Tải bản đầy đủ

D c NG BAO CAO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
ĐỒ ÁN
Tên đề tài: (Ghi chính xác tên đề tài đã được duyệt)

Người hướng dẫn:
Thời gian thực hiện: (từ ngày nhận đề tài đến ngày nộp báo cáo)

Sinh viên thực hiện: (ghi rõ họ tên và mã số sinh viên)

Loại đề tài: (Tìm hiểu công nghệ (có / không ứng dụng minh họa), Xây dựng ứng
dụng…..)

Nội dung đề tài: (nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ đồ án; các chức năng, công dụng của phần
mềm cần đạt được trong đồ án; bối cảnh thực tiễn, ứng dụng của đồ án; giải thuật,
phương pháp, cách thức giải quyết bài toán, nhiệm vụ đặt ra trong đồ án; môi trường lập
trình, phần mềm phụ trợ, công nghệ được sử dụng trong đồ án...)

Kế hoạch thực hiện: (mô tả thời gian của các giai đoạn thực hiện và phân công công
việc của từng thành viên trong nhóm)

1Xác nhận của người hướng dẫn

Ngày……tháng……năm……
Sinh viên thực hiện

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×