Tải bản đầy đủ

Bao cao chin dch

Báo cáo chiến dịch

Giờ trong ngày
7
9
10
18
19
11
17
21
13
14
8
20
22
15
16
12
Tổng cộng


Số nhấp chuột
0
2
1
1
2
3
0
1
4
4
6
0
2
2
2
3
33

9 thg 9, 2017-16 thg 9, 2017

Hiển thị
2
10
18
10
10
23
11
9
12
19
18
7
21
14
4
6
194


CTR
0,00%
20,00%
5,56%
10,00%
20,00%
13,04%
0,00%
11,11%
33,33%
21,05%
33,33%
0,00%
9,52%
14,29%
50,00%
50,00%
17,01%

CPC Tr.bình
0
1.06
639
1.93
1.384
1.761
0
1.478
1.89
1.555
1.666
0
688
1.324
1.625
1.744
1.53

Chi phí
0
2.121
639
1.93
2.769
5.282
0
1.478
7.561
6.219
9.995
0
1.377
2.647
3.25
5.231
50.499

Vị trí tr.bình
2,5
2,9
2,7
3,0
1,6
2,8
3,0
1,2
2,8
2,6
2,4
2,3
2,2
2,4
3,0
1,3
2,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×