần thỉnh thị, tham mưu, đề xuất ye kiến với chi uỷ, chi bộ, BGH
nhà trường:
Chi đoàn luôn tham mưu tốt và kịp thời vớichi uỷ, chi bộ, BGH nhà trường,
luôn luôn lắng nghe ý kiến chỉ đạo của chi uỷ, chi bộ, BGH nhà trường.
Một số đoàn viên luôn có các làm hay sáng tạo trong công tác phong trào cũng
như trong dạy học.
Cấp uỷ, chi bộ, BGH nhà trường luôn quan tâm đến chi đoàn tạo mọi điều kiện
thuận lợi nhất để chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6. Đánh giá nhận xét:
a. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của cấp uỷ, chi bộ, BGH nhà và xã Đoàn Bình An.
- Đa số các đoàn viên điều có trình độ chuyên môn cao
- Đa số đoàn viên nhiệt tình trong công tác
- Đa số đoàn viên chấp hành tốt nội quy cơ quan, và phục tùng nhiệm vụ được
phân công.
- Một số đoàn viên có sự sáng tạo trong công tác phong trào và chuyên môn
nhà trường
b. Khó khăn:
- Đa số các đoàn viên khong ở trong địa bàn xã Bình An nhà xa trường nên
việc điều động còn gặp nhiều khó khăn.
- Phần lớn đoàn viên phải kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc thực hiện phong
trào còn hạn chế.
- Kinh phí tổ chức phong trào hay tham gia phong trào còn hạn chế.
Trên đây là báo cáo của BCH chi Đoàn trường THCS An Lạc.
TM. BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Đoàn Thanh HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×