Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ JAVA, ĐỀ TÀI Quản Lý Thí Sinh Dự Thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ II
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP LỚN
MÔN CÔNG NGHỆ JAVA
ĐỀ TÀI : Quản Lý Thí Sinh Dự Thi

GIẢNG VIÊN : Lê Nhật Tùng
SINH VIÊN : Nguyễn Ngọc Trí
Lớp : CNTT-K55
MSV: 5551074045

Tp.Hồ Chí Minh ,ngày 12 tháng 5 năm 2016
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


MỤC LỤC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU...............................................................................................................................3
1 Giới thiệu:..................................................................................................................................................3
2Yêu cầu bài toán:........................................................................................................................................4

CHƯƠNG II. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....................................................................................................4
1. Java:........................................................................................................................................................4
2MySQL:......................................................................................................................................................5
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN...................................................................................................5
1Sơ đồ các lớp:............................................................................................................................................5
2Sơ đồ cơ sở dữ liệu:....................................................................................................................................7
CHƯƠNG IV. HIỆN THỰC BÀI TOÁN...................................................................................................8
1.

Sử dụng:..............................................................................................................................................8

2Source Code:...........................................................................................................................................12
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN...........................................................................................................................46
5.1. Ưu điểm:.............................................................................................................................................46
5.2. Nhược điểm:.......................................................................................................................................46

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

1 Giới thiệu:
Java làVirtual Machine một nền tảng phát triển các ứng dụng phần mềm có vị trí rất
lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Đánh dấu sự trưởng thành của mô
hình lập trình hướng đối tượng, nó được coi là một nền tảng mang tính cách mạng
trong ngành phần mềm. Mô hình máy ảo đã cho phép các ứng dụng viết bằng Java có
thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau
JAVA là một ngôn ngữ lập trình được lập trình viên (nhà phát triển) sử dụng để viết
ứng dụng dành cho máy tính mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nếu chỉ đơn thuần là
một ngôn ngữ lập trình thì chúng ta không cần quan tâm tới nó nhưng vấn đề là đôi khi
chúng ta tải một ứng dụng, một phần mềm nào đó mà máy tính yêu cầu thực thi Java,
như vậy bắt buộc bạn sẽ phải cài nó trên máy tính. Ngoài ra, Java cũng có plug-in cho
trình duyệt web để một số ứng dụng có thể hiển thị ngay trong trình duyệt.
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin,thì việc áp dụng công nghệ thông
tin vào công việc và học tập ngày càng nhiều và đa dạng, phong phú. Vì thế nên trong
giáo dục hiện nay tăng cường mở các nghành công nghệ thông tin, việc áp dụng công
nghệ thông tin giúp quản Java lý thông tin bảo mật tốt hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn
và an toàn hơn. Trong tuyển sinh, công nghệ thông tin cũng đã được áp dụng triệt để,
đem lại hiệu quả to lớn.
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55
2Yêu cầu bài toán:
2.1Yêu cầu chức năng:
 Nhập thông tin thí sinh.
 Nhập điểm của thí sinh.
 Xem thông tin hoặc điểm của thí sinh.
 Sửa thông tin hoặc điểm của thí sinh.
 Xóa thông tin hoặc điểm của thí sinh.
2.2Yêu cầu sử dụng:
 Chương trình có giao diện.
 Giao diệm đơn giản và dể sử dụng.
 Chương trình có khả năng nâng cấp.

CHƯƠNG II. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
1. Java:
Ngôn ngữ Java được tạo ra bởi James Gosling trong dự án Green của Sun
MicroSystems nhằm phát triển phần mềm cho các thiết bị dân dụng. Ngôn ngữ hoàn
toàn hướng đối tượng. Ngôn ngữ an toàn: hạn chế các thao tác nguy hiểm cho máy tính
thật.
Khả năng Là một ngôn ngữ bậc cao như C, C++, Perl, SmallTalk,.. cho nên có thể
được dùng để tạo ra các ứng dụng để giải quyết các vấn đề về số, xử lý văn bản, tạo ra
trò chơi, và nhiều thứ khác.Có các môi trường lập trình đồ họa như Visual Java,
Symantec Cafe, Jbuilder, Jcreator, ...Có khả năng truy cập dữ liệu từ xa thông qua cầu
nối JDBC (Java DataBase Connectivity)Hỗ trợ các lớp hữu ích, tiện lợi trong lập trình
các ứng dụng mạng (Socket) cũng như truy xuất Web.Hỗ trợ lập trình phân tán
(Remote Method Invocation ) cho phép một ứng dụng có thể được xử lý phân tán trên
các máy tính khác nhau.
Đặc Điểm Ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng.Ngôn ngữ đa nền cho phép một
chương trình có thể thực thi trên các hệ điều hành khác nhau (MS Windows, UNIX,
Linux) mà không phải biên dịch lại chương trình. Phương châm của java là "Viết một
lần , Chạy trên nhiều nền" (Write Once, Run Anywhere).Ngôn ngữ đa luồng, cho
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


phép trong một chương trình có thể có nhiều luồng điều khiển được thực thi song song
nhau, rất hữu ích cho các xử lý song song.Ngôn ngữ phân tán, cho phép các đối tượng
của một ứng dụng được phân bố và thực thi trên các máy tính khác nhau.Ngôn ngữ
động, cho phép mã lệnh của một chương trình được tải từ một máy tính về máy của
người yêu cầu thực thi chương trình.Ngôn ngữ an toàn, tất cả các thao tác truy xuất
vào các thiết bị vào ra đều thực hiện trên máy ảo nhờ đó hạn chế các thao tác nguy
hiểm cho máy tính thật.Ngôn ngữ đơn giản, dễ học, kiến trúc chương trình đơn giản,
trong sáng.
Sử Dụng Sử dụng để xem phim còn nhửng thứ khác thì Java đều tự động, nghỉa là bạn
chỉ cần thực hiện như thường miển là trong máy đả có java

2MySQL:
MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được
các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ
sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều
hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính
bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet.
MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có
nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều
hành dòng Windows, Linux, Mac OS X.
MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử
dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).
MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi
lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl,...
Khả năng: MySQL là một phần mềm quản trị CSDL dạng server-based (gần tương
đương với SQL Server của Microsoft). MySQL quản lý dữ liệu thông qua các CSDL,
mỗi CSDL có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL có cơ chế phân quyền
người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều CSDL khác
nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy
xuất đến CSDL. Khi ta truy vấn tới CSDL MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập và
mật khẩu của tài khỏan có quyền sử dụng CSDL đó. Nếu không, chúng ta sẽ không
làm được gì cả giống như quyền chứng thực người dung trong SQL Server vậy.

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
1Sơ đồ các lớp:

 Class: Aboutme
Nội dung: Thông tin về chương trình.
Các thư viện: Java.Swing.*, Javax.awt.*
Thiện: Cửa sổ Jframe.
Class: ConnectDatabase
Nội dung: Tạo một kết nối với cơ sở dữ liệu.
Các thư viện: Java.sql.*
Thể hiện: Kết nối với CSDL, trả về kết quả kết nối: thành công/không thành công,
ngắt kết nối với CSDL.
 Class: student
Nội dung: Giao diện chính của chương trình.
Thư viện: Java.Swing.*, Javax.awt.*, : Java.sql.*
Thể hiện: Cửa sổ Jframe, thao tác với người dùng qua nhấp chuột, nhập text,…
 Class: StudentDAO
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


Nội dung: Giao diện chính của chương trình.
Thư viện: Java.sql.*
Thể hiện: Thao tác đưa dữ liệu vao cơ sở dữu liệu,
Thực hiện các nhiệm vụ xóa, thêm, sửa dữ liệu.
 Class: ThiSinh
Nội dung: lớp thí sinh chứa các thuộc tính của thí sinh.
Các thuộc tính:
Mathisinh int

Diemtoan double

Tenthisinh String

Diemly double

Ngaysinh Date

Diemhoa double

Gioitinh boolean

Thư viện: Java.sql.*
Thể hiện: Các hàm khởi tạo, get, set.
 Class: TinhThanh
Nội dung: lớp tỉnh thành, chứ thông tin mã tỉnh và tên tỉnh.
Các thuộc tính: matinh (int), tentinh (String)
Thể hiện: Các hàm khởi tạo, get, set.
2Sơ đồ cơ sở dữ liệu:
 Tên CSDL: student
 Lược đồ CSDL:
ThiSinh (maThiSinh, tenThiSinh, maQueQuan, ngaysinh, gioitinh, diemToan,
diemLy, diemHoa)
Tinhthanh (maTinh, tenTinh)
 Ràng buộc:
TinhThanh
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


STT

Thuộc
tính

Mô tả

KDL

Ràng
buộc

1

matinh

Mã tỉnh

int

PK

2

tentinh

Tên tỉnh

Text

ThiSinh
STT

Thuộc tính

Mô tả

KDL

Ràng
buộc

1

maThiSinh

Mã thí
sinh

int

PK

2

tenThiSinh

Tên thí
sinh

Text

3

maQueQua
n

Mã quê
quán

int

4

ngaysinh

Ngày
sinh

Date

5

gioitinh

Giới
tính

Varchar

6

diemToan

Điểm

Double

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


toán
7

diemLy

Điểm lý

Double

8

diemHoa

Điểm
hóa

double

CHƯƠNG IV. HIỆN THỰC BÀI TOÁN
1. Sử dụng:

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


Giao diện chính của chương trình
-Danh sách các thí sinh ban đầu là các thí sinh đã có sẵn trong CSDL
-Tìm kiếm: nhập tên tỉnh thành/ mã sinh viên vào BirthPlace/StudentID và ấn nút
FITLER

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


-Thêm thí sinh: ấn nút INSERT điền vào các trường
ID,NAME,BIRTHPLACE,DATE,SEX ,MATH,….và nhấn OK
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


 Xóa thí sinh: Chọn thí sinh cần xóa, ấn nút DELETE

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


- Sửa thí sinh: Chọn thí sinh, ấn vào EDIT, điền các thông tin mới và ấn OK

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


2Source Code:
2.1 AboutMe:
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Color;
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


import javax.swing.border.LineBorder;
import javax.swing.border.TitledBorder;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
public class aboutme extends JDialog {
private final JPanel contentPanel = new JPanel();
public static void main(String[] args) {
try {
aboutme dialog = new aboutme();
dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
dialog.setLocationRelativeTo(null);
dialog.setVisible(true);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
public aboutme() {
setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
setTitle("About me");
setBounds(100, 100, 243, 122);
getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
contentPanel.setBackground(new Color(255, 250, 240));
contentPanel.setBorder(null);
getContentPane().add(contentPanel, BorderLayout.CENTER);
contentPanel.setLayout(null);
JLabel lblGingVinHng = new JLabel("Chuong Trinh Quan Li Thi Sinh");
lblGingVinHng.setBounds(10, 45, 227, 34);
contentPanel.add(lblGingVinHng);
JLabel lblNgiThcHin = new JLabel("Nguyen Ngoc Tri");
lblNgiThcHin.setBounds(10, -4, 247, 49);
contentPanel.add(lblNgiThcHin);
JLabel lblLpCngNgh = new JLabel("CNTT55");
lblLpCngNgh.setBounds(10, 24, 170, 34);
contentPanel.add(lblLpCngNgh);
}
}
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


2.2 ConnectDatabase:
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
public class ConnectDatabase {
public static Connection getConnection() {
Connection c = null;
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String host = "localhost";
String port = "3306";
String dbName = "student";
String url = "jdbc:mysql://" + host + ":" + port + "/" + dbName;
String user = "root";
String pass = "";
c = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return c;
}
public static void closeConnection(Connection c) {
try {
if (c != null)
c.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println(getConnection());
}
}
2.3 student:
import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.FocusAdapter;
import java.awt.event.FocusEvent;
import java.awt.event.InputEvent;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.sql.Date;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.UIManager.*;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSeparator;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.KeyStroke;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.border.LineBorder;
import javax.swing.border.TitledBorder;
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import org.eclipse.wb.swing.FocusTraversalOnArray;
import java.awt.SystemColor;
public class student extends JFrame{
private JPanel contentPane;
private JTextField textField_BirthPlace;
private JTextField textField_StudentID;
private JTextField textField_ID;
private JTextField textField_Name;
private JTextField textField_Place;
private final ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
private JTextField textField_Math;
private JTextField textField_Physical;
private JTextField textField_Chemistry;
private JTextField textField_Total;
double tongDiem;
private JRadioButton rdbtnMale;
private JRadioButton rdbtnFemale;
private JComboBox comboBox_ngay;
private JComboBox comboBox_thang;
private JComboBox comboBox_nam;
private JPanel panel;
private JPanel panel_1;
private JPanel panel_2;
private JPanel panel_3;
private JComboBox comboBox_BirthPlace;
int kt = 0;
private static JTable table;
/**
* Launch the application.
*/
public static void main(String[] args) {
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


// Look And Feel
try {
for (LookAndFeelInfo info : UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
}
}
} catch (Exception e) {
// If Nimbus is not available, you can set the GUI to another look
// and feel.
}
EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
student frame = new student();
loadThiSinh();
frame.setLocationRelativeTo(null);
frame.setVisible(true);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
});
}
/**
* Create the frame.
*/
public student() {
setResizable(false);
setForeground(Color.BLACK);
setBackground(Color.BLACK);
setTitle("Quản lý thí sinh");
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setBounds(100, 100, 683, 696);
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
menuBar.setBackground(SystemColor.desktop);
setJMenuBar(menuBar);
JMenu mnNewMenu = new JMenu("File");
menuBar.add(mnNewMenu);
JMenuItem mnOpen = new JMenuItem("Open");
mnOpen.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_O,
InputEvent.CTRL_MASK));
mnOpen.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
panel.setVisible(true);
panel_1.setVisible(true);
panel_2.setVisible(true);
panel_3.setVisible(true);
}
});
mnNewMenu.add(mnOpen);
JMenuItem mnClose = new JMenuItem("Close");
mnClose.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_W,
InputEvent.CTRL_MASK));
mnClose.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
panel.setVisible(false);
panel_1.setVisible(false);
panel_2.setVisible(false);
panel_3.setVisible(false);
}
});
mnNewMenu.add(mnClose);
JSeparator separator = new JSeparator();
mnNewMenu.add(separator);
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


JMenuItem mnExit = new JMenuItem("Exit");
mnExit.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_F4,
InputEvent.ALT_MASK));
mnExit.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
System.exit(0);
}
});
mnNewMenu.add(mnExit);
JMenu mnNewMenu_1 = new JMenu("About");
menuBar.add(mnNewMenu_1);
JMenuItem mnAboutme = new JMenuItem("About me...");
mnAboutme.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_F12,
InputEvent.CTRL_MASK));
mnAboutme.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
aboutme.main(null);
}
});
mnNewMenu_1.add(mnAboutme);
contentPane = new JPanel();
contentPane.setBackground(SystemColor.inactiveCaptionText);
contentPane.setForeground(SystemColor.desktop);
contentPane.setBorder(null);
setContentPane(contentPane);
contentPane.setLayout(null);
panel = new JPanel();
panel.setBackground(SystemColor.controlShadow);
panel.setBorder(new TitledBorder(UIManager.getBorder("TitledBorder.border"),
"Student Filtre",
TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, null, new Color(0, 0, 255)));
panel.setBounds(10, 11, 654, 60);
//panel.setVisible(false);
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


contentPane.add(panel);
panel.setLayout(null);
JLabel lblBirthplace = new JLabel("BirthPlace");
lblBirthplace.setBounds(10, 24, 63, 25);
panel.add(lblBirthplace);
textField_BirthPlace = new JTextField();
textField_BirthPlace.setBounds(83, 26, 170, 20);
panel.add(textField_BirthPlace);
textField_BirthPlace.setColumns(10);
JLabel lblStudentid = new JLabel("StudentID");
lblStudentid.setBounds(298, 29, 61, 20);
panel.add(lblStudentid);
textField_StudentID = new JTextField();
textField_StudentID.setBounds(369, 26, 147, 20);
panel.add(textField_StudentID);
textField_StudentID.setColumns(10);
JButton btnFiltre = new JButton("Filter");
btnFiltre.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
if (textField_BirthPlace.getText().trim().equals("")
&& textField_StudentID.getText().trim().equals("")) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Vui long nhap thong tin can tim kiem");
return;
}
if (textField_BirthPlace.getText().trim().equals("")
&& !textField_StudentID.getText().trim().equals(""))
loadThiSinhTheoID(textField_StudentID.getText());
if (textField_StudentID.getText().trim().equals("")
&& !textField_BirthPlace.getText().trim().equals(""))
loadThiSinhTheoNoiSinh(textField_BirthPlace.getText());
if (!textField_StudentID.getText().trim().equals("")
&& !textField_BirthPlace.getText().trim().equals(""))
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


loadThiSinhTheoNoiSinhVaID(textField_BirthPlace.getText(),
Integer.parseInt(textField_StudentID.getText()));
}
});
btnFiltre.setBackground(new Color(255, 248, 220));
btnFiltre.setForeground(new Color(0, 0, 255));
btnFiltre.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 18));
btnFiltre.setBounds(536, 25, 89, 23);
panel.add(btnFiltre);
panel_1 = new JPanel();
panel_1.setBackground(SystemColor.controlShadow);
panel_1.setBorder(new TitledBorder(UIManager.getBorder("TitledBorder.border"),
"List Student",
TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, null, new Color(0, 0, 255)));
panel_1.setBounds(10, 82, 654, 313);
//panel_1.setVisible(false);
contentPane.add(panel_1);
panel_1.setLayout(null);
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
scrollPane.setBounds(10, 22, 634, 280);
panel_1.add(scrollPane);
table = new JTable();
table.addMouseListener(new MouseAdapter() {
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
textField_ID.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 1).toString());
textField_Name.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 2).toString());
textField_Place.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 3).toString());
comboBox_ngay.setSelectedIndex(
Integer.parseInt(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 4).toString().substring(8,
10)) - 1);
comboBox_thang.setSelectedIndex(
Integer.parseInt(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 4).toString().substring(5, 7))
- 1);
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


comboBox_nam.setSelectedIndex(2050
- Integer.parseInt(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 4).toString().substring(0,
4)));
if ((table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 5) + "").compareToIgnoreCase("Nam")
== 0)
rdbtnMale.setSelected(true);
else
rdbtnFemale.setSelected(true);
System.out.println(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 4));
textField_Math.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 6).toString());
textField_Physical.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 7).toString());
textField_Chemistry.setText(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 8).toString());
textField_Total.setText(Double.parseDouble(table.getValueAt(table.getSelectedRow(),
6).toString())
+ Double.parseDouble(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 7).toString())
+ Double.parseDouble(table.getValueAt(table.getSelectedRow(), 8).toString()) + "");
textField_ID.setEditable(false);
textField_Name.setEditable(false);
textField_Place.setEditable(false);
textField_Physical.setEditable(false);
rdbtnFemale.setEnabled(false);
rdbtnMale.setEnabled(false);
textField_Math.setEditable(false);
textField_Physical.setEditable(false);
textField_Chemistry.setEditable(false);
comboBox_ngay.setEnabled(false);
comboBox_thang.setEnabled(false);
comboBox_nam.setEnabled(false);
textField_Total.setEditable(false);
}
});
scrollPane.setViewportView(table);
panel_2 = new JPanel();
panel_2.setBackground(SystemColor.textInactiveText);

Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


panel_2.setBorder(new TitledBorder(UIManager.getBorder("TitledBorder.border"),
"Student Information",
TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, null, new Color(0, 0, 255)));
panel_2.setBounds(10, 406, 654, 165);
//panel_2.setVisible(false);
panel_2.setEnabled(false);
contentPane.add(panel_2);
panel_2.setLayout(null);
JLabel lblId = new JLabel("ID");
lblId.setBounds(10, 30, 11, 14);
panel_2.add(lblId);
JLabel lblName = new JLabel("Name");
lblName.setBounds(10, 55, 58, 14);
panel_2.add(lblName);
JLabel lblBirthplace_1 = new JLabel("BirthPlace");
lblBirthplace_1.setBounds(10, 82, 65, 14);
panel_2.add(lblBirthplace_1);
JLabel lblDate = new JLabel("Date");
lblDate.setBounds(10, 107, 48, 14);
panel_2.add(lblDate);
JLabel lblSex = new JLabel("Sex");
lblSex.setBounds(10, 132, 48, 14);
panel_2.add(lblSex);
textField_ID = new JTextField();
textField_ID.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
textField_ID.setForeground(new Color(0, 0, 139));
textField_ID.setBounds(78, 27, 246, 20);
panel_2.add(textField_ID);
textField_ID.setColumns(10);
textField_Name = new JTextField();
Nguyễn Ngọc Trí –CNTT-K55


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×