Tải bản đầy đủ

Bao cao kim ke

UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN&MT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-TNMT

Mộ Đức, ngày

tháng

năm 2015

Kính gửi: Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai huyện Mộ Đức
BÁO CÁO
Về tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Mộ Đức
Thực hiện Quyết định số 7187/QĐ, ngày 22/12/2014 của UBND huyện Mộ
Đức về việc ban hành Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
năm 2014 trên địa bàn huyện Mộ Đức. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo

cáo tình hình thực hiện công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện huyện.
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 01/8/2014 của Thủ tướng chính phủ về
việc kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Kế
hoạch số 02/KH-BTNMT, ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
thực hiện kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo
Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính Phủ. UBND tỉnh đã
xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND, ngày 22/10/2014
của UBND tỉnh Quảng Ngãi và thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đât đai cấp tỉnh tại
Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014.
UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện tại Quyết định số 7187/QĐUBND, ngày 22/12/2014 của UBND huyện Mộ Đức. UBND huyện đã thành lập
Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai tại Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày
22/12/2014. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã lập Tờ trình đề
nghị phòng Nội vụ huyện tham mưu, trình UBND huyên ban hành Quyết định
thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo thực kiện việc kiểm kê đất đai và
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
Ngày 17/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng ngãi đã tổ chức
tập huấn công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có 12/13 xã, thị trấn
cử cán bộ địa chính tham gia, vắng cán bộ Địa chính xã Đức Nhuận và cán bộ
phòng TN&MT huyện, VPĐK QSD đất huyện tham gia.
Ngày 26/12/2014, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện công tác
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thành phần gồm có các ngành có
liên quan, Lãnh đạo và cán bộ địa chính 13 xã, thị trấn.


2. Tình hình triển khai thực hiện của UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực
hiện, đến nay đạt một số kết quả như sau:
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện:
Đến nay có 04 xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai,
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bao gồm: xã Đức Phú, xã Đức Hòa, xã Đức
Minh, xã Đức Tân. Có 09 xã chưa xây dựng Kế hoạch bao gồm: xã Đức Nhuận, xã
Đức Hiệp, xã Đức Chánh, xã Đức Lợi, xã Đức Thắng, xã Đức Thạnh, xã Đức
Phong, xã Đức Lân và thị trấn Mộ Đức.
- Thành lập Tổ công tác thực hiện kiểm kê đất đai:
Đến nay có 06 xã đã thành lập Tổ công tác thực hiện kiểm kê đất đai bao
gồm: xã Đức Chánh, xã Đức Phú, xã Đức Hòa, xã Đức Minh, xã Đức Lân, xã Đức
Tân. Có 07 xã chưa thành lập Tổ công tác bao gồm: xã Đức Nhuận, xã Đức Thắng,


xã Đức Lợi, xã Đức Hiệp, xã Đức Thạnh, xã Đức Phong và thị trấn Mộ Đức.
- Các xã có văn bản đăng ký thuê đơn vị tư vấn:
Đến nay có 4 xã có văn bản đăng ký thuê đơn vị tư vấn để thực hiện công tác
kiểm kê, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, cụ thể:
+ Xã Đức Minh, xã Đức Thắng, xã Đức Hòa: UBND xã thực hiện công tác
điều tra, khoanh vẽ thực địa, thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất năm 2014 và tổng hợp số liệu để nhập các biểu mẫu kiểm kê và xây
dựng báo cáo kiểm kê theo đúng quy định.
+ Xã Đức Lợi: Đăng ký thuê đơn vị tư vấn để thực hiện công tác kiểm kê,
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho địa phương.
Các xã còn lại không đăng ký thuê đơn vị tư vấn bao gồm: xã Đức Nhuận, xã
Đức Chánh, xã Đức Hiệp, xã Đức Thạnh, xã Đức Phong, xã Đức Phú, xã Đức Tân,
xã Đức Lân và thị trấn Mộ Đức.
3. Đánh giá kết quả thực hiện.
Căn cứ Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 7187/QĐ-UBND, ngày
22/12/2014 của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực
hiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch
đề ra, cụ thể như sau:
- Một số UBND xã, thị trấn chưa xây dựng Kế hoạch, phương án, thành lập
Tổ công tác và chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai năm 2014 và chưa tạm ứng kinh
phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai.
- Các xã, thị trấn triển khai chậm, thậm chí một số xã chưa triển khai tại địa
phương mình, chưa chuẩn bị tập hợp tài liệu, số liệu, bản đồ địa chính, bản đồ hiện
trạng sử dụng đất và vật tư cần thiết để thực hiện công tác kiểm kê đất đai.


- Chưa tổ chức kiểm tra, rà soát số liệu các khu vực theo bản đồ, chưa tổ
chức thực hiện triển khai công tác khoanh vẽ ngoài thực địa lên bản đồ.
- Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 chưa
được UBND tỉnh phân khai cũng như Dự toán cho huyện và cho xã, do đó cũng
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.
4. Một số Kiến nghị.
Để công tác kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm
2014 trên địa bàn huyện Mộ Đức được triển khai đúng tiến độ và thời gian quy
định của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện có một số kiến nghị như sau:
- Đề nghị UBND các xã: Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Thạnh, Đức Phong và
thị trấn Mộ Đức triển khai lập Kế hoạch thực hiện và thành lập Tổ công tác kiểm kê
đất đai ở cấp xã, có báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện trước ngày 16/01/2015.
- Các xã, thị trấn chủ động triển khai ngay công tác kiểm kê đất đai. Tiến
hành phân công Tổ công tác của xã triển khai việc kiểm tra thực địa, cập nhật, ghi
chép đầy đủ số liệu lên bản đồ và tổng hợp theo hình thức cuốn chiếu từng tờ bản
đồ; phân loại từng loại đất cụ thể, phân tích diện tích loại đất và đối tượng quản lý
một cách cụ thể.
- Ban chỉ đạo phân công các thành viên đứng cánh địa bàn để chỉ đạo, Tổ
công tác huyện phân công thành viên chịu trách nhiệm đến từng địa phương hướng
dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo nắm được kết quả công
tác kiểm kê đất đai của từng địa phương để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.
- Trước mắt, trong khi chờ UBND tỉnh phân khai nguồn kinh phí, đề nghị
UBND các xã, thị trấn tạm ứng ngân sách địa phương để chủ động thực hiện công
tác kiểm kê đất đai.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kính báo cáo tình hình triển khai
công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn
huyện cho Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai huyện biết, có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Hồng SaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×