Tải bản đầy đủ

Bao cao appendix g

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ-SÔNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG CÔNG NGHỆ

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Sóc Trăng, ngày 6 tháng 9 năm 2013
Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Đầy
Trưởng Phòng Công Nghệ

Sau khi nghiên cứu tìm hiểu file "Appendix G - Tests on Completion General
Split of Work Matrix_Rev6 , tôi xin được báo cáo như sau:
Tại bảng phụ lục G này xác định Phân chia công việc kiểm công tác hoàn thành

chung của nhà máy.
BTG sẽ thực hiện kiểm tra hoàn thành ( trước khi vận hành, chạy thử, chạy tin cậy
và chạy kiểm tra hiệu suất) các hoạt đồng cần thiết để trước khi ban giao Nhà máy cho
chủ đầu tư với sự hợp tác với PTSC và PM. Trong quá trình thử nghiệm trước khi hoàn
thành, PTSC sẽ cung cấp nhân công ( Kỹ thuật viên, thợ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên
điện), nhân viên hàn ( hệ thống đường ống tạn thời và bổ trợ ). Thiết bị xây dựng thông
thường và trang bị phụ trợ để hỗ trọng BTG thực hiện theo lịch trình được sự chấp thuận
của Chủ đầu tư và PM sẽ ung cấp dịch vụ kỹ thuật. Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm
ngang bằng
BTG sẽ chịu trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải, hóa chất sinh ra trong quá
trình trước vận hành và vận hành như chất tẩy, dầu thải…
Trong trường hợp yêu cầu từ BTG, chi chí BTG, PTSC sẽ thực hiện các hoạt động
trên dưới sự hướng dẫn và giám sát của BTG. PTSC sẽ chịu trách nhiệm xử lý nước thải,
chất thải, hóa chất sinh ra. PTSC sẽ thực hiện theo quy định trong bảng DOW.
Thủ tục chi tiết trước khi vận hành và vận hành sẽ được chuẩn bị sau khi lựa chọn
các hạng mục lớn. PM và PTSC sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào.
A. Phạm vi chung của công trình được phân chia ra:
Nội dung

Giai đoạn

Ghi chú


STT Phạm vi công việc chung và cung
cấp
1

2

3

4

5

6

Trước vận
hànhPlan and control the Operating
Consumables List.
BTG
(Lập kế hoạch và bảng hướng dẫn
vận hành)
Plan and control the Spare part list
for Commissioning.
BTG (PM)
(Lập kế hoạch và hướng dẫn vận
hành ngắn gọn)
Manage
the
LOTO
(Lockout/Tagout)
and
commissioning period Work Permit
processes.
BTG (PTSC)
(Treo biển báo/đặt biển báo an toàn
và quy trình làm việc cho phép ).
Review and comment all documents
relevant to commissioning and
testing which are provided by
Vendors.
(Xem xét và cho ý kiến về tất cả các
tài liệu về vận hành do nhà cung
cấp thiết bị cung cấp).
Review and comment P&ID
document and suggest the best
location of testing measurement
devices on equipment and system.
(Xem xét và cho ý kiến về phần
P&ID và đưa ra đề nghị tốt nhất để
kiểm tra đo lường các thiết bị và hệ
thống).
Review and comment on System
Descriptions, Control Philosophy
and Control Logic Diagrams of all
plant and systems.
(Xem xét và cho ý kiến về mô tả hệ
thống, điều khiển cơ học, kiểm soát
logic tất cả các hệ thống trong nhà

Vận hành

BTG

BTG (PM)

BTG (PTSC)

BTG
(PM, PTSC)

BTG
(PM, PTSC)

BTG (PM)

BTG (PM)

BTG

BTG

All
related
parties/the Owner
according to safety
procedure .
(Tất cả các bên
liên quan/ chủ đầu
tư đảm bảo đúng
quy trình an toàn).
All
related
parties/the Owner
according to safety
procedure.
(Tất cả các bên
liên quan/ chủ đầu
tư đảm bảo đúng
quy trình an toàn).


7

8

9

10

11

máy).
Provide overall commissioning and
test procedure for the Plant (Cung
cấp toàn bộ trình tự vận hành và
kiểm tra cho nhà máy).

Provide verification of calibrations,
settings, and accuracies of electrical,
control, monitoring, and safety
devices.
(Cung cấp xác định hiệu chuẩn,cài
đặt độ chính xác của điện, điều
khiển, giám sát an toàn thiết bị ).
Preparation of “Plant operation &
maintenance manual”
(Chuẩn bị cẩm nang bảo dưỡng và
vận hành nhà máy).
The preparation and completion of
all reports, pre-commissioning,
commissioning, tuning, test and
hand-over reports, etc.
(Chuẩn bị và hoàn thành tất cả các
báo cáo : trước khi vận hành, vận
hành, điều chỉnh và báo cáo chuyển
giao…).

Checking, issuing, verifying and
monitoring the project’s punch-list
and ensuring that all punch-list
items and outstanding works are

BTG

BTG

BTG

BTG

BTG (PM)

BTG (PM)

BTG (PM)

BTG (PM)

BTG
(PM, PTSC)

BTG
(PM, PTSC)

PM will review
and commnet only
system related to
the PM scope of
work.
(PM sẽ xem xét và
cho ý kiến về hệ
thống có liên quan
tới phạm vi của
mình).

Authorized Person,
the Owner shall
participate on the
process/test
and
sign
relating
individual
commissioning/test
ing protocol.
(Bên có thẩm
quyền, Chủ đầu tư
tham gia vào quá
trình, kiểm tra và
ký tên lien quan tới
vận hành và thử
nghiệm trước).


12

13

14

15

cleared.
(Thực hiện kiểm tra, phát hành,
kiểm tra và giám sát).
Prepare agenda’s and MOM for all
start-up and commissioning related
meetings.
(Chuẩn bị chương trình về các gói
MOM cho tất cả các cuộc họp về
khởi động và vận hành nhà máy).
Participation in all meetings and
respond to all correspondence, as
directed by the Owner related to
precommissioning/commissioning
activities
(Tham gia trong tất cả các cuộc họp
và trả lời thơ theo chỉ đạo của chủ
sở hữu liên quan tới trước vận hành
và lúc vận hành hoạt động của nhà
máy).
Coordinating
with
Equipment
Suppliers’ Field Technical Advisors
(FTA) to ensure that Plant
Operations
and
Maintenance
personnel
receive
On-the-Job
training when the FTA’s are on-site.
(Phối hợp với các kỹ thuật viên của
nhà cung cấp thiết bị để đảm bảo
nhân viên vận hành và bảo trì được
đào tạo trực tiếp tại nhà máy).

Coordinate
with
the
Plant
Operations
and
Maintenance
personnel to ensure that the staff
have adequate opportunities and
direction to properly operate the
Plant.
(Phối hợp giữa nhân viên vận hành
và bảo trì nhà máy để đảm bảo tất
cả các nhân viên có đầy đủ khả

BTG
(PM, PTSC)

BTG
(PM, PTSC)

BTG(PM)
/PTSC

BTG(PM)
/PTSC

BTG
(PM, PTSC)

BTG
(PM, PTSC)

BTG

BTG

The Owner shall
organize presence
of
operation
personnel for the
training according
to
BTG/FTA
coordination.
(Chủ sở hữu sẽ bố
chí nhân viên vận
hành để tiến hành
đào tạo dưới dự
phối
hợp
của
BTG/FTA).
Operation
personnel shall be
qualified enough
skilled
and
experienced
through
training
provided
by
Consortium.
(Nhân viên vận


năng và vận hành nhà máy đúng
cách).

16

17

18

19

Supply of all manpower for Precommissioning,
Commissioning,
Start-up, Reliability Run, and
Performance Test management.
(Cung cấp nhân lực cho giai đoạn:
trước khi vận hành, vận hành, chạy
thử, chạy đáng tin cậy và thực hiện
quản lý kiểm tra).
Supply of main consumable such as
DO, coal, limestone and auxiliary
power
consumption
for
commissioning
(Cung cấp nhiên liệu như dầu DO,
than đá, đá vôi, điện để phục vụ cho
quá trình vận hành).
Supply of other consumables for
commissioning such as nitrogen gas,
carbon dioxide & hydrogen gases,
chemicals, water etc.
(Cung cấp các nguyên liệu khác để
phụ vụ vận hành như Khí Nitơ,
CO2, Khí Hydro, hóa chất, nước…).
Supply of all tools, equipments,
calibration devices, special test
instruments and materials for precommissioning, commissioning &
start-up covering the period from
mechanical
completion
to
satisfactory completion of the
performance tests.
(Cung cấp tất cả các công cụ, thiết
bị, thiết bị hiệu chuẩn, thiết bị thử
nghiệm đặc biệt và nguyên liệu
trước vận hành, vận hành và giai
đoạn khởi động ban đầu để hoàn
thành các yêu cầu kiểm tra).

BTG
(PM, PTSC)

BTG (PTSC)

Owner

Owner

BTG

BTG

BTG (PM)

BTG (PM)

hành sẽ phải đảm
bảo đủ kỹ năng và
kinh nghiệm sau
khi được đào tạo
ra).
Refer to Note.1
and 4. Manpower
for PM scope of
supply means
technical advisors.


20

Supply of all necessary indicating
and recording precision instrument,
data loggers (incl. temporary
measurements),
sampling
and
sample analyses required, including
but not be limited to coal analyses,
ash analyses, oil analyses, water,
steam and waste water, air
measurements, flue gas analysis,
thermo-couples,
thermo-resisters
etc.
(Cung cấp tất cả các công cụ cần
thiết để chỉ ra và ghi lại chính xác
các dữ liệu(Bao gồm trạm đo lường)
lấy mẫu và phân tích mẫu cần thiết,
ko giới hạn là phân tích than, tro,
dầu, nước, hơi nước, nước thải, đo
khí, phân tích khí thải. đo nhiệt độ,
nhiệt kháng….)

BTG (PM)

BTG (PM)

B. Chi tiết phân bổ công việc
Về công việc thì BTG chịu trách nhiệm cao nhất trong tất cả công tác chuẩn bị và trong
quá trình vận hành chạy thử ban đầu nhà máy. Bên cạnh đó thì PTSC và PM có nhiệm
vụ hỗ trợ BTG để đạt được kết quả tốt nhất đưa nhà máy vào hoạt động. Chủ đầu tư
cũng có trách nhiệm một phần nhỏ trong công tác giúp đỡ BTG thực hiện tốt công việc
của mình.
Công việc được phân bổ làm 5 gói chung:
1. Phần lò hơi và hạng mục phụ trợ( Bao gồm tất cả các phần liên quan tới lò hơi)
Thủ tục vận hành.BTG(PM)
Trước vận hành. BTG (PM, PTSC)
Vận hành.
Thử nghiệm công suất. BTG (PM, PTSC)
Đào tạo đội ngũ vận hành. BTG (PM, PTSC)


Đưa vào hoạt động và hướng dẫn bảo trì. BTG (PM)
2. Tuabin và hệ thống phụ trợ.
Thủ tục vận hành. BTG (PM)
Trước vận hành. BTG (PM, PTSC)
Vận hành.
Thử nghiệm công suất. BTG (PM, PTSC)
Đào tạo đội ngũ vận hành. BTG
Đưa vào hoạt động và hướng dẫn bảo trì. BTG
3.Công việc của các hệ thống dịch vụ, trạm hóa chất
Thủ tục vận hành.
Trước vận hành.
Vận hành.
Thử nghiệm công suất. BTG (PM, PTSC)
Đào tạo đội ngũ vận hành. BTG
Đưa vào hoạt động và hướng dẫn bảo trì. BTG
4. Công trình về điện(PM chỉ tham gia vào giai đoạn đầu của trước vận hành nhà máy)
Thủ tục vận hành.
Trước vận hành.
Vận hành.
Thử nghiệm công suất. BTG (PM, PTSC)
Đào tạo đội ngũ vận hành. BTG
Đưa vào hoạt động và hướng dẫn bảo trì. BTG
5. Công trình về điều khiển và đo lường (PM không tham gia phần này, chủ đầu tư cũng
phải có trách nhiệm).


Thủ tục vận hành.
Trước vận hành.
Vận hành.
Thử nghiệm công suất. BTG (PTSC)
Đào tạo đội ngũ vận hành. BTG
Đưa vào hoạt động và hướng dẫn bảo trì. BTG (PTSC).

Trên đây là kết quả nghiên cứu mà tôi đã thực hiện được.
Kính báo cáo Trưởng phòng.
Trân trọng,
NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Văn AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×