Tải bản đầy đủ

NI DUNG YEU CU BAI BAO CAO THC TP NA

NỘI DUNG YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
I. NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
Báo cáo thực tập cần phải đảm bảo những nội dung sau:
1. Mục đích thực tập

(1đ)

2. Giới thiệu cơ quan thực tập

(1đ)

3. Nội dung thực tập

(1.5đ)

4. Kết quả đạt được sau thực tập

(2đ)

5. Khó khăn và thuận lợi


(1đ)

6. Kết luận, kiến nghị

(1đ)

7. Trình bày, nhận xét thực tập

(1đ)

8. Nhật ký thực tập theo tuần (max 5 trang)

(1.5đ)

II. PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP


1- Trang bìa

TRƯỜNG ĐH VĂN
LANG KHOA DU LỊCH
QT NHÀ HÀNG –
KHÁCH SẠN

- Màu bìa :
o K21 : Màu trắng

Báo cáo thực tập năm 3
“TIÊU ĐỀ”
Họ và tên:…..
Lớp: ………..
MSSV : …..
Năm học 20 .......20...

- Nội dung trình bày như hình bên
2 – Những nội dung khác
- Không quy định số trang
- Canh lề :
Lề phải : 2,0 cm

Lề trái: 3,0 cm

Lề trên: 2,0 cm

Lề dưới: 2,0 cm

- Phông chữ: Times New Roman (Sử dụng Unicode)
Cỡ chữ: 13


- Cách dòng : 1,5 (Format/Paragraph, trong phần Line Spacing chọn: 1.5)
- Trích dẫn số liệu, lời phát biểu,…phải có chú thích ở cuối trang
- Những báo cáo giống nhau hoặc có dấu hiệu sao chép lẫn nhau thì số điểm trên kết quả bài
báo cáo sẽ chia đều cho những bài báo cáo giống nhau đó. VD : 3 bài báo cáo gống nhau,
điểm 1 bài là 6 à số điểm mỗi bài báo cáo sẽ là 6/3=2 điểm.
TM TỔ KHÁCH SẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×