Tải bản đầy đủ

BAO CAO HOA LY

BÁO CÁO HÓA LY
Bài 1: XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA PHẢN ỨNG
Ngày thực hành:
Nhóm:
Họ và tên SV: 1.
2.
Điểm

Lời phê

1.1 Kết quả thí nghiệm
1.1.1 Đổ dung dịch erlen 1 vào erlen 2

t (phút)

10

20

30


40

50

60

70

40

50

60

70

V (Na2S2O3)
1.1.2

Đổ dung dịch erlen 3 vào erlen 4

t (phút)

10

20

30

V (Na2S2O3)
1.2 Tính nồng độ các chất tại thời điểm cân bằng ([FeCl3], [FeCl2], [KI], [I2],

[KCl]).
1.3 Tính hằng số cân bằng Kc:

1.4 Hằng số cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

1.5 Tại sao phải tiến hành chuẩn độ nhiều lần?

1.6 Viết phương trình phản ứng chuẩn độ I2 bằng Na2S2O3, từ đó suy ra công thức(1)?

1.7 Khi tiến hành thí nghiệm ở môi trường nhiệt độ không ổn định thì kết quả thí

nghiệm có chính xác không? Tại sao?


1.8 Tại sao phải làm lạnh các erlen trước khi chuẩn độ?


BÁO CÁO HÓA LY
Bài 2: CÂN BẰNG LỎNG – RẮN
Ngày thực hành:
Nhóm:
Họ và tên SV: 1.
2.
Điểm

Lời phê

2.1 Kết quả thí nghiệm

Thời
gian
(phút)
1

Nhiệt độ (0C)
Ống1

Ống 2

Ống 3

Ống 4

Ống 5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Thời

Nhiệt độ (0C)

Ống 6

Ống 7

Ống 8


gian
(phút)
21

Ống 1

Ống 2

Ống 3

Ống 4

Ống 5

Ống 6

Ống 7

Ống 8

22
23
24
25
26
27
28
2.2 Vẽ giản đồ nhiệt độ thành phần
2.3 Có kết luận gì về sự thay đổi nhiệt độ kết tinh của quá trình kết tinh dung

dịch 2 cấu tử với quá trình kết tinh dung dịch 1 cấu tử?
2.4 Hỗn hợp eutecti là gì? Ứng dụng?
2.5 Mô tả giản đồ pha của hệ 2 cấu tử không tạo dung dịch rắn, không tạo hợp

chất hóa học?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×