Tải bản đầy đủ

CHNH SA BAO CAO PPLNCKH

CHỈNH SỬA BÁO CÁO:
Giả thuyết nghiên cứu: ảnh hưởng sức khỏe con người: cụ thể là bệnh gì? ảnh
hưởng cụ thể đến sức khỏe tại khu vực nào trên cơ thể?
- Nội dung nghiên cứu:
+ Nội dung 1: Thu thập tổng hợp thông tin tài liệu về đặc điểm và tính chất của
ngô biến đổi gen: đưa vào phần tổng quan tài liệu
+ Nội dung 2: Khảo sát, thu thập thông tin hiện trạng sản xuất và sử dụng ngô biến
đổi gen (ở đâu để lấy số liệu? điều tra khảo sát ở đâu? điều tra thông tin gì? VD:
Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, Bộ Y tế....đối tượng nào sử dụng? dùng làm
gì?; sau đó, đến điều tra tại khu vực đã được khoanh vùng- địa phương thực tế.
+ Nội dung 3: Đánh giá rủi ro:
Phương pháp nào để đánh giá? - đánh giá sức khỏe của ngô biến đổi gen đến bộ
phận nào của cơ thê? bệnh nào?; dựa vào tiêu chí nào?
Phương pháp đánh giá rủi ro là phương pháp gì? (tên phương pháp) Ví dụ: thời
gian dùng? liều dùng? Phơi nhiễm?
NỘI DUNG BÁO CÁO SAU CHỈNH SỬA:
-

Đề tài: NGHIÊN CỨU RỦI RO ẢNH HƯỞNG CỦA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN ĐẾN CÁC
BỆNH TIÊU HÓA Ở NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM
NGHIÊN CỨU


1

2

3

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Đánh giá hiện trạng nguồn cung cấp và sử
dụng ngô biến đổi gen tại TPHCM:
Thu thập thông tin/số liệu thứ cấp về nguồn sản
xuất và nhập khẩu; người tiêu dùng... từ các cơ
quan quản lý: Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương,
Bộ Y tế, Viện Công nghệ thực phẩm...
Khảo sát, điều tra về tình hình sử dụng ngô
biến đổi gen và bệnh tiêu hóa ở người tiêu
dùng tại 1 số khu vực điển hình ở TPHCM
- Tỷ lệ người sử dụng
- Thời gian sử dụng
- Lượng sử dụng theo ngày
- Tỷ lệ người mắc các bệnh tiêu hóa liên quan đến
sử dụng ngô biến đổi gen
Đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người tiêu
dùng ngô biến đổi gen
Đánh giá rủi ro: Rủi ro = Tần suất x mức độ độc
hại.

PHƯƠNG PHÁP
- Thu thập thông tin thứ
cấp

- Khảo sát, điều tra:
+ Chọn mẫu khảo sát
+ Thiết kế phiếu khảo sát
+ Tiến hành khảo sát

- Phương pháp đánh giá
rủi ro----tên cụ thể của
phương pháp đánh giá rủi
ro NHÓM sử dụng....


4

- Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá
- Quá trình phơi nhiễm
- Cơ chế gây độc....
Đề xuất các giải pháp tiêu dùng và bảo vệ sức
khỏe người người tiêu dùng

- Phân tích, tổng hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×