Tải bản đầy đủ

Thong cao bao chi VMN2

Thông Cáo Báo Chí
Thành Phố Hồ Chí Minh,ngày 20/03/2014.Nhân dịp 39 năm ngày
đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập (30/04/1975-30/04/2014)
nhà trường tổ chức hội thao ở trường nhằm mục đích khơi gợi lại
những năm tháng hào hùng của dân tộc ta và đồng thời cũng
nhằm nâng cao sức khoẻ tinh thần cho các em sinh viên trong suốt
thời gian học tập…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×