Tải bản đầy đủ

BAO CAO chu thanh

UBND HUYỆN BA TRI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/BC-PTNMT

Ba Tri, ngày

tháng

năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả làm việc với bà Nguyễn Thị Diếp, ngụ khu phố 5, Thị Trấn Ba Tri
rào chiếm đât công tại khu phố 5, Thị Trấn Ba Tri.
Thực hiện công văn số 2094/UBND-KT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc chỉ đạo làm việc với bà Nguyễn Thị Diếp. Phòng tài
nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả như sau:

Vừa qua, Ủy Ban nhân dân huyện chỉ đạo cho Ban quản lý Công trình giao
thông đô thị và Vệ Sinh môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường
và Ủy ban nhân dân Thị Trấn Ba Tri tiến hành rà soát hồ sơ và khảo sát 2 thửa đất
công( thửa 112 và 113, tờ bản đồ số 19, Thị Trấn Ba Tri) để giao cho Ban quản lý
Công trình giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường xây dựng trụ sở làm việc và nhà
để xe của đơn vị.
- Theo biên bản ngày 01/12/2006 về việc bàn giao nhà - đất của Công ty
thương mại Trúc Giang (giải thể) thuộc khu vực huyện Ba Tri giao lại cho UBND
huyện quản lý, trong đó đất Láng heo (cũ) đường Quang Trung Thị trấn Ba Tri bao
gồm 2 thửa:
- Thửa 112, tờ bản đồ số 19, diện tích 1.051,6m2
- Thửa 113, tờ bản đồ số 19, diện tích 496,2 m 2, trong đó diện tích xây dựng
nhà láng trại heo 210m2 ( nhà hư hỏng không còn giá trị sử dụng).
- Kết quả khảo sát: thửa đất số 112, tờ bản đồ số 19 ranh giới đã ổn định. Tuy
nhiên, giữa thửa đất có con đường (rộng khoảng 4m) để làm lối đi cho một số hộ dân
phía sau.
Ý kiến đề xuất: tạm thời vẫn để đường đi cho người dân đi lại, khi Ban quản
lý Công trình giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường có nhu cầu sử dụng sẽ san lấp
cho liền thửa và sẽ mở lối đi khác kề thửa 104 để các hộ dân phía trong có lối đi.
Thửa 113, tờ bản đồ số 19, diện tích 496,2m 2 bị bà Nguyễn Thị Diếp rào chiếm dụng
2 phần: phần 1 khoảng 15m2, phần 2 khoảng 125 m2, tổng cộng 140 m2.
Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thị trấn phối hợp với Phòng
Tài nguyên và Môi trường mời bà Nguyễn Thị Diếp và ông Nguyễn Thanh Hùng
(chồng bà Diếp) đến trụ sở Ủy ban nhân dân Thị trấn làm việc, xác định thửa đất số
113, tờ bản đồ số 19, diện tích 496,2 m2 là đất công do Ủy ban nhân dân huyện quản
lý. Việc bà Nguyễn Thị Diếp và gia đình bà đem trụ bê tông rào chiếm dụng trong
thửa đất 113 hai phần với diện tích khoảng 140 m2, Ủy Ban nhân dân Thị Trấn Ba
Tri và Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu bà Diếp, ông Hùng tự giác tháo dở
hàng rào trả lại đất công cho cơ quan Nhà nước để xây dựng công trình. Nhưng bà


Diếp, ông Hùng không đồng ý đây là đất công và cho rằng đất này có nguồn gốc của
ông bà bà Diếp và gia đình bà đang làm đơn khiếu nại ở tỉnh.
Tổ công tác động viên bà Diếp, ông Hùng về nhà suy nghĩ lại và trả lời cho
Ủy ban Thị trấn biết trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013).
Đến ngày 11/11/2013, bà Nguyễn Thị Diếp và chồng là Nguyễn Thanh Hùng
làm giấy cam kết với nội dung: Gia đình ông bà có phần đất liền kề với thửa đất
công do huyện quản lý và hiện gia đình ông bà đã làm hàng rào tạm baob quanh luôn
một phần thửa đất công để bảo quản cây trồng và ao cá của gia đình bên trong. Hiện
ông bà xin được giữ y hàng rào tạm nêu trên và khi chính quyền tiến hành xây đất
công trình gì trên thửa đất công thì gia đình ông bà sẽ tháo dở ngay.
Đề xuất giải quyết: đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cho:
- UBND Thị trấn Ba Tri mới các hộ dân có nhà ở phía sau thửa đất số 112, tờ
bản đồ số 14 làm việc, để thống nhất việc điều chỉnh lối đi cho các hộ này sang vị trí
khác giáp thửa đất số 104, tờ 19 (chiều ngang khoảng 2m).
- Ban Quản lý Công trình giao thông thông đô thị và Vệ sinh môi trường liên
hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm các thụ tục đo đạc và xin cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trên đây là kêt quả làm việc với bà Nguyễn Thị Diếp của Phòng Tài nguyên
và Môi trường xin báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo dõi chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Văn Nghị PCT UBND huyện
(để báo cáo);
- Chánh VP HĐND và UBND huyện;
- BLĐ Phòng TN&MT;
- UBND Thị Trấn;
- Lưu VT, NCKT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×