Tải bản đầy đủ

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẠNG XÃ HỘI MINH HỌA QUA FACEBOOK, GOOGLE PLUS, ZINGME,…CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC

BÁO CÁO ĐỀ TÀI HỌC PHẦN MIS

Nhóm 10:

1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Kim Liên
Phạm Thị Mỹ Loan
Võ Minh Lý

GVHD: Đỗ Công Thánh


ĐỀ TÀI
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẠNG XÃ HỘI

MINH HỌA QUA FACEBOOK, GOOGLE PLUS, ZINGME,…
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC


NỘI DUNG ĐỀ TÀI
MXH

MXH

FACEBOOK

ZINGME

TỔNG QUAN VỀ MXH

MXH

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

GOOGLE PLUS

ĐỐI VỚI DN
CÁC GIẢI PHÁP


MẠNG XÃ HỘI LÀ DỊCH VỤ KÊT NỐI GiỮA CÁC THÀNH VIÊN CÓ CÙNG SỞ THÍCH
TRÊN INTERNET LẠI VỚI NHAU VỚI NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU KHÔNG
PHÂN BiỆT KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN.


TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘILịch sử hình thành và phát triển mạng xã hội
1995
Classmate

1998


2000

Google

Wiki Pedia

1994

2002

Geocities

Friendter

2012

2003

Pinterest

MySpace

2004

2011
Google +

2006

2005

Twitter

Youtube

Facebook


TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI

 Các đặc trưng cơ bản của mạng xã hội:
 Cho phép các thành viên tham gia xây dựng nội dung.
 Các tính năng cơ bản sau: chia sẻ tài liệu, email, blog, phim ảnh, voice chat…
 Thông tin được loan truyền đi nhanh chóng và hiệu quả.
 Có sự tham gia trực tiêps của nhiều đối tượng, thành phần xã hội khác nhau.


TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIThống kê số người dùng mạng xã hội:

Thế giới

Việt Nam

7,2 tỷ người

90,7 triệu người

Số người sử dụng
internet khoảng 3 tỷ
người, tương đương
42% dân số

Số người sử dụng
MXH trên điện thoại

28 triệu người sử dụng

gần 1,7 tỷ người

tài khoản mạng xã hội

tương đương 23%

chiếm 31% dân số

dân số

24 triệu tài khoản
mạng xã hội sử dụng
bằng điện thoại
chiếm 26% dân số


Mạng xã hội facebook
Ngày 14-2-2004, Facebook được thành lập bởi Mark ZuckerbergSV Đại học Harvard (Hoa Kỳ)

Tháng 12/2004,

Ngày 26/7/2011,

Tháng 10/2014,

Facebook chạm

Facebook for

Facebook đạt 1,3

môc 1 triệu

Business ra đời

tỷ người dùng

người dùng


MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Tác động tới doanh nghiệp
Tích cực
Tạo một khu vực kinh doanh khác ngoài website
Hướng lượng truy cập đến website của DN
Cho phép DN tham gia với cộng đồng một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí
Kết nối với KH và người hâm mộ với DN
Tăng cường quan hệ khách hàng
Cung cấp một nền tảng đầy tiềm năng cho việc quảng bá thương hiệu
Lắng nghe và quan sát để cải thiện việc kinh doanh

Tiêu cực
Thông tin về sản phẩm dễ bị sai lệch
Những thông tin trái chiều ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp
Nếu quảng cáo và ứng dụng quá nhiều có thể gây ra ác cảm với người sử dụng Facebook


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Địa chỉ website
Google+:

20/06/2011 Google+
ra đời, được vận hành
bởi Google

Sự hình thành và phát triển

plus.google.com
Phương thức kết nối:
https://


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Sự hình
thành
Chức

phát
năng
tiển
của
google
+
Mối
quan hệ
và sự
phổ
biến
của
Google

Ưu và
nhược
điểm


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Google+ là MXH lớn thứ hai sau Facebook nó
là MXH của công cụ tìm kiếm Google hiện
Sự hình thành và phát triển

nay có khoàng 319 triệu người dùng hàng
tháng tốc độ tăng trưởng khoảng 33% mỗi
năm.


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Circl
e+
Kết

Insta

nối

Spar

nt

nhó

k+

Uplo

m

Chia

ad+

bạn

sẻ

Tải


Ch

cảm

ức

vói

ảnh
lên
tức
Hud
thì
dle+
Hội


ng

ý

Mobi

cùng

le+

bạn

Hỗtrợ
các
thiết
bị di
động

xúc

bạn
Hang

out+
Chat
video
nhóm
dễ
dàng


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Mỹ 6 triệu
Ấn Độ 3.6 triệu

Cannada và Anh 1 triệu

Lượng truy
cập

Đức 920.000
Brazil 780.000
Pháp, Đài Loan 500.000
359 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tốc độ tăng trưởng 33%/năm; mức độ sử dụng
từ 45-54 tuổi tăng thêm 56% từ năm 2012


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+
Mối quan hệ với Doanh Ngiệp:
Kết nối với những
chuyên gia
Đẩy nhanh quá

Sử dụng Google+

trình SEO

trong mạng lưới

Mở rộng nội dung

Chia sẻ phân khúc

thông tin

đối tượng

Nơi để thảo luận

ƯU
ĐIỂM

Khám phá


MẠNG XÃ HỘI GOOGLE+

Khó quản trị
Triều đại của
Facebook và

Phát triển chậm

Twitler

Khu vực quản lý

Dự án từ phía

chưa tích hợp

NHƯỢC

Google là không

Google+

ĐIỂM

khả thi


MẠNG XÃ HỘI ZING ME
Sự hình thành và phát triển
Được thành lập 08/2009 bởi công ty VNG

MXH đầu tiên và duy nhất có 89% người là game thủ

Địa chỉ website Zing Me login.zingme.vn kết nối: https://


MẠNG XÃ HỘI ZING ME
Điểm nổi bật:
 Lượng người truy cập trên Zing Me cao nhất trên những trang mạng xã hội vào tháng
02/2010


MẠNG XÃ HỘI ZING ME
 Độ tuổi người sử dụng của 2 mạng Zing Me và Facebook năm 2011


MẠNG XÃ HỘI ZING ME
Zing Me đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp
 Lý do khiến doanh nghiệp nên lập Fanpage trên mạng xã hội Zing Me

Chi phí thấp

Nghiên cứu nhu
cầu KH dùng Zing

Cập nhật thông tin

Me về sản phẩm

về doanh nghiệp

hay dịch vụ của
doanh nghiêp

Thực hiện các
chiến dịch
Marketing trực
tuyến

Liên hệ với KH mới
và khả năng sử lý
nhanh chóng


MẠNG XÃ HỘI ZING ME

Xác định và

Tổ chức một

Tạo Fanpage

thực hiện chiến

vài sự kiện

cho DN

lược nội dung

nhằm tăng
lượng Fan

Các bước xây
dựng cộng
đồng cho
thương hiệu
doanh nghiệp
trên Zing Me

Triển khai các

Quan tâm thường xuyên

Duy trì fanpage

chiến dịch

việc fanpage hoạt động

và chăm sóc fan

Mảketting

hiệu quả như thế nào


MẠNG XÃ HỘI ZING ME

Zing Me cho ra mắt nhiều tính
năng mới trên fanpage giúp
các DN trên tiếp cận hiệu quả
với cộng đồng (hỗ trợ hoạt
động quản bá)

ZING ME ẢNH
HƯỞNG TỚI
DOANH NGHIỆP
Zing Me còn cung cấp bộ
công cụ Campaign Tools
(công cụ chiến dịch) để tổ
chức các hoạt động cuộc thi
phục vụ cho các chiến dịch
tiếp thị ngắn hạn


CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA MXH
DN phải
đầu tư công
sức

Khó kiểm
soát do có
tính lan
truyền cao

Nắm bắt
mọi thông
tin của KH
nói về DN


CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨ CỦA MXH
Giúp
Giúp DN
DN tiếp
tiếp
cận
cận dễ
dễ dàng
dàng với
với
khách
khách hàng
hàng


Là “bàn
“bàn đạp”
đạp” để
để
DN
DN mở
mở rộng
rộng thị
thị
trường
trườngTiết
Tiết kiệm
kiệm chi
chi phí
phí
Marketting
Marketting

HỘI

Giúp
Giúp DN
DN tiếp
tiếp
cận
cận với
với những
những

cá nhân
nhân có
có tầm
tầm
ảnh
ảnh hưởng
hưởng trong
trong
lĩnh
lĩnh vực
vực


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×