Tải bản đầy đủ

Ba o ca o bang hieu

Cty TNHH MTV
Viện Gút

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 17/06/2014

Báo cáo
V/v: Lắp đặt đèn bảng hiệu và chữ trên mái đón
Nhân viên báo cáo: Nguyễn Hoài Trung
Chức danh: Trợ lý Tổng Giám Đốc
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc lắp đặt bảng hiệu Led treo tường và chữ Inox trên mái đón, sau khi thực
hiện xong, tôi xin báo cáo như sau:
Nhà thầu thực hiện: Cty TNHH Led Phú Quý
Thời gian thực hiện:
 Bảng Led treo tường: lắp đặt ngày 06/06/2014, đến ngày 16/06/2014 có thay đổi độ cao để tránh
bị dây điện che từ hướng góc ngã tư


Chữ INOX đèn trên mái đón: từ ngày 12/06/2014 đến ngày 14/06/2014; Sửa chữa theo yêu cầu

của tôi ngày 16/06/2014. Đã chạy thử từ 17h ngày 15/06/2014.

Sau khi kiểm tra, các hạng mục thi công đúng như hợp đồng và đã đưa vào sử dụng.

Người lập

Nguyễn Hoài Trung
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×