Tải bản đầy đủ

Ni dung bao cao thang

- Tham mưu Lãnh đạo Ban ký Hợp đồng thuê đất đối với DNTN Xăng dầu Lê
Quân, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp Sở
Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho nhà
đầu tư.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần
gạch ngói không nung Duyên Hải được thực hiện nạo vét Sông Láng Cháo phục vụ
cho việc di chuyển phương tiện phục vụ cho dự án.
- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quyết định cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa
cho Công ty Cổ phần gạch ngói không nung Duyên Hải, Công ty TNHH Dầu Khí
Châu Duy.
- Rà soát các dự án đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất 05 năm gửi Cục Thuế
Tỉnh để điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho thời hạn ổn định tiếp theo.
- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu thủ tục
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng
xăng dầu số 08 và 09.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×