Tải bản đầy đủ

D CNG CHI TIT BAO CAO THC TP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LỜI MỞ ĐẦU
-Lý do chọn đề tài
-Mục tiêu nghiên cứu đề tài
-Phạm vi nghiên cứu
-Kế cấu: gồm 3 chương
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty
Chương 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Giới thiệu chung về công ty
Quá trính hình thành và phát triển của công ty
Đặc điểm hoạt động sản xuất
Chức năng và nhiệm vụ
Tổ chức và bộ máy quản lý
Tổ chức công tác kế toán tại công ty
- bộ máy kế toán
- hệ thống chứng từ
- hệ thống tài khoản sử dụng
- hệ thống sổ sách kế toán
- hệ thống báo cáo kế toán
- các chính sách kế toán khác

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG
TY LILAMA 18
1. Kế toán tiền mặt

1.1 Chứng từ sử dụng
1.2 Sổ sách sử dụng
1.3 Tài khoản sử dụng
1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
1.5 Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt
1.5.1 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm giảm tiền mặt
1.5.2 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm tăng tiền mặt


2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.1 Chứng từ sử dụng
2.2 Sổ sách sử dụng
2.3 Tài khoản sử dụng
2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.5 Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng
2.5.1 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm giảm tiền gửi ngân hàng
2.5.2 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm tăng tiền gửi ngân hàng
3. Kế toán tiền đang chuyển
3.1 Chứng từ sử dụng
3.2 Sổ sách sử dụng
3.3 Tài khoản sử dụng
3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
3.5 Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển
3.5.1 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm giảm tiền đang chuyển
3.5.2 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh làm tăng tiền đang chuyển
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
2. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×