Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN độ ác TÍNH CAO BẰNG PHÁC đồ HOÁ xạ TRỊ kết hợp

Luận văn thạc sỹ y học

đánh giá kết quả điều trị u lympho ác
tính không hodgkin độ ác tính cao bằng
phác đồ hoá xạ trị kết hợp
Học viên: Đào Hồng Kỳ
Ngời hớng dẫn khoa học:
TS. Lê Chính
Đại


Đặt vấn đề

Tại Mỹ ULAKH đứng thứ 5 trong các loại
ung th
Tại Việt Nam ULAKH đứng thứ 7 trong
các loại ung th
ULAKH loại tế bào B chiếm tỷ lệ 2/3
các trờng hợpĐặt vấn đề
Điều trị
Hoá chất
Xạ trị
Phẫu thuật
Sinh học
Ghép tế bào gốc
ULAKH độ ác tính cao
Hoá chất đơn thuần
Hoá xạ trị kết hợp


Đặt vấn đề
Hóa chất phác đồ CHOP đợc sử dụng phổ
biến.
CHOP:

Cyclophosphamide,

Doxorubicine,

Vincristin, Prednisolon
Hoá chất kết hợp xạ trị: Tăng mức độ đáp
ứng điều trị , giảm tỷ lệ tái phát


Mục tiêu nghiên cứu

1
3

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận
lâm sàng ULAKH độ ác tính cao điều trị
tại bệnh viện K từ tháng 1/2004 12/2006
Đánh giá kết quả điều trị và tác dụng

2 không muốn của hoá chất phác đồ CHOP
3
kết hợp xạ trị trong điều trị bệnh ULAKH
độ ác tính cao
Tổng quan tài liệu
Tế bào lympho:
Tế bào Lympho B
Tế bào Lympho T
Tế bào NK
Tế bào lympho B: đợc biệt hoá ở tủy x
ơng, có vai trò trong miễn dịch dịch thể.
Tế bào lympho T: đợc biệt hoá ở tuyến ức,
có vai trò trong miễn dịch TB.


Chẩn đoán
Lâm sàng:
Hạch to, rắn, không đau, 20- 30% biểu
hiện ngoài hạch.
Hội chứng B
Cận lâm sàng:
Tế bào học.
Mô bệnh học: là xét nghiệm có giá trị
quyết định trong chẩn đoán và phân loại
bệnh.
Hoá mô miễn dịch
Huyết tuỷ đồ


Tæng quan tµi liÖu
 Giai ®o¹n bÖnh:
XÕp giai ®o¹n ULAKH theo hÖ thèng Ann Arbor (1971)
Giai
đoạn

Mức độ lan tràn của bênh

I

Tổn thương một vùng hạch hoặc tổn thương khu trú ở một vị trí hoặc một cơ
quan ngoài hạch.

II

Tổn thương hai vùng hạch trở lên ở cùng phía với cơ hoành hoặc tổn thương khu
trú ở một vị trí hoặc một cơ quan ngoài hạch và hạch lympho vùng của nó, kèm
theo hạch không tổn thương vùng lympho khác ở một phía của cơ hoành.

III

Tổn thương nhiều vùng hạch lympho ở cả hai phía của cơ hoành, có kèm theo
tổn thương khu trú ở một vị trí hoặc cơ quan ngoài hạch hoặc kèm theo tổn
thương lách.

IV

Tổn thương lan toả nhiều ổ ở một hay nhiều cơ quan ngoài hạch kèm theo hoặc
không tổn thương hạch lympho phối hợp, hoặc tổn thương một cơ quan ngoài
hạch kèm với tổn thương hạch ở xa.


Tæng
quan tµi
liÖu
M« bÖnh
häc
 Ph©n lo¹i theo WF:
• §é ¸c tÝnh thÊp: WF1, WF2,, WF3
• §é ¸c tÝnh trung b×nh: WF4 , WF5, WF6, WF7
• §é ¸c tÝnh cao: WF8, WF9, WF10
 Ph©n lo¹i theo WHO (2001):
• §é ¸c tÝnh thÊp
• §é ¸c tÝnh cao
 Ph©n lo¹i theo ho¸ m« miÔn dÞch:
• TÕ bµo lympho B
• TÕ bµo lympho T


Tổng quan tài liệu
Các phơng pháp điều trị:
Hoá trị: đợc áp dụng cho phần lớn các BN
Xạ trị: là phơng pháp hữu hiệu trong điều
trị triệt căn u lympho giai đoạn sớm và phối
hợp với hoá chất.
Hoá xạ trị kết hợp: cho kết quả tốt
Phẫu thuật: chỉ đợc sử dụng để sinh thiết
chẩn đoán
Điều trị sinh học: kháng thể đơn dòng,
interferon, thuốc tăng cờng miễn dịch


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Đối tợng:
Gồm 55 BN có chẩn đoán bệnh ULAKH độ
ác tính cao đợc điều trị lần đầu (hoá
chất và tia xạ) tại bệnh viện K từ tháng
1/2004- 12/2006.


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn

Tiêu chuẩn loại trừ

Có chẩn đoán mô bệnh học là
ULAKH độ ác tính cao

Không thoả mãn các tiêu

Đợc điều trị triệt căn bằng hoá
chất kết hợp xạ trị
Có đầy đủ hồ sơ bệnh án
Không có bệnh ung th khác
đồng thời
Không mắc các bệnh phối hợp
(bệnh tim mạch, suy gan, suy
thận)
Có thông tin sau điều trị qua th
thăm dò hoặc khám lại.

chuẩn lựa chọn


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Phơng pháp nghiên cứu
Mô tả lâm sàng định hớng hồi cứu
Cỡ mẫu:

2
1 / 2

n Z

P(1 P)
( P )2

:

Mức ý nghĩa thống kê, lấy = 0,05.

Z2(1-/2):

Giá trị Z từ bảng Z tơng ứng với giá trị đã
chọn, khi = 0,05 thì = 1,96.

P:

Tỷ lệ sống thêm 5 năm của ULAKH 45%.

:

là giá trị tơng đối lấy bằng 0,3.

2
n

1
,
96
.
Kết quả:

0,45.0,55
52,16
2
(0,45.0,3)

Cỡ mẫu tối thiểu là n = 52.


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Các chỉ tiêu nghiên cứu
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
Kết quả điều trị:
Phơng pháp điều trị: hoá chất phác đồ CHOP
kết hợp xạ trị.
Đánh giá kết quả điều trị:
+ Tỷ lệ đáp ứng sau hoá trị, sau hoá xạ trị.
+ Thời gian sống thêm.
+ Một số tác dụng không mong muốn.


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Quy trình điều trị phác đồ
Cyclophosphamide 750mg/m2 diện tích da cơ
CHOP
thể, pha trong 250ml dung dịch huyết thanh
ngọt 5% truyền tĩnh mạch, ngày 1.
Doxorubicin 50 mg/m2 diện tích da cơ thể , pha
trong 250 ml dung dịch huyết thanh mặn 0,9%,
truyền tĩnh mạch, ngày 1.
Vicristine 1,4 mg/m2 diện tích da cơ thể, pha
trong 100 ml dung dịch huyết thanh mặn 0,9%,
truyền tĩnh mạch, ngày 1.
Prednisolon 100mg uống từ ngày 1-5 sau khi ăn


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Quy trình xạ trị:
Máy xạ trị đợc sử dụng là máy Cobalt hoặc
máy gia tốc có năng lợng từ 4-10 Mev
(Megavoltage). Tổng liều chiếu xạ là 36 40Gy tùy từng trờng hợp cụ thể, phân liều:
2Gy/ ngày.
Số buổi chiếu xạ: 5 buổi/ tuần. Kỹ thuật
chiếu xạ: DSA khoảng cách từ nguồn đến
tâm tổn thơng.


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Các tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên
cứu:
Đánh giá giai đoạn lâm sàng theo Ann Arbor
Phân loại mô bệnh học
+ Công thức thực hành
+ Theo WHO (2001)
Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng điều trị theo WHO
(2001)
Tiêu chuẩn đánh giá độc tính theo phân độ độc
tính thuốc chống ung th quốc gia Mỹ.
Thời gian sống thêm:
+ Thời điểm bắt đầu: ngày đầu tiên điều trị


Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu
Xử lý số liệu:
Thu thập số liệu: Mỗi BN đợc ghi nhận thông
tin qua:
+ Hồ sơ bệnh án
+ Gửi th mời BN đến khám lại
+ Gọi điện thoại cho BN và ngời nhà
Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm
SPSS 12.0.
Test 2 để kiểm định ý nghĩa thống kê khi so
sánh các tỷ lệ, với mức ý nghĩa thống kê p <
0,05.


KÕT QU¶ NGHI£N CøU
Vµ BµN LUËN


§ÆC §IÓM L¢M SµNG
Vµ CËN L¢M SµNG


Ph©n bè BN theo nhãm tuæi vµ giíi tÝnh

Tuæi TB: 44, 6; Tû lÖ nam/n÷ = 1,11/1
§ç HuyÒn Nga (2005): Tuæi TB: 41,19; Tû lÖ nam/n÷ = 1,1/1
NguyÔn V¨n Hång (1999): Tuæi TB: 47,95; Tû lÖ nam/n÷ =
1,21/1


Ph©n bè BN theo thêi gian chÈn ®o¸n

Thêi gian chÈn ®o¸n  6 th¸ng: 83,7%
Ph¹m V¨n Th¸i: Thêi gian chÈn ®o¸n  6 th¸ng: 69,7%
NguyÔn TuyÕt Mai: Thêi gian chÈn ®o¸n  6 th¸ng: 56,3%


Ph©n bè BN theo triÖu chøng LS lóc chÈn
®o¸n
Triệu chứng

n

%

Hạch ngoại vi to

42

76,4

Lách to

1

1,8

Sốt

10

18,2

Gầy sút nhanh

16

29,0

Ra mồ hôi trộm

6

10,9

Có hội chứng B

22

40,0

Không có hội chứng B

33

60,0

Đau bụng do chèn ép

5

9,1

H¹ch ngo¹i vi to 76,4%; Héi chøng B 40%
Vâ ThÞ Hång Hµ (2006): H¹ch ngo¹i vi to 79,1%; Héi chøng B
47,8%


Ph©n bè BN theo vÞ trÝ tæn th¬ng
Vị trí

n

%

Tổn thương tại hạch

39

71,0

Tổn thương ngoài hạch:

16

29,0

Amidan

5

9,2

Vòm

3

5,4

Đường tiêu hóa

3

5,4

Tuyến mang tai

1

1,8

Hốc mũi

1

1,8

Tử cung

1

1,81

1,8

Lách

1

1,8

XuÊt ph¸t t¹i h¹ch 71%; ngoµi h¹ch 29%
Mark vµ Greene (1981): XuÊt ph¸t t¹i h¹ch 70 – 80%; ngoµi


Ph©n bè bn theo giai ®o¹n Ann arbor

Giai ®o¹n II: 43,6%; giai ®o¹n III: 27,3%
NguyÔn B¸ §øc (1995): Giai ®o¹n II: 52%; giai ®o¹n III: 25,8%
§ç HuyÒn Nga (2005): Giai ®o¹n II: 46,3%; giai ®o¹n III: 25,9%


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×