Tải bản đầy đủ

Giaotrinh PHPMySQL CDN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ


LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP&MySQL

Biên soạn: Ths. Đăng Quỳnh Nga

HÀ NỘI - 2014


MỤC LỤC
Bài 1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP, cài đặt PHP và MySQL ......................................... 9
1.1.

Giới thiệu ngôn ngữ PHP ................................................................................. 9

1.2.

Cài đặt XAMPP .............................................................................................. 9


1.3.

Cú pháp PHP .................................................................................................. 19

1.4.

Sử dụng biến .................................................................................................. 20

1.5.

Lệnh Echo/Print ............................................................................................. 20

1.6.

Các kiểu dữ liệu ............................................................................................. 21

1.7.

Hằng số .......................................................................................................... 21

1.8.

Toán tử ........................................................................................................... 22

Bài 2: Thực hành ............................................................................................................. 24
2.1.

Bài toán: ......................................................................................................... 24

2.2.

Thực hiện: ...................................................................................................... 24

2.3.

Bài tập tự làm:................................................................................................ 25

Bài 3: Lệnh rẽ nhánh, Lệnh lặp ....................................................................................... 26
3.1.Lệnh if ............................................................................................................ 26

3.2.

Lệnh switch .................................................................................................... 27

3.3.

Vòng lặp for ................................................................................................... 28

3.4.

Vòng lặp while ............................................................................................... 29

3.5.

Vòng lặp do while .......................................................................................... 29

3.6.

Câu lệnh break và continue ............................................................................ 30

Bài 4: Thực hành ............................................................................................................. 31
4.1.

Bài toán 1: ...................................................................................................... 31

4.2.

Thực hiện: ...................................................................................................... 31

4.3.

Bài toán 2: ...................................................................................................... 32

4.4.

Thực hiện ....................................................................................................... 32

4.5.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 34

Bài 5: Thực hành ............................................................................................................. 35
5.1.

Bài toán .......................................................................................................... 35

5.2.

Thực hiện: ...................................................................................................... 35

5.3.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 36
2


Bài 6: Hàm ....................................................................................................................... 37
6.1.

Giới thiệu về hàm........................................................................................... 37

6.2.

Hàm và tham số ............................................................................................. 37

6.3.

Hàm có kiểu trả về ......................................................................................... 38

6.4.

Đặt giá trị mặc định cho tham số ................................................................... 39

6.5.

Phạm vi biến .................................................................................................. 39

6.6.

Truyền theo giá trị và truyền theo biến .......................................................... 40

6.7.

Các biến Global PHP ..................................................................................... 41

6.8.

Các hàm thƣờng dùng .................................................................................... 44

Bài 7: Thực hành ............................................................................................................. 46
7.1.

Bài toán 1: ...................................................................................................... 46

7.2.

Thực hiện ....................................................................................................... 46

7.3.

Bài toán 2: ...................................................................................................... 46

7.4.

Thực hiện ....................................................................................................... 46

7.5.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 47

Bài 8: Thực hành ............................................................................................................. 48
1.1.

Bài toán .......................................................................................................... 48

1.2.

Thực hiện ....................................................................................................... 48

1.3.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 49

Bài 9: Mảng ..................................................................................................................... 50
1.1.

Mảng .............................................................................................................. 50

1.2.

Mảng kết hợp ................................................................................................. 50

1.3.

Sử dụng for each ............................................................................................ 50

1.4.

Mảng nhiều chiều........................................................................................... 51

Bài 10: Thực hành ........................................................................................................... 54
10.1.

Bài toán .......................................................................................................... 54

10.2.

Thực hiện ....................................................................................................... 54

10.3.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 54

Bài 11: Thực hành ........................................................................................................... 55
11.1.

Bài toán .......................................................................................................... 55

11.2.

Thực hiện ....................................................................................................... 55
3


11.3.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 56

Bài 12: Class và Object ................................................................................................... 57
12.1.

Giới thiệu Class.............................................................................................. 57

12.2.

Giới thiệu Object............................................................................................ 58

12.3.

Kế thừa ........................................................................................................... 61

12.4.

Từ khóa static ................................................................................................. 64

Bài 13: Thực hành ........................................................................................................... 66
13.1 Bài toán ............................................................................................................... 66
13.2 Thực hiện ............................................................................................................ 66
Bài 14: Thực hành ........................................................................................................... 69
Bài 15: Các thao tác với file ............................................................................................ 70
15.1.

Các loại file .................................................................................................... 70

15.2.

Đọc file .......................................................................................................... 71

15.3.

Ghi file ........................................................................................................... 72

15.4.

Đọc/ghi file csv .............................................................................................. 73

15.5.

Sao chép, xóa file ........................................................................................... 73

15.6.

Các file system ............................................................................................... 74

Bài 16: Thực hành ........................................................................................................... 77
16.1.

Bài toán .......................................................................................................... 77

16.2.

Thực hiện ....................................................................................................... 77

16.3.

Bài tập tự làm ................................................................................................. 77

Bài 17: Form .................................................................................................................... 78
17.1.

Sử dụng form ................................................................................................. 78

17.2.

Upload file ..................................................................................................... 82

Bài 18: Thực hành ........................................................................................................... 84
18.1 Bài tập tự làm ...................................................................................................... 84
Bài 19: COOKIE và SESSION ....................................................................................... 85
19.1

Sử dụng cookie .............................................................................................. 85

19.2

Sử dụng session ............................................................................................. 86

Bài 20: Thực hành ........................................................................................................... 89
20.1 Bài toán ............................................................................................................... 89
4


20.2 Thực hiện ............................................................................................................ 89
Bài 21: Thực hành ........................................................................................................... 92
21.1 Bài tập tự làm ...................................................................................................... 92
Bài 23: Làm việc với ngày tháng và thời gian................................................................. 93
23.1.

Hàm time() ..................................................................................................... 93

23.2.

Hàm date() ..................................................................................................... 93

23.3.

Hàm getDate()................................................................................................ 94

23.4.

Hàm date_default_timezone_set() ................................................................ 95

23.5.

Hàm mktime() ................................................................................................ 96

23.6.

Hàm gmdate() ................................................................................................ 96

Bài 24: Thực hành ........................................................................................................... 98
24.1 Bài toán ............................................................................................................... 98
24.2 Thực hiện ............................................................................................................ 98
24.3 Bài tập tự làm ...................................................................................................... 99
Bài 25: Sử dụng phpAdmin để truy vấn dữ liệu ............................................................ 100
25.1 Khởi động phpAdmin........................................................................................ 100
25.2 Tạo cơ sở dữ liệu ............................................................................................... 100
25.3 Tạo bảng ............................................................................................................ 101
25.4 Sửa cấu trúc bảng .............................................................................................. 104
25.5 Thêm, xóa, sửa thông tin trong bảng................................................................. 104
25.6 Import/Export cơ sở dữ liệu .............................................................................. 106
Bài 26: Thực hành ......................................................................................................... 110
26.1 Bài tập tự làm .................................................................................................... 110
Bài 27: Các thao tác truy cập dữ liệu MySQL .............................................................. 111
27.1.

Mở đầu ......................................................................................................... 111

27.2.

Kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL ................................................................ 111

27.3.

Tạo bảng mới ............................................................................................... 112

27.4.

Nhập dữ liệu vào bảng ................................................................................. 113

27.5.

Lấy dữ liệu từ bảng ...................................................................................... 115

27.6.

Xóa dữ liệu trong bảng ................................................................................ 116

27.7.

Cập nhật dữ liệu cho bảng ........................................................................... 118
5


Bài 28: Thực hành ......................................................................................................... 121
28.1

Bài toán: ....................................................................................................... 121

28.2

Thực hiện: .................................................................................................... 121

Bài 29: Thực hành ......................................................................................................... 125
29.1

Bài tập tự làm ............................................................................................... 125

Bài 30: Đăng ký, đăng nhập .......................................................................................... 126
30.1.

Tạo trang đăng ký ........................................................................................ 126

30.2.

Tạo trang login ............................................................................................. 127

30.3.

Kiểm tra xem ngƣời dùng login chƣa .......................................................... 129

30.4.

Tạo trang logout ........................................................................................... 129

Bài 31: Thực hành ......................................................................................................... 131
31.1 Bài toán: ............................................................................................................ 131
31.2 Thực hiện: ......................................................................................................... 131
Bài 32: Thực hành ......................................................................................................... 136
32.1 Bài tập tự làm: ................................................................................................... 136
Bài 33: Thiết kế layout website ..................................................................................... 137
33.1 Giới thiệu........................................................................................................... 137
33.2 Một số lƣu ý khi thiết kế website ...................................................................... 138
33.2 Sử dụng CSS ..................................................................................................... 139
33.3 Tạo trang index ................................................................................................. 143
33.4 Tạo các trang khác ............................................................................................ 145
Bài 34: Thực hành ......................................................................................................... 147
34.1 Bài tập tự làm .................................................................................................... 147
Bài 35: Bài tập tổng hợp 1 ............................................................................................. 148
35.1 Bài toán ............................................................................................................. 148
35.2 Thực hiện .......................................................................................................... 148
Bài 36: Thực hành ......................................................................................................... 155
36.1 Bài toán ............................................................................................................. 155
36.2 Thực hiện .......................................................................................................... 155
Bài 37: Thực hành ......................................................................................................... 158
37.1 Bài tập tự làm .................................................................................................... 158
6


Bài 38: Bài tập tổng hợp 2 ............................................................................................. 165
38.1 Bài toán ............................................................................................................. 165
38.2 Thực hiện .......................................................................................................... 165
Bài 39: Thực hành ......................................................................................................... 174
39.1 Bài tập tự làm .................................................................................................... 174
Bài 41: Gửi mail trong PHP ......................................................................................... 175
41.1 Gửi mail ............................................................................................................ 175
41.2 Ví dụ: ................................................................................................................. 175
Bài 42: Lỗi và ngoại lệ .................................................................................................. 177
42.1 Giới thiệu........................................................................................................... 177
42.2 Hàm die ............................................................................................................. 177
42.3 Ném ra một ngoại lệ. ......................................................................................... 177
42.4 Sử dụng khối try… catch… finally ................................................................... 179
Bài 43: Biểu thức quy tắc trong PHP ........................................................................... 180
43.1 Hàm preg_match() ............................................................................................ 180
43.2 Hàm preg_replace ............................................................................................. 182
43.3 Hàm preg_match_all() ...................................................................................... 183
43.4 Hàm preg_grep() ............................................................................................... 184
43.5 Hàm preg_split() ............................................................................................... 184
Bài 44: Sử dụng ajax ..................................................................................................... 187
Bài 45: Tự học: Các hàm String .................................................................................... 190
Bài 46: Tự học: Các hàm xử lý mảng ............................................................................ 193
Bài 47: Filter ................................................................................................................................... 198

47.1 Filter PHP là gì? ................................................................................................ 198
47.2 Các hàm lọc ....................................................................................................... 198
Bài 48: Các hàm MySQLi ............................................................................................. 203
48.1 Thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL ..................................................... 203
48.2 Tạo bảng và nhập dữ liệu .................................................................................. 203
48.3 Lấy dữ liệu từ bảng ........................................................................................... 204
48.4 Cập nhập và xóa dữ liệu trong bảng.................................................................. 205
Bài 49: Bảo mật ............................................................................................................. 206
7


49.1 Xác thực ngƣời dùng ......................................................................................... 206
49.2 Hàm sha1 ........................................................................................................... 207
49.3 Hàm mcrypt_encrypt và mcrypt_decrypt.......................................................... 208
Bài 50: Mô hình MVC ................................................................................................... 211
50.1. Khái niệm ......................................................................................................... 211
50.2. Ví dụ: ................................................................................................................ 211
Bài 51: Framework CakePHP ....................................................................................... 215
51.1 Download project .............................................................................................. 215
51.2 Cấu hình để chạy project: .................................................................................. 215
51.3 Làm việc với một cơ sở dữ liệu......................................................................... 216
51.4 Tạo một bảng..................................................................................................... 217
51.5 Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu trên CakePHP............................................... 218

8


BÀI 1.
GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ PHP,
CÀI ĐẶT PHP VÀ MYSQL
1.1. Giới thiệu ngôn ngữ PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ kịch bản (script) phía server đƣợc thiết kế để dễ
dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP đƣợc thực hiện trên Webserver để tạo ra mã
HTML và hiển thị trên các trình duyệt web theo yêu cầu của ngƣời sử dụng.
Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó đƣợc phát triển bởi nhiều ngƣời
trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5 đã đƣợc công bố 7/2004.
PHP hiện nay đƣợc sử dụng nhiều trong việc thiết kế các website động vì một số lý do sau đây:
-

Mã nguồn mở

-

Miễn phí

-

Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết

-

Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows,
Linux, Unix

-

Đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn cơ sở dữ liệu

1.2. Cài đặt XAMPP
1. Cài đặt webserver cho PHP.
Download file xampp-win32-1.8.1-VC9-installer từ internet. Sau đó tiến hành cài đặt nhƣ sau:
Click vào file xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe, xuất hiện cửa sổ:

9


Click vào button Next, sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép chọn các thành phần nhƣ phía dƣới,
chúng ta để mặc định:

Tiếp tục click vào Next, cửa sổ cho phép chọn nơi cài đặt XAMPP:

Để chọn ổ đĩa khác, click vào nút Browse, chọn ổ đĩa E, xuất hiện cửa sổ:
10


Sau đó click vào button Install, quá trình cài đặt bắt đầu nhƣ sau:

Chờ trong khoảng 15 giây, xuất hiện màn hình:

11


Và xuất hiện cửa sổ báo hiệu quá trình cài đặt thành công:

Click vào button Yes nếu khởi động XAMPP, click No để bỏ qua.
Sau đó trên cửa sổ Windows xuất hiện biểu tƣợng XAMPP Control Panel:

12


Click vào mục XAMPP Control Panel, xuất hiện cửa sổ:

Click vào mục 1 để cài đặt dịch vụ Apache, và mục 2 để cài đặt dịch vụ MySQL nhƣ hình
dƣới.

13


Nếu cài đặt thành công, màn hình sẽ hiển thị nhƣ sau:

Click vào button Start để bật dịch vụ Apache hoặc dịch vụ MySQL. Sau đó click vào x để
đóng cửa sổ XAMPP. Trên thanh status phía dƣới hiển thị:

Mở trình duyệt và gõ vào địa chỉ:
http://localhost/xampp/index.php, nếu có lỗi thì phải đổi cổng vì cổng 80 là cổng mặc định
đƣợc dùng cho ASP.
Để đổi cổng, click vào button Config, chọn mục Apache(httpd.conf) nhƣ sau:

14


Cửa sổ sau xuất hiện, ấn Ctrl + F và gõ vào 80 và thay thế là 81:

Thay thế 80 trở thành 81 nhƣ sau:

Và cuối cùng là thay thế ServerName localhost:80 thành ServerName localhost:81

Mở trình duyệt và gõ vào địa chỉ:
http://localhost:81/xampp/index.php

15


Nhƣ vậy Web server PHP đã đƣợc cài đặt thành công.
Để mở cửa sổ Admin, bật dịch vụ MySQL bằng cách click vào nút Start ở trang trƣớc, sau
đó gõ vào địa chỉ: http://localhost:81/phpmyadmin/
Cửa sổ phpmyadmin nhƣ sau:

Trên ổ đĩa E xuất hiện thƣ mục xampp, các file php chúng ta viết sẽ đƣợc đặt ở thƣ mục
xampp/htdocs:

16


2. Tạo project php trong Netbeans 7.3
Trong giáo trình này sẽ trình bày soạn thảo code PHP trên IDE Netbeans 7.3. Chúng ta có
thể sử dụng các phần mềm khác nhƣ Adobe Dreamweaver hay đơn giản hơn là Notepad
hay Notepad++.
Để tạo 1 project PHP trong Netbeans, thực hiện các thao tác sau:
Khởi động Netbeans, click vào File/New Project, chọn mục PHP, click vào button Next,
xuất hiện 1 cửa sổ trong đó mục Sources Folder đã đƣợc cấu hình đặt trong thƣ mục cài đặt
E:\xampp\htdocs:

17


Tiếp tục click vào Next, thêm :81 vào mục Project URL nhƣ hình:

Click Next, và cuối cùng là click vào Finish. Cửa sổ Netbeans xuất hiện với file index.php
có sẵn, gõ vào dòng echo “Hello World”;

18


Để chạy chƣơng trình ấn phím F6, file index.php sẽ mặc định đƣợc chạy, kết quả:

Muốn chạy các file khác không phải là file index.php thì ấn phím Shift+F6.
1.3. Cú pháp PHP
Muốn viết lệnh php, trƣớc hết chúng ta phải tạo ra file có phần mở rộng là php. Trong đó
sử dụng các đoạn code HTML, khi nào muốn chèn đoạn code php thì đƣa vào ký hiệu:
Các lệnh PHP
?>

Một số Webserver PHP khác có thể sử dụng cú pháp ngắn gọn hơn:
Các lệnh PHP
?>

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng tất cả các đoạn code php đƣợc xử lý, chúng ta nên sử dụng
dạng đầy đủ nhƣ trên.
-

Ngôn ngữ PHP trong 1 số trƣờng hợp phân biệt chữ hoa và chữ thƣờng.

-

Các câu lệnh trong php đƣợc ngăn cách bởi dấu ;

-

Chú thích trong PHP:

-

Chú thích trên 1 dòng: sử dụng // Chú thích ở đây

-

Chú thích trên nhiều dòng: sử dụng: /* Chú thích ở đây */

-

Chú thích trong html là
19


1.4. Sử dụng biến
Biến là một vùng nhớ chứa dữ liệu và dữ liệu này là thay đổi đƣợc.
Tên biến trong PHP phải đƣợc đặt bắt đầu là $.
Tên biến phải thỏa mãn các điều kiện:
+ Không chứa ký tự là số ngay sau ký tự $
+ Không chứa các ký tự đặc biệt nhƣ *, ?, // …
+ Không trùng với các từ khóa
Cũng nhƣ các ngôn ngữ script khác, PHP không cho khai báo kiểu dữ liệu cụ thể cho một
biến mà dựa vào giá trị của biến đƣợc gán mà xác định kiểu cho nó. Ví dụ:
$name = “Nguyen Thi Anh”  biến $name có kiểu xâu ký tự.
$number = 100;  $number  biến $number có kiểu số.
1.5. Lệnh Echo/Print
Để hiển thị dữ liệu ra trình duyệt, chúng ta dùng lệnh echo hoặc print.
Cú pháp:
echo “Thông tin cần hiển thị”
echo „Thông tin cần hiển thị‟
print “Thông tin cần hiển thị”.

“Thông tin cần hiển thị” bao gồm: Xâu ký tự, biến, code HTML
Ví dụ 1:
echo “Hello World”
$name = “Vu Quynh Anh”;
echo “
Hello $name”;
?>

Kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ là:
Hello World
Hello Vu Quynh Anh

Biến $name ở trên đã đƣợc thay thế bằng giá trị của biến.

20


Ví dụ 2:
$name = “Vu Quynh Anh”;
echo „
Hello $name‟;
?>

Trong ví dụ 2 này, lệnh echo „
Hello $name‟ ta thấy thông tin cần hiển thị đƣợc
đặt trong dấu „‟. Kết quả của lệnh này là:
Hello $name  nhƣ vậy $name sẽ không đƣợc coi là biến, mà là giá trị cần hiển thị.
Trong trƣờng hợp muốn hiển thị ra giá trị của $name, sửa lệnh trên thành:
echo „
Hello‟. $name;

Trong php, để nối xâu hay còn gọi là cộng xâu, chúng ta sử dụng ký hiệu . (dấu chấm).

1.6. Các kiểu dữ liệu
Php có các kiểu dữ liệu sau:
Kiểu dữ liệu

Ví dụ về giá trị

Giải thích

Integer

5

Kiểu số nguyên

Double

1.25

Kiểu số thực

String

Are you ready?

Kiểu xâu ký tự

Boolean

True

Kiểu logic

Object

Kiểu đối tƣợng

Array

Kiểu mảng

1.7. Hằng số
Hằng số là một giá trị đƣợc gán ban đầu và trong suốt quá trình chƣơng trình chạy nó
không hề thay đổi giá trị.
Hằng số trong PHP đƣợc định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp: define (string tên_hằng,
giá_trị_hằng ).
Quy tắc sử dụng hằng số :
-

Tên hằng số không có dấu "$" ở phía trƣớc.

-

Hằng có thể truy cập bất cứ vị trí nào trong mã lệnh

-

Hằng chỉ đƣợc phép gán giá trị duy nhất 1 lần.

-

Hằng thƣờng viết bằng chữ in hoa để phân biệt với biến.

21


Ví dụ:
define("NAME","DEFAULT NAME");
define("COUNT","10");
echo "NAME is ".NAME.", COUNT is ".COUNT;
?>

Kết quả hiển thị sẽ là:
NAME is DEFAULT NAME, COUNT is10

1.8. Toán tử
a. Toán tử gán:
Sử dụng dấu = để gán các giá trị cho biến.
Ví dụ:
$x = 100;  Biến $x đƣợc gán bằng giá trị 100;

b. Toán tử số học:
Toán tử

Giải thích

Ví dụ

Kết quả

+

Cộng

10 + 3

13

-

Trừ

10 – 3

7

*

Nhân

10 * 3

30

/

Chia

10 / 3

3.333333

%

Phép chia lấy phần dƣ

10 % 3

1

c. Toán tử so sánh:
Toán tử

Giải thích

Ví dụ : $a=5; $b=6;

==

So sánh bằng nhau

$a == $b  false

!=

So sánh khác nhau

$a != $b  true

===

So sánh bằng nhau và cùng kiểu

$a === $b  true

>

So sánh lớn hơn

$a > $b  false

>=

So sánh lớn hơn hoặc bằng

$a >= $b  false

<

So sánh nhỏ hơn

$a < $b  true

<=

So sánh nhỏ hơn hoặc bằng

$a <= $b  true

22


d. Toán tử logic
Toán tử

Ví dụ

Kết quả

AND

$a and $b

TRUE nếu $a và $b là TRUE

OR

$a or $b

TRUE nếu một trong 2 $a hoặc $b là TRUE

XoR

$a xor $b

TRUE nếu $a hoặc $b là khác nhau

Not

!$a

TRUE nếu $a là FALSE

AND

$a&&$b

TRUE nếu $a và $b là TRUE

OR

$a||$b

TRUE nếu một trong 2 $a hoặc $b là TRUE

e. Toán tử kết hợp
Phép toán

Phép tính

Ví dụ với $a=5

Kết quả

++

$a++

$a = $a +1

6

--

$a --

$a = $a -1

4

+=

$a += 5

$a = $a +5

10

-=

$a -= 3

$a = $a - 3

2

*=

$a *= 2

$a = $a * 2

10

/=

$a /=3

$a = $a/3

1.666666

Một ví dụ về các phép tính:


$cong = 2 + 4;
$tru = 6 - 2;
$nhan = 5 * 3;
$chia = 15 / 3;
$phandu = 5 % 2;
echo "Phep cong: 2 + 4 =
echo "Phep tru: 6 - 2 = "
echo "Phep nhan: 5 * 3 =
echo "Phep chia: 15 / 3 =
echo "Chia lay phan du: 5
?>$cong
";
. $tru . "
";
" . $nhan . "
";
" . $chia . "
";
% 2 = " . $phandu;

23


BÀI 2: THỰC HÀNH
2.1. Bài toán:
Tạo form cho phép nhập vào bán kính của một hình tròn, khi click vào button „Tính toán‟
thì sẽ hiển thị ra diện tích của hình tròn đó.
2.2. Thực hiện:
- Khởi động XAMPP, Apache
- Mở IDE bất kỳ là Notepad, Notepadd++, DreamWeaver hoặc Netbeans và thực hiện công
việc nhƣ sau:
+ Tạo file dientich.html vào gõ vào các câu lệnh:Dien tichNhap ban kinh :

Kết quả trên trình duyệt:

Tạo file tinhdientich.php, gõ vào đoạn code sau:

Tinh dien tich


24$bankinh = $_GET['bankinh'];
$dientich = pi() * $bankinh * $bankinh;
echo "Diện tích hình tròn có bán kính $bankinh là $dientich";
?>Để hiển thị ra tiếng Việt, tại dòng số 3 phải đặt content=”text/html;
charset=UTF-8”

Chạy file dientich.html và gõ vào 2 nhƣ sau:

Click vào button “Tinh toan”, hiển thị kết quả:

2.3. Bài tập tự làm:
Tạo trang file Hinhcn.html trong đó có form cho phép nhập vào chiều dài và chiều rộng
của hình chữ nhật. File Tinhtoan.php sẽ lấy chiều dài và chiều rộng từ file
Hinhcn.html, tính diện tích, chu vi và hiển thị kết quả ra màn hình.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×