Tải bản đầy đủ

D BAO CAO KIM DNH GIA k 20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
_____________
Bộ môn Kiến Trúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

ĐỀ BÁO CÁO – KIỂM ĐỊNH GIỮA KỲ (20%)
MÔN HỌC: LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG & VIỆT NAM
MÃ MÔN HỌC: 804079
I.

MỤC TIÊU:
-

-

-


Bài báo cáo tập trung về khía cạnh lý luận và phê bình kiến trúc, ký họa kiến trúc.
Lịch sử kiến trúc nghiên cứu sự phát triển và lịch sử của nền kiến trúc thế giới thông qua việc
nghiên cứu các ảnh hưởng ở các góc độ khác nhau như nghệ thuật, văn hoá, chính trị kinh tế
và kĩ thuật, phải xây dựng được mối quan hệ giữa ý nghĩa biểu cảm vô hình của công trình
kiến trúc (ngữ nghĩa, chức năng, biểu tượng...) với sự thể hiện hữu hình của các đối tượng
kiến trúc (kích thước, vật liệu, thành phần của kiến trúc...) và đặt vào trong một nghiên cứu
tổng thể của thời điểm lịch sử.
Từ đó lĩnh vực lý luận và phê bình kiến trúc luôn phát triển, có những đánh giá, bình luận
mang tính chính luận, tính thời sự, là hình thức tập hợp dư luận, đôi khi không chỉ là ý kiến cá
nhân mà là đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, thậm chí là hệ tư tưởng xã hội nhằm đánh
giá, nhìn nhận, xem xét, khen chê, góp phần tìm ra các giá trị, hướng đi mới để định hướng
cho phát triển, cho sáng tạo… giúp dư luận xã hội có thể trái chiều sẽ có nhận thức đúng về
công trình, tác phẩm, dự án, tìm ra cái mới, cái giá trị ở cả nội dung và hình thức, hướng tới
chân, thiện, mỹ.
Bồi dưỡng khả năng quan sát, tư duy suy luận, tìm kiếm tài liệu, tư liệu, tổng hợp và viết báo
cáo.
Kỹ năng cảm thụ nét đẹp kiến trúc qua các bút pháp ký họa.

II. NỘI DUNG:
Sinh viên thực hiện 02 nội dung sau:
 Phần 1. Sinh viên tự chọn ít nhất 01 công trình hoặc thể loại kiến trúc và trình bày lập luận
cá nhân của mình về các điều hay, vấn đề bất cập hay bất cứ khía cạnh liên quan đến đối
tượng nghiên cứu trong bối cảnh hiện nay. Phạm vi nghiên cứu: nền kiến trúc các quốc gia
Phương Đông và Việt Nam.
 Phần 2. Sinh viên thực hiện ký họa kiến trúc ít nhất về 02 công trình kiến trúc mang dấu ấn
lịch sử tại TP.HCM.
III. YÊU CẦU:
1. Hình thức thực hiện:
-

Sinh viên thực hiện bài làm cá nhân.
Lớp trưởng tổ chức thu nhận (có ký tên nộp bài), tổng hợp các bài báo cáo và nộp lại cho GV
theo thời gian hạn định. Sinh viên không nộp bài báo cáo riêng lẻ cho GV;
2. Qui định thể hiện:

-

Bài báo cáo phải viết, vẽ tay theo cấu trúc nội dung như phần II.
Bài báo cáo được sắp xếp theo đúng trình tự và số lượng như sau:


+ Bìa (SV tự sáng tác mẫu bìa theo ý thích cá nhân với nội dung gồm: Trường ĐH TĐT,
Khoa KTCT, Bộ môn Kiến trúc, Bài báo cáo – Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Việt Nam,
GVHD, SVTH, MSSV, Tháng 10/2017)
+ Phần 1: tối thiểu 05 tờ A4 (chưa kể hình vẽ, sơ đồ, …)
+ Phần 2: tối thiểu 04 tờ A3 (gấp lại và đóng tập theo phương cạnh ngắn)
*** Lưu ý: SV cần trích dẫn nguồn, tài liệu tham khảo,… đầy đủ.
3. Thang điểm:
- Bài làm sinh viên được đánh giá theo thang 10,0 điểm với tỷ trọng như sau:
+ Phần 1: 6,0 điểm
+ Phần 2: 4,0 điểm.
- Bài làm sinh viên sẽ bị 0 điểm khi:
+ Sao chép bất cứ bài báo, nghiên cứu, tư liệu, … nào liên quan đã có trước đây của mọi
đối tượng trên mọi phương tiện thông tin để làm nội dung chính nghiên cứu của cá nhân.
+ 02 bài làm trùng nhau > 30% khối lượng.
4. Thời gian nộp bài:
-

Nộp bài báo cáo: giờ học ngày thứ 4, ngày 11/10/2017.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2017
Giảng viên

ThS. KTS. LÊ TẤN HẠNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×