Tải bản đầy đủ

Dd cng bao cao

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐAKRÔNG
ĐẢNG ỦY XÃ MÒ Ó
*
Số
BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mò Ó, ngày

tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/03/2007
của Ban Bí thư về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng
dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tình hình Chi bộ
Ngày 08/01/1998 Ban Thường vụ Huyện uỷ Đakrông ra Quyết định số
30/QĐ-HU về việc nâng Chi bộ cơ sở xã Mò Ó thành Đảng bộ xã Mò Ó với 24
Đảng viên. Tính đến tháng 04 năm 2017, Đảng bộ có 07 Chi bộ trực thuộc và
100 đảng viên, trong đó:

Chi bộ địa bàn dân cư (thôn, bản, khu phố): 05 Chi bộ gồm 73 đảng viên
Chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập: 02 Chi bộ gồm 27 đảng viên
Tất cả các Chi bộ trong Đảng bộ đều đã có Chi uỷ gồm 3 đồng chí. Tất cả
các đồng chí bí thư Chi bộ đều đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông và có 4 đồng chí bí
thư đã có trình độ trung cấp Lý luận Chính trị chiếm 80%, có 1 đồng chí Bí thư Chi bộ
chưa qua đào tạo Lý luận Chính trị.
Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ
trương nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ, đảng viên và
quần chúng, Chi bộ TSVM. Xã Mò Ó là một xã miền núi của huyện Đakrông,
chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống nên tình hình các Chi bộ đều khó khăn,
người dân có trình độ dân trí còn hạn chế. Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông
nghiệp với hơn 80% số hộ; Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
thương mại - dịch vụ chưa phát triển; Hệ thống cơ sở hạ tầng đang dần được
hoàn thiện. Đời sống của nhân dân đang từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ
nghèo 39,21%, cận nghèo chiếm 13,01% so với tổng số hộ.
2. Tình hình quán triệt, triển khai
Các cấp ủy (từ Đảng uỷ đến chi bộ chi ủy trực thuộc) đã tổ chức quán triệt,
triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn 09 của Trung ương
về sinh hoạt chi bộ. Qua triển khai thực hiện, cấp ủy các chi bộ và đảng viên đã
có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, xác định tầm quan trọng của nội
dung sinh hoạt trong các cuộc họp chi bộ định kỳ; nội dung sinh hoạt đã được cụ
thể hóa thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Đặc biệt,
mỗi đảng viên và Chi bộ đều tiến hành đăng ký nội dung học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực gắn với
cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Nền nếp sinh hoạt ở các chi
bộ có chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi
tháng 01 lần theo quy định Điều lệ Đảng, trong sinh hoạt luôn đảm bảo trên 2/3


đảng số tham dự; nếu bận công việc thì chi ủy chuyển thời gian sinh hoạt vào
hôm sau để tạo điều kiện cho tất cả đảng viên được tham dự đầy đủ.
3. Kết quả thực hiện
3.1. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò
của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cấp ủy chi bộ và đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đó là một trong
những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi


bộ và chất lượng đảng viên hằng năm.
3.2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên
Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và
Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW về nội
dung sinh hoạt Chi bộ. Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt
cho 100% đảng viên trong Đảng bộ về tinh thần chỉ thị, công văn, hướng dẫn
của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy. Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ căn cứ vào
đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ để cụ thể hoá nội dung và hình thức
sinh hoạt cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ, nhằm tập trung
lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao.
Qua quá trình tổ chức triển khai và thực hiện, 100% chi uỷ, chi bộ đã nhận thức
sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ. Từ nhận thức trên nên nội dung sinh hoạt ở các chi bộ được đổi
mới, chất lượng các đợt sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các Chi
uỷ, đảng viên được nâng cao hơn trước. Quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ
về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên và bí thư các chi bộ theo đúng kế
hoạch đã phê chuẩn từ đầu năm.
3.3. Về nề nếp sinh hoạt chi bộ
Hằng năm, ngay trong tháng đầu của quý I, Đảng uỷ đã xây dựng được kế
hoạch, chương trình hành động năm và chỉ đạo giám sát các Chi bộ trực thuộc
xây dựng được kế hoạch, chương trình sinh hoạt cho cả năm và cụ thể hóa nội
dung sinh hoạt từng tháng. Hàng tháng, dưới sự chủ trì của đồng chí bí thư chi
bộ, cấp ủy chi bộ đều tiến hành họp bàn thống nhất nội dung, chương trình, dự
kiến thời gian sinh hoạt chi bộ; thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ
tháng trước, xây dựng nhiệm vụ tháng tới và phân công các thành viên trong cấp
ủy chuẩn bị nội dung, điều kiện cơ sở vật chất cho kì sinh hoạt của tháng và
thông báo tới toàn thể đảng viên biết thời gian, địa điểm tổ chức buổi sinh hoạt.
Các Chi bộ đã chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định với
sự tham gia của đông đủ đảng viên.
3.4. Về nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng
Các buổi sinh hoạt chi bộ đều được tổ chức theo đúng tiến trình được
hướng dẫn tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về
“Nội dung sinh hoạt Chi bộ” (Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc) dưới
sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ, cụ thể: Các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính
sách mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đều được
quán triệt kịp thời; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của địa


phương, của ngành cũng được triển khai nghiêm túc; kiểm điểm việc thực hiện
nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, của toàn chi bộ; nắm bắt tình hình, tâm
tư, nguyện vọng và những vướng mắc của đảng viên; đánh giá việc thực hiện
các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành… Mỗi buổi sinh hoạt chi
bộ đã thực sự phát huy được tính dân chủ, đảng viên tích cực thảo luận, phê bình
và tự phê bình nghiêm túc, tham gia góp ý về những vấn đề thuộc chức năng,
nhiệm vụ được phân công. Nội dung các buổi sinh hoạt đều ghi chép đầy đủ.
3.5. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ
Công tác chuẩn bị cho kì sinh hoạt chi bộ của cấp ủy chi bộ được chuẩn bị
kĩ lưỡng. Chi uỷ duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt trước khi tổ chức sinh
hoạt chi bộ. Cuối mỗi tháng, cấp ủy chi bộ và thành viên ban lãnh đạo phòng
họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng của chi bộ, dự thảo
nhiệm vụ tháng tới và thông báo trước cho đảng viên biết thời gian, địa điểm,
nội dung sinh hoạt chi bộ để đảng viên bố trí công việc dự họp. Các cuộc họp
cấp ủy đều được ghi chép đầy đủ vào sổ biên bản họp chi ủy.
Các buổi sinh hoạt chi bộ đều do đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì. Tiến trình
được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức
Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” (Phần mở đầu, phần nội dung, phần
kết thúc). Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung được đề
cập (thời gian, địa điểm, thành phần, các ý kiến phát biểu, ý kiến kết luận của
chủ trì…). Sau khi ra kết luận, nghị quyết, bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng đảng viên và từng bộ phận chuyên môn thực hiện.
3.6. Về sinh hoạt chuyên đề
Các Chi bộ đã tổ chức các chuyên đề như: Chuyên đề “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề về học tập Nghị quyết
của Đảng; Chuyên đề về các lĩnh vực chuyên môn do ngành đảm nhiệm và một
số chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
3.7. Đánh giá chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên
Qua 10 năm thực hiện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban
Bí thư Trung ương, hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", toàn thể các chi bộ và đảng viên
trong Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đó là một trong những biện pháp
để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt.
sau khi tiếp nhận chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Đảng uỷ xã Mò Ó đã tổ chức
triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, hướng dẫn sát với
tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
trong sạch vững mạnh được triển khai và phát huy có hiệu quả ở các loại hình tổ
chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ; các Chi bộ thực hiện nghiêm túc các chỉ
thị, hướng dẫn của Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Qua
đó làm cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan
trọng của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ. Đối với nhiều cán bộ, đảng viên, việc
học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu
tự thân của mỗi người. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chủ động năm


bắt, tiếp nhận thông tin và nghiêm túc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng. Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ,
có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị, hướng
dẫn của Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
3.8. So sánh chất lượng sinh hoạt của các loại hình chi bộ
Sau mười năm thực hiện Chỉ thị 10 CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư
và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW, chất
lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng cao, sự chênh lệch giữa chất lượng sinh hoạt
của các Chi bộ cũng giảm đi theo thời gian, nhất là các Chi bộ thôn bản, chất
lượng nâng lên rõ rệt, hoạt động của các Chi bộ ngày càng có hiệu quả và phát
huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, chất lượng đảng viên ngày càng cao và tỷ
lệ tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt tăng lên.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm và nguyên nhân
Nhận thức của cấp ủy chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được sâu sắc hơn. Năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đảng viên hằng năm được nâng cao.
Nền nếp sinh hoạt của chi ủy, chi bộ được duy trì định kì đều đặn. Chất
lượng các buổi sinh hoạt tốt hơn, tính dân chủ được phát huy, đảng viên tích cực
thảo luận, tham góp ý kiến xây dựng chi bộ, phê bình và tự phê bình.
Phương pháp và cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ bài bản hơn.
2. Khuyết điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân
Việc tổ chức quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghi quyết đôi khi còn
chậm.
Do đặc thù công việc và sự phụ thuộc và kế hoạch hoạt động chuyên môn
của cơ quản quản lý ngành dọc cấp trên nên việc bố trí thời gian cho một số buổi
sinh hoạt định kì trong năm không ổn định.
Một số buổi sinh hoạt có nội dung sinh hoạt trùng với sinh hoạt chuyên
môn. Trong các buổi sinh hoạt vẫn còn tồn tài tình trạng đảng viên vắng mặt
không lý do.
3. Bài học kinh nghiêm
Cơ cấu tổ chức của chi bộ phải đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, các
thành viên của chi ủy phải hết sức gương mẫu, có phong cách làm việc khoa
học.
Thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt chi bộ định kì đảm bảo nền
nếp, chất lượng. Thực hiện tốt khâu xây dựng kế hoạch, khâu chuẩn bị nội dung
cho kì họp.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; làm tốt
công tác kiểm tra việc mỗi đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Phương hướng
Trong thời gian đến, Đảng ủy tiếp tục xây dựng cấp ủy, chi bộ đoàn kết,
thống nhất, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, phân công giao nhiệm vụ
cho cấp ủy, đảng viên cụ thể, rõ ràng, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW


của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”. Gắn
quyền lợi và trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị
và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện dân
chủ nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống mọi biểu hiện
tiêu cực trong chi bộ, đơn vị. Thường xuyên có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra của cấp ủy và cơ quan chính trị cấp trên bằng văn bản cụ thể về thời
gian, nội dung và các quy định, để các chi bộ sinh hoạt. Hằng tháng phân công
cấp ủy, cấp trên dự sinh hoạt với các chi bộ, kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ giải pháp
Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên để mỗi
đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc Quy
định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ
với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
phổ biến kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách mới của Đảng
và Nhà nước, của ngành, của địa phương tới 100% đảng viên.
Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt quy chế dân chủ
trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của
mỗi đảng viên.
Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, coi trọng nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ.
Tạo điều kiện và động viên đảng viên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình
độ, kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.
IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ công
tác đảng cho Bí thư chi bộ.
Tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn gửi về cho
Đảng ủy chi bộ chậm so với định kỳ sinh hoạt của các chi bộ.
Trên đây là báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày
30/3/2007 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng
dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về "Nội dung sinh hoạt chi bộ" của Đảng
ủy xã Mò Ó./.
Nơi nhận:
- BTV Huyện uỷ (b/c);
THƯ
- BTC Huyện uỷ (b/c);
- Lưu VPĐU.T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×