Tải bản đầy đủ

D TAI BAO CAO CHUNG MON GII TICH 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO CHUNG MÔN GIẢI TÍCH 1
YÊU CẦU CHUNG
1.
2.
3.

4.
-

Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm từ 5-10 người. Cử nhóm trưởng cho mỗi nhóm.
Chương trình chạy đc theo yêu cầu đề ra
Lúc báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 1 sinh viên của nhóm báo cáo lên trình bày phần lý thuyết của đề tài + 1
sinh viên lên chạy chương trình, các bạn còn lại trong nhóm chạy ví dụ tương ứng với đề tài. Mỗi sinh viên
không hoàn thành được phần của mình và không trả lời được nội dung trong chương trình sẽ bị trừ 1 điểm.
Nộp báo cáo : Không có bài báo cáo thì sẽ bị 0 điểm. Đại diện nhóm nộp file word cho GV trước ngày báo
cáo cuối cùng. Khi đi báo cáo , mỗi nhóm phải nộp bài báo cáo với đầy đủ nội dung sau:
GVHD và Tên + MSSV của các thành viên trong nhóm.
Yêu cầu đề tài
Cơ sở lý thuyết
Các ví dụ và kết quả chạy đc
Đoạn code làm đc


MỌI LÝ DO KHÔNG NỘP BÀI VÀ KHÔNG BÁO CÁO ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC XÉT. TRỪ NHỮNG
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
CÁC ĐỀ TÀI
1.

Viết chương trình xét tính liên tục và khả vi của 1 hàm số f(x) bất kì tại điểm

x0

theo định nghĩa.

0
if x  0


f ( x)  �
1
2
x

(2
x

1).e
if x �0

VD:
.Xét tính liên tục, khả vi của f (x) tại x = 0.
2. Viết chương trình để so sánh hai hàm số bất kì về tính VCB khi x � 0 và VCL khi x � �

3.

Input : Nhập vào 2 hàm số f(x) , g(x)
Output : f(x) là VCB bậc cao hơn hoặc VCB bậc thấp hơn hoặc tương đương với g(x). Tương tự đối với
VCL.
Viết chương trình tính đạo hàm cấp n của f(x) với n cụ thể.
VD Input : f(x), output : f

4.


5.
6.
7.
8.

9.

(10)

( x)
x

Viết chương trình khai triển Taylor của 1 hàm f(x) bất kì trong lân cận điểm 0 đến cấp n .
Viết chương trình tìm các tiệm cận của hàm số f(x)
Cho hàm f(x) liên tục trên [a,b]. Viết chương tình tìm GTLN, GTNN của f(x) trên [a,b] và vẽ đường cong
trên đoạn [a,b] và có đánh GTNN, GTLN.
Viết chương trình tìm cực trị của một hàm số trên miền xác định của hàm số đó
Viết chương trình cho hàm f(x) và g(x):
+ Tìm giao điểm của f(x) và g(x).
+ Vẽ f(x) và g(x) trên cùng một hệ trục tọa độ

Cho D giới hạn bởi y  f ( x); y  g ( x); x  a; x  b . Viết chương trình tính thể tích vật thể tạo ra khi
cho miền D quay aunh Oy.

10. Cho hàm số y = y(x) xác định bởi phương trình tham số y  y (t ); x  x (t ) và giá trị n.Viết phương
trình tiếp tuyến tại

t0

. Vẽ đường cong và tiếp tuyến minh họa.

11. Nhập hàm số y = f(x) liên tục trên miền (1; �) ( không cần kiểm tra tính liên tục). Viết chương trình
�

khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng loại 1:
D giới hạn bởi y =f(x); y = 0; x = a. Vẽ miền D.

�f ( x)dx
1

. Nếu tích phân hội tụ thì tính diện tích miền
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×