Tải bản đầy đủ

Ba o ca o tie u lua n

Báo Cáo Tiểu Luận

Môn Kịch Bản Hệ Điều Hành
Đề Tài:

Thiết Lập Địa Chỉ DNS Client

Thành Viên:
1.
2.
3.

Võ Trường Giang
Nguyễn Công Thanh
Phan Thanh Hiền


I.

Code
# SCRIPT CONFIG DNS CLIENT

# GROUP: PHAN THANH HIEN & NGUYEN CONG THANH & VO
TRUONG GIANG
#Get-WmiObject -Class Win32_NetWorkAdapterConfiguration | Select
Description
[int]$Select = 0
while ( $Select -lt 1 -or $Select -gt 4 )
{
Write-host "1. Set Dynamic DNS."
Write-host "2. Set Static DNS."
Write-host "3. Add DNS for Card."
Write-host "4. Thoat."
[Int]$Select = Read-Host "Please choose" }
Switch( $Select ){
1{
Write-Host "1. Set Dynamic DNS in ALL CARD."
Write-Host "2. Set Dynamic DNS in ONE CARD."
[Int]$choose=Read-Host "Please choose"
Switch($choose)
{
# cau hinh dns tu dong cho tat ca cac card mang
1{ $NIC = Get-WMIObject -Class
Win32_NetworkAdapterConfiguration -ErrorAction
$NIC.SetDNSServerSearchOrder()
Write-Host "Sussesful Change!"
}
# cau hinh dns tu dong cho mot card mang theo ten
2{
Write-Host "Input name card: "
$cardName=Read-Host
$NIC = Get-WMIObject Win32_NetworkAdapterConfiguration
-Filter "Description='$cardName'"
$NIC.SetDNSServerSearchOrder();
Write-Host "Sussesful Change!"
}
}
}
2{
Write-Host "1. Set Static DNS in ALL CARD."
Write-Host "2. Set Static DNS in ONE CARD."[Int]$choose=Read-Host "Please choose"
Switch($choose)
{
# cau hinh dns tinh cho tat ca cac card mang
1{ Write-Host "Input DNS1: "
$D1=Read-Host
Write-Host "Input DNS2: "
$D2=Read-Host
$NIC = Get-WMIObject -Class
Win32_NetworkAdapterConfiguration
$DNS1=$D1,$D2
$NIC.SetDNSServerSearchOrder($DNS1)
Write-Host "Sussesful Change!"
}
# cau hinh dns tinh cho mot card mang theo ten
2{
Write-Host "Input DNS1: "
$D1=Read-Host
Write-Host "Input DNS2: "
$D2=Read-Host
$DNS1=$D1,$D2
Write-Host "Input name card: "
$cardName=Read-Host
$NIC = Get-WMIObject Win32_NetworkAdapterConfiguration
-Filter "Description='$cardName'"
$NIC.SetDNSServerSearchOrder($DNS1);
Write-Host "Sussesful Change!"
}
}
}
3{
Write-Host "Input name card: "
$cardName=Read-Host
$NIC = Get-WMIObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter
"Description='$cardName'"
$NIC.SetDNSDomain("9.9.9.9")
$NIC.DNS
Write-Host "Sussesful Change!"
}
default{ Write-Host "Thoat script."}
}
II.

Yêu cầu của GV


Khi thực hiện giao thức SetDNSServerSearchOrder trong Class
Win32_NetworkAdapterConfiguration đối với nhiều địa chỉ DNS thì
sẽ thế nào?
Trả lời:
Khi thực hiện giao thức SetDNSServerSearchOrder trong Class
Win32_NetworkAdapterConfiguration đối với nhiều địa chỉ DNS thì
giao thức này sẽ tìm địa chỉ DNS đầu tiên của dãy địa chỉ DNS có sẵn
trong card mạng để làm địa chỉ DNS hiện thị lên card mạng.
VD:
- Hiện tại chúng ta có dãy địa chỉ DNS là:
10.10.10.1
10.10.10.2
10.10.10.3
10.10.10.4

- Địa chỉ DNS sau khi sử dụng giao thức SetDNSServerSearchOrder
là:
10.10.10.1
10.10.10.2


-

Khi ta thay đổi dãy địa chỉ DNS thành:
10.10.10.4
10.10.10.1
10.10.10.2
10.10.10.3


-

Kết quả ta nhận được của địa chỉ DNS sẽ là:
10.10.10.4
10.10.10.1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×