Tải bản đầy đủ

Lan bao cao thanh tich

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRƯỜNG PTCS THỰC NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2013
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên: Lưu Thanh Mai Lan
Sinh ngày, tháng, năm: 24/08/1977
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Đức- Kim Thành- Hải Dương
Trú quán: 118b- Lý Quốc Bảo- Khu 4 Nhị Châu- Tp. Hải Dương
Đơn vị công tác: Trường THCS Thực Nghiệm – khối THCS.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Âm nhạc.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhiệm vụ được giao:
- Giảng dạy môn Âm nhạc khối 6, 7, 8, 9.
- Hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.
2. Thành tích đạt được:
2.1. Phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức:
- Phẩm chất chính trị vững vàng.
- Luôn chấp hành đầy đủ, nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Gương mẫu tham gia học tập, sinh hoạt chính trị và chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và của trường THCS Thực Nghiệm.
2.2. Chuyên môn, nghiệp vụ:
- Với vai trò là giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc tại khối THCS, tôi đã hoàn thành tốt kế
hoạch cá nhân trong năm học 2013- 2014, 2014-2015 và 2015-2016:
+ Thực hiện nghiêm túc việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
+ Đổi mới công nghệ, sử dụng CNTT trong việc trao đổi thông tin, tài liệu bổ sung vào
công tác giảng dạy, sử dụng các phần mềm hữu ích vào dạy học.
+ Tích cực hoạt động chuyên môn Âm nhạc của Viện KHGDVN, của quận Ba Đình và
của nhà trường tổ chức ( vừa qua tôi có tham gia hoạt động chuyên môn thực tập Quận
môn Âm nhạc và đạt kết quả tốt, được đánh giá cao: Giỏi), bên cạnh đó tôi cũng đạt
được thành tích cao nhất trong lĩnh vực hoạt động văn hóa văn nghệ do Viện KHGDVN
tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt nam năm 2014-2015…..


+ Tích cực tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm đưa nhạc cụ vào giảng
dạy trong các tiết học âm nhạc ( cụ thể là đưa nhạc cụ Sáo RECODER) được cấp trên và
các bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao và đạt kết quả tốt
2.3. Học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:
Tự học nâng cao ngoại ngữ; tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do
Viện, PGD và nhà trường tổ chức.
2.4. Tham gia xây dựng tập thể:
- Tích cực tham mưu với Ban Giám Hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để đưa
hoạt động phong trào phát triển đi lên
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM
LIỀN KỀ

- Năm học 2013 – 2014: Đạt danh hiệu xuất sắc.
+ Đạt sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp thành phố
+ Giải nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp thành phố
- Năm học 2014 – 2015: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
+ Giải xuất sắc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20-11 do Viện
KHGDVN tổ chức.
+ Đạt loại giỏi thực tập môn Âm nhạc Quận Ba Đình
+ Thực hiện ứng dụng đưa nhạc cụ vào giảng dạy học âm nhạc ( Sáo RECODER)
được Viện KHGDVN ghi nhận và đánh giá cao..
Xác nhận của Thủ Trưởng đơn vị

Người báo cáo thành tích

Lưu Thanh Mai LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×