Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VIETTINBANK 2014

NG NIÊN 2014
BÁO CÁO TH
Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam
108 Tr n H ng Đ o, Hoàn Ki m, Hà N i
Tel 04 3942 1030 | Fax 04 3942 1032
www.vietinbank.vn


M CL C
04
07

THÔNG ĐI P C A CH

GI I THI U CHUNG V VIETINBANK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

20

Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Tình hình tài chính
C c u c đông, thay đ i v n đ u t c a ch s h u
Danh sách c đông có c ph n b h n ch chuy n nh
Tình hình đ u t , th c hi n các d án

ng

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH
1.
2.
3.
4.

46

Thông tin chung
Quá trình hình thành và phát tri n
Các s ki n tiêu bi u
Các gi i th ng
Ngành ngh kinh doanh và đ a bàn ho t đ ng
T m nhìn, s m nh, giá tr c t lõi, tri t lý kinh doanh
Mô hình qu n tr , c c u b máy qu n lý
Các công ty con, công ty liên k t
Ch s tài chính c b n
Đ nh h ng phát tri n
Các r i ro

TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM
1.
2.
3.


4.
5.

34

T CH H I Đ NG QU N TR

Đánh giá k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Tình hình tài chính
C c u l i, đ i m i, nâng cao hi u qu ho t đ ng h tr
K ho ch phát tri n 2015

ĐÁNH GIÁ C A H I Đ NG QU N TR
1. V các m t ho t đ ng c a ngân hàng
2. V ho t đ ng c a Ban đi u hành
3. K ho ch, đ nh h ng

54

QU N TR DOANH NGHI P
1. H i đ ng qu n tr
2. Ban Ki m soát

70

T

CH C VÀ NHÂN S

1. S đ T ch c
2. Ban Đi u hành

78
80
86
2

Báo cáo th

ng niên 2014

QUAN H NHÀ Đ U T
TRÁCH NHI M XÃ H I VÀ C NG Đ NG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

3


đ ng kinh doanh và đ t đ c nhi u k t qu kh
quan, phát tri n an toàn, b n v ng, h ng đ n
chu n m c và thông l qu c t , đ m b o quy n
l i c a c đông và ng i lao đ ng, gi v ng v
trí là đ n v d n đ u Ngành Ngân hàng v quy
mô, hi u qu ho t đ ng cũng nh t c đ tăng
tr ng: T ng tài s n đ t h n 661 nghìn t đ ng,
t ng đ ng 30,88 t USD, tăng tr ng 14,7%
so v i đ u năm, đ t 103% k ho ch c a Đ i
h i c đông; l i nhu n tr c thu đ t 7.302 t
đ ng; t ng ngu n v n huy đ ng tăng 16,3%,
d n tín d ng tăng 18% so v i năm 2013, t l
n x u trên t ng d n cho vay n n kinh t
đ c gi
m c 1,1%. Các ch s ROA và ROE
đ t t ng ng là 1,2% và 10,5%. Đây là nh ng
k t qu r t đáng ghi nh n trong b i c nh khó
khăn c a n n kinh t và Ngành Ngân hàng
trong năm qua.

Th a quý v !

N
Thông đi p
c a Ch t ch
H i đ ng
Qu n tr

ăm 2014, kinh t th gi i ti p t c có
nh ng d u hi u ph c h i nh ng t c
đ còn ch m và ch a th c s b n
v ng; th tr ng tài chính qu c t
ch a đ ng nhi u r i ro, l m phát có xu h ng
gi m, h u h t các ngân hàng trung ng duy trì
chính sách ti n t n i l ng đ h tr tăng
tr ng kinh t . Trong n c, kinh t Vi t Nam
đã đ t đ c nhi u k t qu tích c c, kinh t vĩ
mô n đ nh, l m phát đ c ki m soát m c
th p nh t trong nh ng năm g n đây. Ngân
hàng Nhà n c (NHNN) đã đi u hành ch
đ ng, linh ho t chính sách ti n t , giúp n
đ nh t giá, nâng cao d tr ngo i h i qu c gia,
thanh kho n h th ng ngân hàng đ c đ m
b o; m t b ng lãi su t đ c đ a v m c th p
h n giai đo n 2005 2006; quá trình c c u l i
h th ng các t ch c tín d ng đ c đ y m nh,
giúp nâng cao năng l c tài chính, năng l c
qu n tr c a các ngân hàng th ng m i, h tr
thúc đ y tăng tr ng kinh t và an sinh xã h i.
Bám sát các m c tiêu c a Qu c h i, Chính
ph và NHNN, Ban Lãnh đ o VietinBank đã
ti p t c phát huy n i l c ngân hàng, qu n tr và
th c thi các chính sách đ i m i, lãnh đ o toàn
h th ng VietinBank n l c tri n khai ho t

4

Báo cáo th

ng niên 2014

V i v n đi u l trên 37 nghìn t đ ng (t ng
đ ng 1,74 t USD) và v n ch s h u đ t h n
55 nghìn t đ ng (t ng đ ng 2,57 t USD),
VietinBank là ngân hàng có v n đi u l và v n
ch s h u l n nh t h th ng ngân hàng Vi t
Nam. Cùng v i s phát tri n ngày càng l n
m nh đó, VietinBank đã và đang th c hi n tái
c u trúc ho t đ ng v i vi c đ i m i công ngh
hi n đ i, chuy n đ i mô hình t ch c ngân
hàng theo h ng qu n lý t p trung đ i v i t ng
kh i nghi p v , phân khúc khách hàng, t o tính
chuyên môn hoá sâu, nâng cao năng su t, ch t
l ng, hi u qu ho t đ ng kinh doanh, nâng
cao năng l c qu n tr ho t đ ng, qu n tr r i ro.
V i nh ng thành công v t b c và nh ng đóng
góp to l n trong năm 2014, VietinBank là
th ng hi u duy nh t c a Vi t Nam 3 năm li n
(t 2012 2014) đ c t p chí Forbes x p h ng
trong 2000 DN l n nh t th gi i. Đ ng th i,
VietinBank cũng là m t trong hai ngân hàng
c a Vi t Nam l t Top 500 th ng hi u ngân
hàng giá tr nh t th gi i năm 2015 theo x p
h ng c a hãng t v n đ nh giá th ng hi u
hàng đ u th gi i Brand Finance; 10 năm liên
ti p vào Top 10 Th ng hi u m nh Vi t Nam,
3 năm liên ti p nh n gi i Th ng hi u Qu c
gia. Bên c nh đó, VietinBank cũng vinh d
đ c nh n gi i th ng “Doanh nghi p th c

hi n t t trách nhi m an sinh xã h i và phát tri n
c ng đ ng” ba năm liên ti p.
Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c trong các
năm v a qua, VietinBank nh n th y còn nhi u
khó khăn và thách th c phía tr c, toàn h
th ng VietinBank ti p t c tri n khai nhi u công
vi c v i s ph n đ u quy t tâm cao h n nh :
Tăng tr ng th ph n t ng x ng v i quy mô và
v th c a VietinBank, ti p t c tri n khai thành
công mô hình t ch c m i, chú tr ng c i thi n
h n n a ch t l ng ngu n nhân l c, cán b
qu n lý các c p, đ i ngũ chuyên gia gi i, c p
nh t công ngh m i, nâng cao công tác nghiên
c u phát tri n s n ph m, d ch v ; nâng cao
ch t l ng hi u qu ho t đ ng, qu n tr r i ro.
Năm 2015, VietinBank xác đ nh m c tiêu đ i
m i toàn di n, xây d ng VietinBank tr thành
ngân hàng th ng m i có quy mô t ng tài s n
l n nh t vào năm 2017, có t m c trong khu
v c, chi m lĩnh th ph n s 1 phân khúc Khách
hàng doanh nghi p và xây d ng Th ng hi u
s 1 ngân hàng Bán l , ph n đ u xây d ng, phát
tri n h th ng VietinBank ngày càng l n m nh
h n, phát tri n b n v ng h n trong ch ng
đ ng m i. Trong b i c nh n n kinh t v n còn
nhi u khó khăn, v i đ nh h ng lãnh đ o c a
Đ ng, s ch đ o đi u hành c a Chính ph ,
Ngân hàng Nhà n c, t p th cán b nhân viên
VietinBank th ng nh t hành đ ng v i quy t
tâm cao, tri n khai quy t li t, đ ng b các
nhi m v , n l c v t qua m i khó khăn th
thách, đ a VietinBank lên t m cao m i, x ng
đáng v i ni m tin v ng ch c mà Đ ng, Nhà
n c, Chính ph và Ngành Ngân hàng luôn
dành cho VietinBank.
Ch t ch H i đ ng qu n tr

Nguy n Văn Th ng

w w w. v i e t i nba nk . v n

5


1 Thông tin chung
`

Tên đăng ký ti ng Vi t:
NGÂN HÀNG TH
NG M I C
CÔNG TH
NG VI T NAM

PH N

Tên đăng ký ti ng Anh:
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
Tên giao d ch:
VietinBank
Gi y phép thành l p:
S 142/GP NHNN do Ngân hàng Nhà n

c c p ngày 03/07/2009

Gi y ch ng nh n đăng ký doanh nghi p:
S 0100111948 do S K ho ch và Đ u t Thành ph Hà N i c p
l n đ u ngày 03/07/2009, đăng ký thay đ i l n th 10
ngày 29/04/2014
V n đi u l :
37.234.045.560.000 đ ng
H i s chính:
108 Tr n H ng Đ o, Qu n Hoàn Ki m,
Thành ph Hà N i, Vi t Nam
Tel: 844 3942 1030
Fax: 844 3942 1032
Website: www.vietinbank.vn
Mã c phi u: CTG

6

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

7


GI I THI U CHUNG

2

Quá trình hình thành và phát tri n
Ngày thành l p:
Ngân Hàng Công Th ng Vi t Nam đ c thành l p vào ngày 26/3/1988, trên c s tách ra t Ngân
hàng Nhà n c Vi t Nam theo Ngh đ nh s 53/HĐBT c a H i đ ng B tr ng.

Niêm y t:
Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam đ c S giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh
(HOSE) ch p thu n niêm y t t ngày 16/07/2009.
Lo i c phi u:
C phi u ph thông
Mã c phi u:
CTG
M nh giá c ph n: 10.000 đ ng
T ng s c ph n:
3.723.404.556 c phi u (t i th i đi m 31/12/2014)

Ch ng đ

ng 26 năm xây d ng và phát tri n:

T
GIAI ĐO N II:

T 2001 - 2008
GIAI ĐO N I:

T 1988 - 2000

Xây d ng và chuy n đ i
t ngân hàng m t c p
thành ngân hàng hai c p,
đ a Ngân Hàng Công
Th ng Vi t Nam đi
vào ho t đ ng

Th c hi n thành công
Đ án tái c c u Ngân
hàng Công th ng v
x lý n , mô hình
t ch c, c ch chính
sách và ho t đ ng
kinh doanh.

GIAI ĐO N III:

2009 đ n nay

Th c hi n thành công
c ph n hoá, đ i m i
m nh m , hi n đ i hoá,
chu n hoá các m t ho t
đ ng ngân hàng.
Chuy n đ i mô hình t
ch c, qu n tr đi u hành
theo thông l qu c t .

3

Các s ki n tiêu bi u

• VietinBank t ch c Đ i h i đ ng c đông
(ĐHĐCĐ) nhi m kỳ 2014 2019 vào tháng
4/2014. Đ i h i đã b u H i đ ng Qu n tr
(HĐQT) và Ban Ki m soát. Ông Nguy n Văn
Th ng, nguyên y viên HĐQT, nguyên T ng
Giám đ c VietinBank đ c b u làm Ch t ch
HĐQT; ông Lê Đ c Th , nguyên Chánh Văn
phòng Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (NHNN)
đ c b u gi ch c T ng Giám đ c.
• Gi v ng v th d n đ u Ngành Ngân hàng. Là
ngân hàng có quy mô v n đi u l l n nh t Vi t
Nam, l i nhu n và n p thu cao nh t, ch t l ng
tài s n t t nh t, n x u th p nh t Ngành Ngân
hàng.
• L n th 5 liên ti p VietinBank n m trong Top
1.000 Doanh nghi p (DN) n p thu thu nh p
doanh nghi p l n nh t Vi t Nam; năm th 3 liên
ti p VietinBank n m trong B ng x p h ng 2000
DN l n nh t th gi i do t p chí Forbes bình ch n
và đ c trao t ng nhi u gi i th ng uy tín trong
và ngoài n c…
• VietinBank đ c tăng b c x p h ng tín nhi m,
ti p t c kh ng đ nh năng l c v t qua khó khăn,
ph c h i và phát tri n t suy thoái kinh t c a
VietinBank.

8

Báo cáo th

ng niên 2014

• VietinBank tăng tr ng quy mô ho t đ ng c b
r ng và chi u sâu. Năm 2014, VietinBank đã
phát tri n m ng l i t i t t c các t nh thành trong
c n c và v n ra qu c t v i 152 chi nhánh
(CN), g m 149 CN trong n c, 2 CN t i Đ c và 1
CN t i Lào cùng trên 1.000 Phòng giao d ch/Qu
ti t ki m.
• VietinBank đã ch ng minh kh năng thu x p
ngu n tài chính l n, nhanh chóng v i nh ng đi u
ki n u đãi, ph c v chu đáo, nhi t tình cho các
t p đoàn, t ng công ty và d án l n trên c n c,
qua đó tăng c ng h p tác toàn di n v i nhi u
đ i tác, cung ng v n k p th i cho n n kinh t .
• Tri n khai đ ng b các d án CNTT, chu n b
đi u ki n t t nh t cho chuy n đ i Core vào năm
2015. Đây là b c đi chi n l c nh m t i u
hóa, tri n khai nhanh và hi u qu các d án
CNTT, h tr toàn di n ho t đ ng c a VietinBank.
• T ch c thành công cu c thi “Nét đ p Văn hóa
VietinBank”, làm lan t a giá tr văn hóa VietinBank
đ n t t c các khách hàng.
• Là doanh nghi p th c hi n t t trách nhi m an
sinh xã h i, ho t đ ng vì c ng đ ng l n nh t
trong ngành Tài chính Ngân hàng.
w w w. v i e t i nba nk . v n

9


GI I THI U CHUNG

4

Các gi i th

ng đ t đ

Top 500 Th

c

ng hi u ngân hàng giá tr nh t th gi i

Ngân hàng có SPDV sáng t o tiêu bi u

Hãng t v n Brand Finance đánh giá VietinBank có giá tr th ng hi u 197
tri u USD, đ c x p h ng 437 th gi i, m c đánh giá th ng hi u A. Đây
là l n th 3 VietinBank đ c Brand Finance x p h ng trong Top 500 ngân
hàng có giá tr th ng hi u l n nh t th gi i.

Là Gi i th ng th ng niên do Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam (VNBA) và
T p đoàn D li u qu c t IDG t ch c. Không ch cung c p các s n
ph m th truy n th ng, VietinBank còn tiên phong trong vi c cung c p
các s n ph m d ch v (SPDV) công ngh tích h p hi n đ i. Nh v y,
VietinBank đ c vinh danh là Ngân hàng có SPDV sáng t o tiêu bi u
dành cho d ch v thanh toán th qua thi t b di đ ng mPOS.

Th

Top 2000 Doanh nghi p l n nh t th gi i

ng hi u qu c gia năm 2014

Ch ng trình do Chính ph Vi t Nam ch đ o, B Công Th ng th c hi n.
Đây là l n th 11 liên ti p, th ng hi u VietinBank đ c trao t ng và tôn
vinh.

Đây là năm th 3 liên ti p VietinBank có m t trong Forbes Global 2000
(Top 2000 Doanh nghi p l n nh t th gi i) v i th h ng 1854.

Doanh nghi p vì ng

Top Ngân hàng d n đ u v doanh s thanh toán
và t c đ tăng tr ng kinh doanh th

i lao đ ng

Ch ng trình do T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, báo Lao đ ng t
ch c và trao t ng danh hi u nh m tôn vinh doanh nghi p quan tâm, chăm
sóc ng i lao đ ng

Master Card tôn vinh VietinBank v i ho t đ ng kinh doanh th d n đ u
th tr ng Vi t Nam (h n 23% th ph n th ghi n n i đ a; g n 35% th
ph n th qu c t , trên 30% th ph n h th ng thanh toán POS). Bên
c nh đó, Visa trao t ng danh hi u Ngân hàng d n đ u v t c đ tăng
tr ng doanh s thanh toán th ghi n qu c t và ngân hàng d n đ u v
doanh s thanh toán c a đ n v ch p nh n th .

Top 500 Doanh nghi p l n nh t Vi t Nam

Top Doanh nghi p n p thu thu nh p doanh nghi p
l n nh t Vi t Nam

Gi i th ng do Công ty CP Báo cáo đánh giá Vi t Nam, báo đi n t
Vietnamnet th c hi n. Theo đó VietinBank x p v trí 20 trong Top 500
Doanh nghi p l n nh t Vi t Nam (VNR500). Đ ng th i, VietinBank
đ c tôn vinh trong danh sách Vietnam The Best Companies Doanh
nghi p xu t s c nh t Vi t Nam.

Ch ng trình do Công ty Vietnam Report, báo Vietnamnet và t p chí Thu
ph i h p t ch c. VietinBank là doanh nghi p đ ng đ u Ngành Ngân
hàng v n p thu thu nh p. Đây cũng là năm th 5 liên ti p, VietinBank
l t vào Top 10 v i v trí th 5 trong s các doanh nghi p n p thu nhi u
nh t.

10

Báo cáo th

ng niên 2014

Top 5 d ch v Ngân hàng đi n t

Doanh nghi p xu t s c Châu Á - Thái Bình D

Ch ng trình do báo đi n t VnExpress t ch c, Ngân hàng Nhà n c b o
tr , Công ty D ch v th Smartlink c v n chuyên môn. VietinBank đ c
tôn vinh là Ngân hàng có d ch v Mobile Banking đ c yêu thích nh t và
Ngân hàng đ c quan tâm nh t t i Vi t Nam.

Danh hi u do t p chí Kinh t Châu Á Thái Bình D ng, n ph m đ i
ngo i Asia Paciic Economic Review trao t ng và tôn vinh VietinBank.

CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG

w w w. v i e t i nba nk . v n

ng

11


GI I THI U CHUNG

5

Ngành ngh kinh doanh và đ a bàn ho t đ ng

6

T m nhìn, S m nh, Giá tr c t lõi,
Tri t lý kinh doanh

Ngành ngh kinh doanh:
Ho t đ ng chính c a Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam là th c hi n các giao
d ch ngân hàng bao g m huy đ ng và nh n ti n g i ng n h n, trung h n và dài h n t
các t ch c và cá nhân; cho vay ng n h n, trung h n và dài h n đ i v i các t ch c và
cá nhân trên c s tính ch t và kh năng ngu n v n c a Ngân hàng; thanh toán gi a
các t ch c và cá nhân; th c hi n các giao d ch ngo i t , các d ch v tài tr th ng m i
qu c t , chi t kh u th ng phi u, trái phi u và các gi y t có giá khác và các d ch v
ngân hàng khác đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam cho phép.

T M NHÌN

S

M NH

Đ n năm 2018, tr thành m t t p đoàn tài chính ngân hàng hi n đ i, đa
năng, theo chu n qu c t .

Là ngân hàng s 1 c a h th ng ngân hàng Vi t Nam, cung c p s n ph m
d ch v tài chính ngân hàng hi n đ i, ti n ích, tiêu chu n qu c t .H ng đ n khách hàng: “Khách hàng là trung tâm c a m i ho t
đ ng c a VietinBank, VietinBank cam k t mang đ n nh ng s n
ph m, d ch v và phong cách ph c v đ ng nh t; m t VietinBank
duy nh t đáp ng t t nh t m i nhu c u phù h p c a khách hàng”.H ng đ n s hoàn h o: “VietinBank s d ng n i l c, ngu n l c đ
luôn đ i m i, h ng đ n s hoàn h o”.Năng đ ng, sáng t o, chuyên nghi p, hi n đ i: “Lãnh đ o, cán b và
ng i lao đ ng VietinBank luôn th hi n s năng đ ng, sáng t o,
chuyên nghi p, t n tâm, minh b ch và hi n đ i trong m i giao d ch,
quan h v i khách hàng, đ i tác và đ ng nghi p”.Trung th c, chính tr c, minh b ch, đ o đ c ngh nghi p: “Đ i ngũ
lãnh đ o, cán b và ng i lao đ ng VietinBank luôn suy nghĩ, hành
đ ng đ m b o s công b ng, chính tr c, minh b ch và trách nhi m”.S tôn tr ng: “Tôn tr ng, chia s , quan tâm đ i v i khách hàng, đ i
tác, lãnh đ o và đ ng nghi p”.B o v và phát tri n th ng hi u: “Lãnh đ o, cán b và ng i lao
đ ng b o v uy tín, th ng hi u VietinBank nh b o v chính danh
d , nhân ph m c a mình”.Phát tri n b n v ng và trách nhi m v i c ng đ ng, xã h i: “Đ i m i,
sáng t o là đ ng l c; tăng tr ng, phát tri n, kinh doanh an toàn,
hi u qu , b n v ng là m c tiêu. Th c hi n t t trách nhi m v i c ng
đ ng, xã h i là ni m vinh d và t hào c a VietinBank”.An toàn, hi u qu và b n v ngTrung thành, t n t y, đoàn k t, đ i m i, trí tu , k cS thành công c a khách hàng là s thành công c a VietinBank

Đ a bàn ho t đ ng:
Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam có tr s chính đ t t i s 108 Tr n H ng
Đ o, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i; 1 S Giao d ch Thành ph Hà N i; 3 đ n v s
nghi p; 2 văn phòng đ i di n Thành ph H Chí Minh và Thành ph Đà N ng; 1 văn
phòng đ i di n t i Myanmar; 149 chi nhánh c p m t t i 63 t nh, thành ph tr c thu c
Trung ng trên c n c và 3 chi nhánh t i n c ngoài (2 chi nhánh CHLB Đ c và
1 chi nhánh n c CHDCND Lào). Ngoài ra VietinBank còn có quan h v i trên 1.000
ngân hàng đ i lý t i h n 90 qu c gia và vùng lãnh th trên toàn th gi i.

GIÁ TR
C T LÕI

TRI T LÝ
KINH DOANH

12

Báo cáo th

ng niên 2014

ng

w w w. v i e t i nba nk . v n

13


BTMU (19,73%)
IFC(8,03%)
C đông khác (7,78%)

Công ty con, công ty
liên k t phi tài chính

Công ty
Vàng b c
đá quý
VietinBank

Công ty
Qu n lý n và
khai thác tài s n
VietinBank

C
C UB
MÁY QU N LÝ:

Ban ki m soát
H i đ ng Qu n tr

Các ban,

Ban th ký HĐQT

Kh i Khách hàng
doanh nghi p

Ban đi u hành

y ban, H i đ ng

Các y ban:
1. UB Nhân s , ti n l ng, khen th ng;
2. UB qu n lý tài s n n - có;
3. UB giam sát, qu n lý và x lý r i ro;
4. UB chính sách;

Kh i Bán l

Kh i Kinh doanh
v n và Th tr ng

Phòng Ki m toán n i b

Các H i đ ng:
- H i đ ng tín d ng;
- H i đ ng đ nh ch
tài chính

Kh i Qu n lý
r i ro

Kh i nhân s

Phòng Ki m toán
n i b văn phòng
đ i di n
t i TP HCM

Các Phòng Ban
khác

w w w. v i e t i nba nk . v n

H th ng các phòng ban ch c năng t i tr s chính và m ng l

S Giao d ch

i các chi nhánh

Chi nhánh

Văn phòng
Đ i di n

Phòng Ki m toán
n i b văn phòng
đ i di n
t i Đà N ng

Đ nv
s nghi p

Công ty con

GI I THI U CHUNG

c (64,46%)

Công ty
B o hi m
VietinBank
Aviva

Công ty
B o hi m
VietinBank

Công ty
Chuy n ti n
toàn c u
VietinBank

B o hi m

Công ty
Cho thuê
tài chính
VietinBank

D ch v
tài chính khác

Công ty con, công ty liên k t
cung c p d ch v tài chính

Công ty
Ch ng khoán
VietinBank

Công ty
Qu n lý qu
VietinBank

Ngân hàng
đ ut

Mô hình qu n tr , c c u b máy qu n lý

Nhà n

Ngân hàng
Indovina Bank

ng niên 2014

Ngân hàng
th ng m i

Báo cáo th

7

MÔ HÌNH QU N TR

14
Đ i h i đ ng c đông

15


GI I THI U CHUNG

9

Ch s tài chính c b n
Ch tiêu

8

Các công ty con, công ty liên k t
Lĩnh v c ho t
đ ng chính

%s h uc a
Ngân hàng

ĐVT

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

T ng tài s n

T đ ng

661.132

576.368

503.530

460.420

367.731

V n ch s h u

T đ ng

55.013

54.075

33.625

28.491

18.170

V n đi u l

T đ ng

37.234

37.234

26.218

20.230

15.172

T ng ngu n v n huy đ ng

T đ ng

595.094

511.670

460.082

420.212

339.699

T ng d n tín d ng

T đ ng

542.685

460.079

405.744

293.434

234.205

Thu nh p ngoài lãi thu n

T đ ng

3.164

3.506

3.541

2.325

2.769

T ng thu nh p ho t đ ng
kinh doanh

T đ ng

21.031

21.783

21.961

22.373

14.858

T ng chi phí ho t đ ng
kinh doanh

T đ ng

(9.827)

(9.414 ) (1)

(9.435)

(9.077)

(7.195)

T đ ng

11.204

11.874

12.526

13.296

7.663

STT

Tên công ty

Đ a ch

1

Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính
NHTMCPCTVN

16 Phan Đình Phùng,
Qu n Ba Đình, Hà N i

Tài chính
ngân hàng

2

Công ty C ph n Ch ng khoán
NHTMCPCTVN

306 Bà Tri u, Qu n Hai
Bà Tr ng, Hà N i

Th tr

ng v n

76%

3

Công ty TNHH MTV Qu n lý n và
Khai thác tài s n NHTMCPCTVN

76 Nguy n Văn C ,
Qu n 1, Tp. H Chí
Minh

Qu n lý tài s n

100%

L i nhu n thu n t ho t
đ ng kinh doanh tr c chi
phí d phòng r i ro tín d ng

4

Công ty TNHH MTV B o hi m
NHTMCPCTVN

126 Đ i C n, Qu n Ba
Đình, Hà N i

B o hi m phi
nhân th

100%

Chi phí d phòng r i ro
tín d ng

T đ ng

(3.902)

(4.123)

(4.357)

(4.904)

(3.024)

L i nhu n tr

T đ ng

7.302

7.751

8.168

8.392

4.638

Công ty TNHH MTV Vàng b c đá quý
NHTMCPCTVN

34 C a Nam, Qu n
Hoàn Ki m, Hà N i

Kinh doanh, s n
xu t gia công
ch tác vàng b c
đá quý

100%

Thu thu nh p Doanh nghi p

T đ ng

1.575

(1.943)

(1.998)

(2.132)

(1.194)

L i nhu n sau thu

T đ ng

5.727

5.808

6.169

6.259

3.444

6

Công ty TNHH MTV Qu n lý Qu
NHTMCPCTVN

34 C a Nam, Qu n
Hoàn Ki m, Hà N i

Qu n lý qu

100%

ROA

%

1,2%

1,4%

1,7%

2,03%

1,5%

126 Đ i C n, Qu n Ba
Đình, Hà N i

Ho t đ ng trung
gian ti n t khác

ROE

%

10,5%

13,7%

19,9%

26,74%

22,1%

7

Công ty TNHH MTV Chuy n ti n
Toàn c u NHTMCPCTVN

T l n x u/d n tín d ng

%

0,90%

0,82%

1,35%

0,75%

0,66%

Ngân hàng Indovina

Tài chính
ngân hàng

50%

T l an toàn v n (CAR)

%

10,4%

13,2%

10,33%

10,57%

8,02%

8

46 48 50 Ph m H ng
Thái, Qu n 1, Tp. H
Chí Minh

T l chi tr c t c

%

10%

10%

16%

20%

13,47%

9

Công ty B o hi m nhân th
VietinBank Aviva

521 Kim Mã, Qu n Ba
Đình, Hà N i

B o hi m

50%

5

16

Báo cáo th

ng niên 2014

100%

100%

c thu

(1) Ch tiêu này đã đ c trình bày l i nh m m c đích so sánh. Vui lòng xem Thuy t minh s 57 trong Báo cáo tài chính h p
nh t năm 2014 đã ki m toán.
w w w. v i e t i nba nk . v n

17


GI I THI U CHUNG

10

Đ nh h

ng phát tri n

11

Các r i ro

Trong năm 2015, m c dù kinh t trong n c đã thoát đáy nh ng ti p t c đ i m t v i khó khăn, s c
mua trên th tr ng và kh năng h p th v n còn th p. Nhi u doanh nghi p ti p t c g p khó khăn,
ti m n nguy c phát sinh r i ro tín d ng, gia tăng t l n x u và chi phí d phòng ngân hàng n u
công tác qu n lý r i ro tín d ng không đ c th ng xuyên giám sát và qu n lý ch t ch .
Các quy đ nh c a NHNN nh Thông t 36/2014/TT NHNN quy đ nh v các gi i h n, t l b o đ m
an toàn trong ho t đ ng c a TCTD, quy đ nh v vi c phân lo i n theo nhóm n cao nh t do Trung
tâm thông tin tín d ng (CIC) cung c p có hi u l c t ngày 1/1/2015 và vi c c c u n gi nguyên
nhóm n h t hi u l c ngày 31/3/2015 (Thông t 02, 09) m t m t yêu c u các ngân hàng tuân th
ch t ch quy đ nh v qu n lý r i ro; m t khác cũng có tác đ ng nh t đ nh đ n k t qu phân lo i n
và trích l p d phòng. Yêu c u đó nh h ng đ n ho t đ ng đi u hành cũng nh k t qu kinh doanh
chung c a c VietinBank n u không đ c nh n di n, đánh giá đ y đ tác đ ng và có các bi n pháp
qu n lý hi u qu .
S
đ
T
đ

M c tiêu 2015
Năm 2015, VietinBank ti p t c gi v ng v trí là NHTM tr c t c a Ngành Ngân hàng, đóng vai trò
ch đ o, ch l c trong vi c th c hi n chính sách c a Đ ng và Nhà n c, h tr n n kinh t , không
ng ng đ i m i, hi n đ i hóa toàn h th ng, n l c th c hi n ho t đ ng kinh doanh, phát tri n an toàn,
b n v ng, h ng đ n chu n m c và thông l qu c t , đ m b o quy n l i c a c đông và ng i
lao đ ng.

Đ nh h

ng chi n l

c ép t các yêu c u tuân th trên ph m vi toàn c u đòi h i ho t đ ng qu n lý r i ro tuân th /ho t
ng c a VietinBank ph i đ c nâng c p c v quy đ nh, quy trình và h t ng công ngh thông tin.
đó giúp VietinBank gi m thi u t n th t tài chính, danh ti ng, r i ro pháp lý liên quan đ n ho t
ng r a ti n, tài tr kh ng b , c m v n…

Bên c nh đó, tr c nh ng bi n đ ng c a kinh t th gi i nh vi c kinh t M ph c h i, Fed th t ch t
chính sách ti n t ... s t o áp l c làm tăng lãi su t và t giá USD trên th tr ng qu c t . Đi u này có
th nh h ng đ n chi phí vay v n ngo i t c a VietinBank và là y u t ti m n d n đ n r i ro t giá.
Ch t l ng tín d ng c a các doanh nghi p vay ngo i t cũng có th nh h ng do t giá USD tăng
(trong năm 2014 đ ng USD đã tăng giá m nh so v i h u h t các ngo i t ch y u khác trên th gi i).

c phát tri n trung và dài h n

V i m c tiêu kh ng đ nh v th c a VietinBank t i th tr ng trong n c và khu v c, VietinBank đã xác
đ nh rõ chi n l c, đ nh h ng phát tri n trung dài h n c a VietinBank là tr thành NHTM có quy mô
và hi u qu ho t đ ng hàng đ u Ngành Ngân hàng Vi t Nam, gi v ng vai trò ch l c, ch đ o trong
vi c h tr n n kinh t . Ti p t c phát tri n m nh ho t đ ng kinh doanh đi đôi v i m c tiêu an toàn,
hi u qu , t o n n t ng phát tri n b n v ng, lâu dài. Bên c nh đó, VietinBank ti p t c th c hi n nâng
cao năng l c qu n tr r i ro, chu n b các đi u ki n c n thi t và phù h p đ th c hi n l trình tuân th
các chu n m c c a Basel II, t p trung th c hi n tái c u trúc toàn di n ngân hàng theo h ng hi n đ i.
Nâng cao ti m l c tài chính, ch t l ng ngu n nhân l c, đ y m nh đ u t đ i m i công ngh , nâng
c p mô hình t ch c, mô hình kinh doanh, qu n tr đi u hành phù h p v i thông l và chu n m c
qu c t nh m nâng cao năng l c c nh tranh và đ m b o cho s phát tri n b n v ng c a VietinBank.
Đ ng th i th c hi n trách nhi m chia s khó khăn v i c ng đ ng thông qua các chính sách an sinh
xã h i.

Các m c tiêu đ i v i môi tr

ng, xã h i và c ng đ ng

Năm 2015, VietinBank ti p t c th c hi n m c tiêu xóa đói gi m nghèo c a Đ ng, Nhà n c, nâng cao
đ i s ng cho ng i dân, giám sát ch t ch đ m b o ngu n v n tài tr c a VietinBank đ c s d ng
đúng m c đích, đúng đ i t ng, hi u qu , tuân th các quy trình, quy đ nh v qu n lý đ u t xây d ng
c b n và qu n lý tài chính hi n hành.
18

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

19


Tình hình

ho t đ ng
trong năm

20

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

21


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

1

Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh

T ng tài s n c a VietinBank tính đ n th i đi m 31/12/2014 đ t 661.132 t đ ng, tăng
tr ng 14,7% so v i năm 2013 và đ t 103% k ho ch Đ i h i đ ng c đông
• Ho t đ ng huy đ ng v n: Năm 2014, th c hi n
nhi u gi i pháp huy đ ng và c c u ngu n v n theo
h ng tích c c, VietinBank ti p t c duy trì đ c s n
đ nh và tăng tr ng b n v ng qua các năm. Tính đ n
31/12/2014 s d ngu n v n c a VietinBank là h n 595
nghìn t đ ng, tăng tr ng 16,3% so v i năm 2013, đ t
104% KH ĐHĐCĐ.
• Ho t đ ng tín d ng: D n c a VietinBank tính đ n
31/12/2014 là h n 543 nghìn t đ ng, đ t 105% KH
ĐHĐCĐ, tăng 18% so v i năm 2013, cao h n m c tăng
tr ng bình quân c a toàn Ngành Ngân hàng Vi t Nam.
• Ho t đ ng đ u t đa d ng, không ng ng phát tri n c
v quy mô và hi u qu ho t đ ng. Tính đ n cu i năm
2014, quy mô đ u t c a VietinBank là 177 nghìn t
đ ng, tăng 10,5% so v i năm 2013, chi m 26,8% t ng
tài s n. Trong đó đ u t kinh doanh trên th tr ng liên
ngân hàng chi m 43%, đ u t gi y t có giá chi m 55%,
góp v n liên doanh mua c ph n chi m 2%. Danh m c
đ u t liên t c đ c đi u ch nh theo h ng tăng kh
năng sinh l i, đ m b o d tr thanh kho n cho toàn h
th ng và nâng cao vai trò, v th c a VietinBank trên th
tr ng.
• Ho t đ ng kinh doanh ngo i t : Tính đ n cu i năm
2014, doanh s mua bán ngo i t trên th tr ng liên
ngân hàng là 49,8 t USD, th ph n chi m 12 14% toàn

T Tngngngu
ngun nv vn nhuy
huyđ đngng(t(t đ đng)
ng)
595.094

th tr ng. Doanh s năm 2014 trên th tr ng 1 đ t 22,5
t USD tăng 12% so v i năm 2013, th ph n năm 2014
c a VietinBank tăng đ t m c 10,2% đã kh ng đ nh v th
ho t đ ng kinh doanh ngo i t c a ngân hàng ti p t c
đ c nâng cao trên th tr ng.
• Ho t đ ng tài tr th ng m i: Năm 2014, VietinBank
ti p t c đ y m nh kinh doanh các s n ph m truy n
th ng, đ ng th i m r ng tri n khai s n ph m m i.
Doanh s TTTM tăng 14%, d ch v nh thu tăng 38%,
doanh s phát hành LC tăng 17%, doanh s thanh toán
nh p kh u tăng 13%. VietinBank đã vinh d đ c t p chí
tài chính ngân hàng hàng đ u khu v c The Asset Triple A
trao t ng gi i th ng Ngân hàng cung c p d ch v TTTM
t t nh t Vi t Nam.
• Ho t đ ng kinh doanh c a các Công ty con: đã có
nhi u chuy n bi n tích c c trong ho t đ ng kinh doanh,
k t qu đ u có lãi v i t ng l i nhu n tr c thu đ t 281
t đ ng. Các chi nhánh n c ngoài ti p t c có nh ng k t
qu ho t đ ng kh quan: CN Lào đ t l i nhu n tr c
thu 2,5 tri u USD, tăng 127% so v i năm 2013; chi
nhánh Đ c đã đ c ki n toàn đáp ng đ c đ y đ các
tiêu chu n ho t đ ng theo quy đ nh c a CHLB Đ c, xây
d ng chi n l c kinh doanh rõ ràng, phù h p v i đi u
ki n th c t th tr ng, góp ph n quan tr ng vào vi c
th c hi n chi n l c m r ng m ng l i ho t đ ng c a
VietinBank.

DD n n tíntínd dngng(t(t đ đng)
ng)

420.212

460.082

542.685

511.670

460.079
405.744

339.699

293.434
234.205

2010

2011

2012

2013

2014

2010

L Li nhu
i nhun ntrtr c cthu
thu (t(t đ đng)
ng)
8.392

8.168

2011

2012

2013

2014

L Li nhu
i nhun nsau
sauthu
thu (t(t đ đng)
ng)
7.751

6.259
7.302

4.638

6.170

5.808

5.727

3.444

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

%
30
26,74

ROA (%)
ROE (%)

25

T l an toàn v n (%)

22,1

T l n x u/d n tín d ng (%)
19,9

20

T Tngngtàitàis sn n(t(t đ đng)
ng)

661.132

VVn nchch s s h hu u(t(t đ đng)
ng)

576.368
460.420

15
54.075

13,7

55.013
10,57

503.530

13,17

10,5

10,33

10

10,4

8,02

33.625

367.731
28.491
18.170

5
1,5

2,03

1,7

1,4

1,2

0,75

2010

22

Báo cáo th

ng niên 2014

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

0

0,66

2010

2011

1,35

0,82

0,9

2012

2013

2014
w w w. v i e t i nba nk . v n

23


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

2

Tình hình tài chính năm 2014

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

% tăng gi m

T ng tài s n có

T đ ng

576.368

661.132

14,7%

Doanh thu (thu nh p lãi và các kho n thu
nh p t ng t )

T đ ng

44.281

41.076

7%

Thu và các kho n ph i n p

T đ ng

2.505

2.314

7,61%

L i nhu n tr

T đ ng

7.751

7302

6%

T đ ng

5.808

5.727

1%

V n đi u l

T đ ng

37.234

37.234

0%

T ng tài s n

T đ ng

576.368

661.132

14,7%

%

13,2%

10,4%

Doanh s huy đ ng ti n g i

T đ ng

2.254.102

2.491.656

10,54%

Doanh s cho vay

T đ ng

1.237.236

1.221.850

1,24%

Doanh s thu n

T đ ng

1.216.664

1.158.679

4,77%

%

89,91%

86,7%

N nhóm 2

T đ ng

2.744

3.771

37,4%

N x u

T đ ng

3.770

4.905

30,1%

T l n nhóm 2/T ng d n tín d ng

%

0,6%

0,69%

T l n x u/T ng d n tín d ng

%

0,82%

0,90%

Kh năng thanh toán ngay

%

15,22%

15,7%

Kh năng thanh toán chung

%

29%

20%

c thu

L i nhu n sau thu
B. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH CH

Y U

1. Quy mô v n

T l an toàn v n

Tình hình th c hi n so v i k ho ch:

2. K t qu ho t đ ng kinh doanh

Th c hi n năm
2014

K ho ch ĐHĐCĐ
năm 2014

% đ t so v i ch tiêu c a
ĐHĐCĐ năm 2014

T ng tài s n

661.132

640.000

103,3%

D n cho vay và đ u t

616.879

600.000

102,8%

D n tín d ng

542.685

519.418

105%

Ngu n v n huy đ ng

595.094

573.000

103,9%

V n ch s h u

55.013

54.931

100,1%

Trong đó: V n đi u l

37.234

37.234

100%

7.302

7.280

100,3%

10%(*)

10%

Đ t

ROA

1,2%

1,2 1,5%

Đ t

ROE

10,5%

10% 12%

Đ t

T l n x u/D n tín d ng

0,90%

< 3%

Đ t

T l an toàn v n (CAR)

10,4%

> 10%

Đ t

Ch tiêu

L i nhu n tr

c thu

T l c t c
M t s h s tài chính

T l d n cho vay/huy đ ng v n (LDR)

3. Kh năng thanh kho n

(*) T l c t c chi tr d ki n năm 2014
24

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

25


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

3

C c u c đông, thay đ i v n đ u t
c a ch s h u

4

C ph n

STT

Danh sách c đông có s c ph n b h n
ch chuy n nh ng
TÊN CÁ NHÂN/ T

CH C

• T ng s c phi u ph thông: 3.723.404.556 c phi u.
• S l

ng c phi u đang l u hành: 3.723.404.556 c phi u.

• S l

ng c phi u d tr , c phi u qu theo t ng lo i: 0 c phi u.

1

• C t c, l i nhu n chia cho các thành viên góp v n: C t c năm 2014 ch a chia cho
các c đông.

STT

TÊN T

Ngân hàng Nhà n
Trong đó:

Đ A CH

c Vi t Nam

Ông Nguy n Văn Th ng, Ch t ch HĐQT đ i di n 40%
1

Ông Lê Đ c Th ,
đ i di n 30%
Ông Cát Quang D

y viên HĐQT kiêm TGĐ
ng,

49 Lý Thái
T , Hoàn
Ki m, Hà
N i

y viên HĐQT đ i di n 30%

S l ng
c phi u

T l s h u
(%)

2.400.204.956

64,46%

960.081.982

25,79%

720.061.487

19,34%

720.061.487

19,34%

• C đông sáng l p: Không có c đông sáng l p
• C đông n c ngoài
STT

TÊN T

CH C/CÁ NHÂN

S cp b h n
ch chuy n
nh ng

Th i gian b h n
ch chuy n
nh ng

2.400.204.956

64,463%

2.400.204.956

Theo quy đ nh c a
Nhà n c

960.081.982

25,785%

960.081.982

19,339%

720.061.487

720.061.487

19,339%

720.061.487

323.965

0,009%

323.965

259.114

0,007%

259.114

64.851

0,002%

64.851

310/
ToC CĐNH

54.734.749

1,470%

26.800.000

Không đ c bán
c phi u

CA6217

734.604.384

19,729%

734.604.384

T 14/5/2013 đ n
14/5/2018

c
15/SL

Ông Lê Đ c Th , y viên
HĐQT kiêm T ng Giám đ c
đ i di n 30%

c

CH C/CÁ NHÂN

T l s
h u (%)

Ông Nguy n Văn Th ng,
Ch t ch HĐQT đ i di n 40%

C c u c đông
• C đông Nhà n

Ngân hàng Nhà n
Vi t Nam
Trong đó:

T ng s cp s
h u

S CMND/
ĐKKD/Mã s
GD

Đ A CH

S l ng
c phi u

T l s h u
(%)

1

THE BANK OF TOKYO
MITSUBISHI UFJ,LTD.

7 1, MARUNOUCHI 2 CHOME,
CHIYODA KU, TOKYO 100 8388

734.604.384

19,73%

2

IFC CAPITALIZATION
(EQUITY) FUND, L.P.

2121 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington. DC 20433 USA

200.864.399

5,39%

3

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION

2121 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington. DC 20433 USA

98.017.588

2,63%

4

Các c đông n

36.714.505

0,99%

1.070.200.876

28,74%

c ngoài khác

T ng

720.061.487

Ông Cát Quang D ng, y
viên HĐQT đ i di n 30%
2

C đông n i b
H i đ ng qu n tr
Ban ki m soát

3

Công đoàn Ngân Hàng TMCP
Công Th ng Vi t Nam

4

C đông chi n l

Trong th i gian đ m
nhi m ch c v

c

The Bank of Tokyo Mitsubishi
UFJ, Ltd.

Nh ng thay đ i v v n c đông/v n góp: Không có
Giao d ch c phi u qu : Không có
Các ch ng khoán khác: Không có

26

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

27


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

5

• Lĩnh v c kinh doanh chính:

Tình hình đ u t , th c hi n các d án

CÁC KHO N Đ U T

L NĐ

Kinh doanh b o hi m phi nhân th bao g m: B o hi m tài s n, b o hi m k
thu t, b o hi m trách nhi m, b o hi m h n h p, b o hi m xe c gi i, b o hi m
hàng h i, b o hi m hàng hóa, b o hi m con ng i

C TH C HI N TRONG NĂM

Kinh doanh tái b o hi m

Đ n 31/12/2014, t ng s v n góp đ u t vào công ty liên doanh, liên k t và đ u t dài h n khác c a VietinBank
là h n 3.700 t đ ng. VietinBank luôn đ m b o t l góp v n theo quy đ nh và hi u qu v n góp. Trong năm 2014,
VietinBank không có các kho n đ u t l n đ c th c hi n, bao g m c các kho n đ u t tài chính và các kho n
đ u t d án.

Đ u t tài chính
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014:
Năm 2014 là năm đánh d u b c ngo t l n trong ho t đ ng c a VBI v i s
chuy n bi n tăng tr ng m nh m so v i năm 2013 c v doanh thu, l i nhu n
l n c c u b máy t ch c. Doanh thu đ t 318 t đ ng tăng tr ng 86%; l i
nhu n đ t 63,27 t đ ng tăng tr ng 30%; t l ROE đ t 8,74% tăng tr ng 35%
so v i năm 2013; t l ROA 7,12% tăng tr ng 18% so v i năm 2013, lãi nghi p
v đ t 6,1 t đ ng; t l b i th ng gi
m c an toàn là 26,13%.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T
1. Công ty TNHH MTV Qu n lý Qu Ngân Hàng TMCP Công Th

C A P I TA L

ng Vi t Nam

• Gi i thi u chung: Công ty TNHH MTV Qu n lý Qu Ngân Hàng TMCP Công
Th ng Vi t Nam là Công ty do Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam
c p 100% v n đi u l , đ c thành l p theo Gi y phép thành l p và ho t đ ng
s 50/UBCK GP do y ban Ch ng khoán Nhà n c c p ngày 26 tháng 10
năm 2010, s a đ i g n nh t theo Gi y phép đi u ch nh s 39/GPĐC UBCK
ngày 30 tháng 12 năm 2013.V n đi u l hi n t i c a Công ty là 950 t đ ng.

V i thành tích v t tr i trong năm 2014, VBI đã vinh d nh n đ c các gi i
th ng uy tín nh : “Gi i Th ng hi u m nh 2014” do Th i báo Kinh t Vi t Nam
ph i h p cùng C c Xúc ti n th ng m i t ch c; “Top 1.000 đ n v đóng thu
thu nh p doanh nghi p l n nh t Vi t Nam” do VietNam Report công b .

• Tr s chính: T ng 6, Trung tâm th ng m i Ch C a Nam, 34 Ph C a Nam,
Qu n Hoàn Ki m, Thành ph Hà N i.
• Đi n tho i: 04 3938 8855

Bên c nh đó, Lãnh đ o Công ty cũng vinh d đ c nh n nh ng gi i th ng l n
nh : gi i “Top 100 doanh nhân tr tiêu bi u” t i Gi i th ng Sao Đ năm 2014;
“Top 100 nhà qu n lý tiêu bi u th i đ i m i năm 2014” do Vi n Chính sách Pháp
Lu t và Qu n lý Nhà N c t ch c.

Fax: 04 3938 8500

• Lĩnh v c ho t đ ng chính: L p và qu n lý Qu Đ u t ch ng khoán, Công ty
đ u t ch ng khoán, qu n lý danh m c y thác đ u t , t v n đ u t ch ng
khoán và m t s nghi p v khác đ c pháp lu t cho phép.
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014: K t thúc năm 2014, công ty đ t
đ c nh ng ch tiêu n t ng trong đó t ng tài s n c a công ty đ t trên 1.000
t đ ng; T ng tài s n y thác c a khách hàng g n 2.000 t đ ng; t ng tài s n
qu n lý đ t 3.000 t đ ng; doanh thu trong năm c a công ty đ t 85 t đ ng và
l i nhu n tr c thu đ t 47 t đ ng, là công ty qu có l i nhu n và v n l n
nh t trên th tr ng các công ty qu t i Vi t Nam.

2. Công ty TNHH MTV B o hi m Ngân Hàng TMCP Công Th

INSURANCE

ng Vi t Nam

• Gi i thi u chung: Công ty TNHH MTV B o hi m Ngân Hàng TMCP Công
Th ng Vi t Nam (tên giao d ch là B o hi m VietinBank, tên vi t t t là VBI)
ti n thân là Công ty liên doanh gi a Ngân Hàng Công Th ng Vi t Nam và
Công ty B o hi m Châu Á c a Singapore.
• Ngày 17/12/2008, VBI đ c B Tài chính c p Gi y phép chuy n đ i thành
Công ty TNHH MTV B o hi m Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam trên
c s mua l i toàn b ph n v n góp c a phía đ i tác n c ngoài đ tr thành
Công ty tr c thu c 100% v n c a Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam.
• Tr s chính: T ng 10,11, tòa nhà 126 Đ i C n, Qu n Ba Đình, TP. Hà N i
• Đi n tho i: 04 3942 5650

28

Báo cáo th

ng niên 2014

Fax: 04 3942 5646

Trong năm 2015, VBI s ti p t c m r ng m ng l i ho t đ ng; tái c c u theo
mô hình qu n lý t p trung, phát tri n m nh kênh bancassurance và t p trung vào
các s n ph m bán l đóng gói v i các s n ph m Ngân hàng nh b o hi m con
ng i, xe c gi i; áp d ng công ngh hi n đ i vào vi c qu n lý; tăng c ng hình
nh, th ng hi u c a công ty.

3. Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân Hàng TMCP Công Th

LEASING

ng Vi t Nam:

• Gi i thi u chung: Là công ty con c a Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam,
h ch toán đ c l p, thành l p theo quy t đ nh s 53/1998/QĐ NHNN5 ngày
26/01/1998 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam. Gi y ch ng nh n
đăng ký doanh nghi p (đăng ký thay đ i l n th 6) do S K ho ch và Đ u t TP.
Hà N i c p ngày 09/7/2013.
• T tháng 8 năm 2009, Công ty đ c VietinBank ch p thu n và NHNN chu n y
chuy n sang mô hình Công ty cho thuê tài chính trách nhi m h u h n m t thành
viên. Tính đ n 31/12/2012, v n đi u l công ty đ t 800 t đ ng.
• Tr s chính: 16 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà n i
• Đi n tho i: 04 3823 3045

Fax: 04 3733 3579

• Theo Gi y phép kinh doanh, Công ty đ c phép: Cho thuê tài chính đ i v i các
doanh nghi p, cá nhân, h gia đình, các t ch c khác thu c đ i t ng cho vay
v n c a t ch c tín d ng; th c hi n mua và cho thuê l i theo hình th c cho thuê

w w w. v i e t i nba nk . v n

29


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

tài chính; th c hi n nghi p v bán kho n ph i thu t h p đ ng cho thuê tài chính
cho các t ch c, cá nhân; cho thuê tài chính h p v n theo quy đ nh c a NHNN;
th c hi n các d ch v qu n lý tài s n liên quan đ n cho thuê tài chính; Huy đ ng
v n c a t ch c; ho t đ ng đ i lý b o hi m; th c hi n các nghi p v khác theo
quy đ nh.
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014: Công ty đ t m c l i nhu n cao
nh t trong h th ng các công ty cho thuê tài chính Vi t Nam v i m c l i nhu n
tr c thu là 83,5 t đ ng. T ng tài s n năm 2014 đ t 1.421,1 t đ ng b ng
91,5% so v i năm 2013. T ng d n cho thuê tài chính đ t 1.443,4 t đ ng, b ng
92,2% so v i năm 2013 và t tr ng n x u ch chi m 2,11% t ng d n cho thuê
( t tr ng n x u th p nh t trong kh i các Công ty Cho thuê tài chính Vi t Nam).

4. Công ty C ph n ch ng khoán Ngân Hàng TMCP Công Th

ng Vi t Nam

• Gi i thi u chung: Đ c thành l p theo Quy t đ nh s 126/QĐ HĐQT NHCT1
ngày 01 tháng 9 năm 2000 c a H i đ ng Qu n tr Ngân Hàng Công Th ng Vi t
Nam, ho t đ ng theo Gi y phép ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán s 107/
UBCK GP ngày 01 tháng 07 năm 2009 c a y Ban Ch ng khoán Nhà n c c p.
• Tr s chính: 306 Bà Tri u, Qu n Hai Bà Tr ng, Hà N i
• Đi n tho i: 04 6278 0012

Fax: 04 3974 1760

• Ho t đ ng chính: Các ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c ch ng khoán bao
g m môi gi i, t doanh, b o lãnh phát hành, t v n đ u t , t v n tài chính và
l u ký ch ng khoán.
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014: K t thúc năm 2014, Công ty đã
hoàn thành v t các ch tiêu đ ra trong đó doanh thu đ t 177.266 t đ ng, v t
101,29% so v i k ho ch; l i nhu n tr c thu đ t 83,17 t đ ng, v t 118,8%
so v i k ho ch; t ng tài s n đ t trên 1.139 t đ ng, tăng 10,88% so v i đ u năm.

5. Công ty TNHH Vàng b c Đá quý Ngân Hàng TMCP Công Th

ng Vi t Nam

• Gi i thi u chung: Công ty TNHH MTV Vàng b c Đá quý Ngân Hàng TMCP
Công Th ng Vi t Nam là Công ty do Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam
c p 100% v n đi u l , đ c thành l p theo quy t đ nh s 1521/QĐ HĐQT
NHCT1 ngày 15/09/2010 c a H i đ ng qu n tr Ngân Hàng TMCP Công Th ng
Vi t Nam, gi y ch ng nh n đăng ký doanh nghi p s 0105011873 đăng ký l n
đ u ngày 25/11/2010 t i S K ho ch và Đ u t Thành ph Hà N i. V n đi u l
hi n t i c a Công ty là 300 t đ ng.

ng niên 2014

+ Bán l tranh, nh và các tác ph m ngh thu t khác (tr đ c ) trong các c a
hàng chuyên doanh.
+ Bán l đ ng h , kính m t trong các c a hàng chuyên doanh (tr kính thu c).
Bán buôn kim lo i và qu ng kim lo i:
+ Bán buôn vàng, b c và kim lo i quý khác
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014:
Năm 2014 m ng kinh doanh truy n th ng c a Công ty là vàng mi ng s t gi m
m nh t i 55% do thay đ i c ch chính sách c a Nhà n c, Công ty không có
l i nhu n t nh p kh u hay đ u th u vàng. Thay vào đó, m ng kinh doanh trang
s c quà t ng đ c đ y m nh v i m c tiêu chuy n d ch c c u kinh doanh chính,
tích c c đa d ng hóa m t hàng đ c bi t là các s n ph m quà t ng cao c p nh
Royal Selangor, Credan… theo đó l i nhu n kinh doanh trang s c quà t ng ghi
nh n tăng tr ng 2 t đ ng so v i năm 2013. Ph n tăng tr ng ch y u t kinh
doanh quà t ng cao c p là các m t hàng ch l c, chi n l c trong năm 2014.
Công ty cũng tích c c đ y m nh ho t đ ng bán l theo đúng đ nh h ng mà Ban
lãnh đ o Công ty đ t ra t đ u năm đ ng th i phù h p v i đ c thù ngành ngh
kinh doanh c a Công ty.
Doanh thu năm 2014 Công ty đ t x p x 1.600 t đ ng, gi m g n 70% so v i năm
2013. L i nhu n tr c thu năm 2014 đ t 2,8 t đ ng.

6. Công ty Qu n lý n và Khai thác tài s n Ngân Hàng TMCP Công Th

ng Vi t Nam:

• Gi i thi u chung: Ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s
4106000331 do S k ho ch và Đ u t TP. HCM c p ngày 17/01/2007. Ngày
20/7/2010, Công ty đ i tên thành Công ty TNHH MTV Qu n lý n và Khai thác
tài s n Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam và ho t đ ng theo Gi y ch ng
nh n đăng ký doanh nghi p s 0302077030 do s K ho ch và Đ u t thành ph
H Chí Minh c p đăng ký l n đ u và đăng ký thay đ i l n 3 ngày 11/11/2013.
NHCT đ u t 120 t đ ng, n m 100% v n đi u l Công ty.
• Tr s chính: 76 Nguy n Văn C , ph
Minh.
• Đi n tho i: 08 3920 2020

ng Nguy n C Trinh, qu n I, TP. H Chí

Fax: 08 3920 3982

• Ngành ngh kinh doanh: Ti p nh n tài s n th ch p, c m c , b o lãnh, Đ nh giá
tài s n đ m b o…

• Tr s chính: T ng 2, Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai H c Đ , P. Lê Đ i Hành,
Q. Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i.

• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014:

Fax: 04 3939 3502

• Lĩnh v c ho t đ ng chính:
Bán l hàng hóa khác trong các c a hàng chuyên doanh:

Báo cáo th

+ Bán l hàng l u ni m, hàng đan lát, hàng th công m ngh trong các c a
hàng chuyên doanh.

• Gi y ch ng nh n đăng ký doanh nghi p thay đ i l n th 3 ngày 12/01/2015

• Đi n tho i: 04 3942 1051

30

+ Bán l vàng, b c, đá quý và đá bán quý, đ trang s c trong các c a hàng
chuyên doanh.

• K t thúc năm 2014, t ng thu nh p đ t 16,82 t đ ng trong đó thu t m ng nghi p
v kinh doanh chính c a công ty (đ nh giá tài s n) g n 12 t đ ng tăng tr ng g n
30% so v i năm 2013 và l i nhu n tr c thu đ t h n 2 t đ ng.

w w w. v i e t i nba nk . v n

31


TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĂM

7. Công ty TNHH MTV Chuy n ti n toàn c u Ngân Hàng TMCP Công Th

MONEY TRANSFER

ng Vi t Nam

9. Ngân hàng liên doanh Indovina

• Tr s chính: T ng 3, toà nhà Vietinbank, 126 ph Đ i C n, Ba Đình, Hà N i.

• Gi i thi u chung: Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) là ngân hàng liên doanh
đ u tiên t i Vi t Nam, đ c thành l p ngày 21 tháng 11 năm 1990 theo gi y
phép ban đ u c a y ban Nhà n c v h p tác và đ u t s 135/GP và sau đó
đ c thay b ng gi y phép s 08/NH GP do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam
c p ngày 29 tháng 10 năm 1992 và các gi y phép đi u ch nh. Các bên liên
doanh hi n nay c a IVB là Ngân Hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam
(VietinBank) và ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank CUB) c a Đài
Loan. T i 31/12/2014, v n đi u l c a IVB đ t 193 tri u USD, trong đó
VietinBank và CUB, m i bên góp 96.5 tri u USD.

• Lĩnh v c ho t đ ng chính: Trung gian ti n t .

• Tr s chính: 97A Nguy n Văn Tr i, Ph

• K t qu kinh doanh năm 2014:

• Lĩnh v c kinh doanh chính: Ngân hàng.

• Gi i thi u chung: Nh m chuyên nghi p hóa ho t đ ng t o đ ng l c phát tri n
d ch v chuy n ti n cá nhân, Ban Lãnh đ o VietinBank đã phê duy t Đ án và
ra Quy t đ nh thành l p Công ty Chuy n ti n toàn c u VietinBank. T ngày
01/03/2012, Công ty TNHH MTV Chuy n ti n toàn c u chính th c đi vào ho t
đ ng và là đ n v đ u m i phát tri n d ch v ki u h i và d ch v chuy n ti n
cá nhân c a h th ng NHCTVN. Công ty Chuy n ti n toàn c u VietinBank
đ c c p ch ng nh n đăng kí kinh doanh s 0105757686.

Ho t đ ng ki u h i c a VietinBank năm 2014 có nhi u chuy n bi n tích
c c, trong đó t ng doanh s chuy n ti n ki u h i qua VietinBank tăng 7% so
v i năm 2013, chi m 15% th ph n ki u h i chính th c trong n c. D ch v
ki u h i VietinBank đã d n tr thành th ng hi u quen thu c c a khách hàng
trong n c và c ng đ ng ng i Vi t Nam sinh s ng, h c t p và lao đ ng
n c ngoài.
K t qu kinh doanh: T ng tài s n c a Công ty đ t 79 t đ ng; thu nh p t
ho t đ ng kinh doanh đ t 34 t đ ng; L i nhu n tr c thu đ t trên 10 t
đ ng; Doanh thu t ho t đ ng tài chính đ t trên 4 t đ ng.

ng 12, Qu n Phú Nhu n, TPHCM.

• Tình hình ho t đ ng và k t qu kinh doanh c a IVB t i th i đi m 31/12/2014:
Tính đ n th i đi m 31/12/2014, l i nhu n sau thu đ t 323,381 t tăng 15%
so v i năm tr c. T ng tài s n c a Ngân hàng đ t 24.740 t đ ng, tăng 9% so
v i th i đi m 31/12/2013. T l tăng tr ng tín d ng là 17%. Ch s ROA và
ROE l n l t 1,31% và 6,68%. Cho vay khách hàng t i th i đi m 31/12/2014
đ t 13.422 t đ ng, tăng 17,26% so v i th i đi m 31/12/2013.

8. Công ty TNHH B o hi m Nhân th VietinBank Aviva
• Gi i thi u chung: Công ty TNHH B o hi m nhân th VietinBank Aviva là
Công ty liên doanh gi a NHCT VN và t p đoàn b o hi m s 1 v ng qu c
Anh Aviva nh m khai thác m ng b o hi m nhân th t i th tr ng Vi t Nam,
đ c thành l p theo gi y phép thành l p và ho t đ ng s 64/GP/KDBH c a B
Tài Chính. T i 31/12/2014 v n đi u l c a Công ty là 800 t đ ng, NHCT VN
n m gi 50%, t ng đ ng 400 t đ ng.
• Tr s chính: T ng 10 Tháp B Tòa nhà Handi Resco, s 521 Kim Mã, Ba Đình,
Hà N i
• Lĩnh v c kinh doanh chính: B o hi m Nhân th
• K t qu kinh doanh t i th i đi m 31/12/2014: Doanh thu phí quy năm (APE)
c a VietinAviva đã tăng tr ng liên t c so v i năm 2013. Tính đ n 31/12/2014,
doanh thu khai thác m i (APE) đ t 75 t đ ng, tăng 164% so v i năm 2013;
g p 6 l n t c đ tăng tr ng chung c a th tr ng. Theo th ng kê s b c a
Hi p h i b o hi m cu i năm 2014, VietinAviva xác l p m c phí bình quân
cao nh t trên m t h p đ ng.

32

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

33


Báo cáo và Đánh giá
c a Ban Đi u hành

34

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

35


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH

1

Đánh giá k t qu ho t đ ng kinh doanh 2014

N

ăm 2014, kinh t th gi i ti p t c có
nh ng d u hi u ph c h i nh ng t c
đ còn ch m và ch a th c s b n
v ng; th tr ng tài chính qu c t
ch a đ ng nhi u r i ro, l m phát có xu h ng
gi m, h u h t các ngân hàng trung ng duy trì
chính sách ti n t n i l ng đ h tr tăng tr ng
kinh t . Trong n c, kinh t Vi t Nam đã đ t
đ c nhi u k t qu tích c c: Kinh t vĩ mô n
đ nh, l m phát đ c ki m soát m c th p nh t
trong nh ng năm g n đây. NHNN đã đi u hành
ch đ ng, linh ho t chính sách ti n t , giúp n
đ nh t giá, nâng cao d tr ngo i h i qu c gia,
thanh kho n h th ng ngân hàng đ c đ m b o;
m t b ng lãi su t đ c đ a v m c th p h n giai
đo n 2005 2006; quá trình c c u l i h th ng
các TCTD đ c đ y m nh, giúp nâng cao năng
l c tài chính, năng l c qu n tr c a các ngân
hàng th ng m i, h tr thúc đ y tăng tr ng
kinh t và an sinh xã h i.
Bám sát các m c tiêu c a Qu c h i, Chính ph
và NHNN, Ban Lãnh đ o VietinBank đã ti p t c
phát huy n i l c ngân hàng, qu n tr và th c thi
các chính sách đ i m i, lãnh đ o toàn h th ng
VietinBank n l c tri n khai ho t đ ng kinh
doanh và đ t đ c nhi u k t qu kh quan, phát
tri n an toàn, b n v ng, h ng đ n chu n m c
và thông l qu c t , đ m b o quy n l i c a c
đông và ng i lao đ ng, gi v ng v trí là đ n v
d n đ u Ngành Ngân hàng v quy mô, hi u qu
ho t đ ng cũng nh t c đ tăng tr ng: T ng tài
s n đ t h n 661 nghìn t , tăng tr ng 14,7% so
v i đ u năm; l i nhu n tr c thu đ t 7.302 t
đ t 100,3% k ho ch ĐHĐCĐ; t ng ngu n v n
huy đ ng tăng 16,3%, d n tín d ng tăng 18%
so v i năm 2013. K t thúc năm tài chính 2014,
VietinBank ti p t c gi v trí d n đ u Ngành
Ngân hàng v các ch tiêu kinh doanh.

T ng tài s n tăng tr

ng

14,7

%

Ngu n v n huy đ ng tăng

16,3

%

T c đ tăng tr
d ng hóa

ng ngu n v n phù h p v i nhu c u s d ng v n, c c u v n đ

Tính đ n 31/12/2014 t ng ngu n v n huy đ ng
c a VietinBank là 595 nghìn t , tăng tr ng
16,3% so v i năm 2013 và đ t 104% KH
ĐHĐCĐ. VietinBank ti p t c duy trì t c đ tăng
tr ng ngu n v n phù h p v i nhu c u s d ng
v n, c c u v n đ c đa d ng hóa. Ngu n v n
huy đ ng t t ch c kinh t tăng 13% và ngu n
v n huy đ ng t dân c tăng 19% so v i 2013,
ngu n v n qu c t nh ODA, ADB, WB… tăng
tr ng tích c c 22,7% so v i cu i năm 2013.
Đi u này đã kh ng đ nh uy tín và th ng hi u
m nh c a VietinBank trên th tr ng trong b i
c nh áp l c c nh tranh gia tăng.

Quy mô tăng tr

c đa

ng t ng ngu n v n qua 4 năm

700
595.094
600
500

511.670
460.082
420.212

16,3%

11,2%
9,5%

400
300
200
100
0

2011

2012

2013

Nguồn vốn (tỷ đồng)

2014
Tăng trưởng (%)

D n tín d ng tăng

18,0

%

L i nhu n tr

c thu đ t

7.302

t đ ng

Ho t đ ng tín d ng tăng tr ng m nh, đi đôi v i ki m soát ch t l
chuy n d ch theo h ng tích c c
Ho t đ ng c p tín d ng đ n 31/12/2014 đ t s
d 543 nghìn t đ ng, tăng 18% so v i đ u năm
(cao h n m c tăng tr ng bình quân toàn ngành),
đ t 104,5% k ho ch.

Quy mô và tăng tr

ng tài s n, c c u

ng d n cho vay qua 4 năm

600

542.685
460.079

500

405.744

18%

13,4%

400
293.434

38,2%

2011

2012

300
200
100
0

Dư nợ (tỷ đồng)

36

Báo cáo th

ng niên 2014

2013

2014
Tăng trưởng (%)

w w w. v i e t i nba nk . v n

37


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH

+ C c u d n chuy n d ch theo h ng tích c c, tăng tr ng m nh vào các lĩnh v c SXKD đ c
Chính ph u tiên khuy n khích nh nông nghi p nông thôn, xu t kh u, doanh nghi p VVN,
công nghi p h tr , công ngh cao; tích c c cho vay v i lãi su t th p đ i v i các d án tr ng đi m
qu c gia thu c ngành kinh t mũi nh n nh : Đi n, D u khí, Than & Khoáng s n, Xi măng, Xăng
d u, Cao su, Thép, Phân bón…
+ Ch t l ng tín d ng luôn đ c chú tr ng ki m soát ch t ch , tuân th nghiêm túc vi c phân lo i
n theo quy đ nh c a NHNN t i thông t 02/2013/TT NHNN và 09/2014/TT NHNN. T l n
x u t i th i đi m 31/12/2014 là 1,1%/d n cho vay n n kinh t , th p h n m c bình quân toàn
ngành.

C c u d n cho vay theo
lo i hình doanh nghi p

C c u d n cho vay theo ngành
ngh kinh doanh

1,23%
2,53%

ng tăng kh năng sinh l i

Ho t đ ng đ u t đ n 31/12/2014 đ t s d 177 nghìn t đ ng, chi m 27% t ng tài s n. VietinBank
không ng ng đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh trên th tr ng Liên ngân hàng, đ y m nh bán,
cung c p các s n ph m phái sinh lãi su t, ti n t ; danh m c đ u t liên t c đ c đi u ch nh theo
h ng tăng kh năng sinh l i, đ m b o d tr thanh kho n cho toàn h th ng và nâng cao vai trò,
v th c a VietinBank trên th tr ng.
+ Ho t đ ng đ u t liên ngân hàng: Tính đ n 31/12/2014, đ u t trên th tr ng liên ngân hàng
c a VietinBank đ t h n 75 nghìn t , tăng tr ng trên 3% so v i năm 2013.
+ Ho t đ ng đ u t ch ng khoán và gi y t có giá: T ng s d đ u t ch ng khoán đ n
31/12/2014 là g n 98 nghìn t đ ng, chi m 55% danh m c đ u t ch y u là trái phi u chính
ph và trái phi u doanh nghi p, góp ph n tăng c ng ngu n v n cho các d án tr ng đi m
qu c gia.
+ Ho t đ ng đ u t góp v n liên doanh c ph n: T ng v n góp c a VietinBank tính đ n
31/12/2014 là g n 4 nghìn t đ ng, tăng nh 1% so v i năm 2013. VietinBank v n luôn đ m
b o t l v v n góp theo quy đ nh.

3,94%

6,18%
7,67%

Đa d ng hóa danh m c đ u t theo h

3,37%

16,81%

1,68%

C c u danh m c đ u t năm 2013

15,92%

C c u danh m c đ u t năm 2014

33,09%

4,41%

5,52%

3,11%
6,35%
18,98%

17,51%

25,50%

8,61%

30,03%

25,67%
7,68%

28,72%

Công ty Nhà nước (7,67%)

Công nghiệp chế biến, chế tạo (33,09%)

Công ty TNHH MTV vốn Nhà nước 100% (15,92%)

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (28,72%)

Công ty TNHH khác (17,51%)

Xây dựng (8,61%)

Công ty cổ phần vốn Nhà nước trên 50% (7,68%)

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng (6,35%)

Công ty cổ phần khác (25,67%)

Khai khoáng (5,52%)

Doanh nghiệp tư nhân (3,11%)

Vận tải kho bãi (1,68%)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (4,41%)

Nông lâm nghiệp và thủy sản (3,37%)

Hộ kinh doanh, cá nhân (16,81%)

Hoạt động kinh doanh bất động sản (6,18%)

Thành phần kinh tế khác (1,23%)

Hoạt động làm thuê hộ gia đình (2,53%)
Các ngành khác (3,94%)

38

Báo cáo th

ng niên 2014

23,98%

0,03%

2,68%
2,40%

45,88%

Chứng khoán nợ TCKT (18,98%)
Chứng khoán nợ TCTD (2,68%)
Góp vốn mua cổ phần & liên doanh (2,40%)
Chứng khoán vốn (0,03%)
Tiền gửi/cho vay các TCTD khác (45,88%)
Chứng khoán nợ Chính phủ (30,03%)

2,23%
0,03%

4,74%

43,51%

Chứng khoán nợ TCKT (23,98%)
Chứng khoán nợ TCTD (4,74%)
Góp vốn mua cổ phần & liên doanh (2,23%)
Chứng khoán vốn (0,03%)
Tiền gửi/cho vay các TCTD khác (43,51%)
Chứng khoán nợ Chính phủ (25,50%)

w w w. v i e t i nba nk . v n

39


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH

Đ y m nh tăng tr ng các ho t đ ng d ch v , tăng t tr ng thu d ch v trên t ng thu
nh p, nâng cao hi u qu ho t đ ng
Ti p t c d n đ u th tr ng v i các s n ph m d ch v th ATM và POS: VietinBank đã nh n đ c nhi u Gi i
th ng uy tín trong và ngoài n c nh : Ngân hàng d n đ u v doanh s thanh toán th Visa/Master, Ngân hàng
có SPDV sáng t o tiêu bi u, Hàng Vi t t t D ch v hoàn h o 2014, Nhãn hi u n i ti ng Nhãn hi u c nh
tranh VN 2014.

2

Tình hình tài chính
Tài s n


T ng tài s n đ n 31/12/2014 đ t 661 nghìn t , tăng 14,7% so v i năm 2013 và đ t 103% KH
ĐHĐCĐ năm 2014.Ti n g i NHNN: Đ n cu i năm 2014, gi m nh 3% so v i đ u năm, VietinBank tuân th đúng
nh ng quy đ nh c a NHNN v d tr b t bu c.

Ho t đ ng t v n M&A, t v n phát hành trái phi u đ t k t qu kh quan: S l ng đ n v t v n tăng g p 20
l n, s đ n hàng bán tăng 9 l n trong năm 2014. Tăng tr ng m nh các d ch v t v n đ nh giá, c u trúc l i
doanh nghi p, t v n c ph n hóa, t v n M&A và k ho ch h u sáp nh p,…Ti n g i t i/cho vay TCTD khác: Đ n ngày 31/12/2014, ti n g i và cho vay các TCTD c a VietinBank
đ t 75,4 nghìn t , tăng 3% so v i năm 2013. Trong đó, c c u ti n g i có kỳ h n b ng VNĐ chi m
đ n 58%, tăng 6% so v i 2013.

Đ y m nh kinh doanh đ i v i các s n ph m Tài tr th ng m i truy n th ng, đ ng th i m r ng tri n khai
s n ph m m i. Năm 2014, ho t đ ng TTTM ti p t c đ c nhi u t ch c uy tín trên th gi i đánh giá cao, đ c
bi t VietinBank đã vinh d đ c t p chí tài chính ngân hàng hàng đ u khu v c The Asset Triple A trao t ng gi i
th ng Ngân hàng cung c p d ch v TTTM t t nh t Vi t Nam.Ch ng khoán kinh doanh: Có m c tăng tr ng ngo n m c c v quy mô và l i nhu n trong năm
2014. Tính đ n 31/12/2014, quy mô ch ng khoán kinh doanh tăng 5,6 l n và l i nhu n đ t 192,4
t , tăng h n 10 l n so v i năm 2013.Cho vay khách hàng: Tính đ n 31/12/2014, d n cho vay khách hàng tăng 16,9% so v i 31/12/2013
(cao h n m c bình quân c a toàn ngành), t tr ng d n cho vay/TTS gi
m c 67%. Tr c b i
c nh n n kinh t còn g p nhi u khó khăn trong năm 2014, VietinBank đã bám sát ch đ o c a
Chính ph và NHNN ch đ ng th c hi n ti t gi m chi phí, đi u ch nh gi m lãi su t cho vay nh m
h tr doanh nghi p ti p c n đ c ngu n v n, khôi ph c s n xu t kinh doanh. Đ c bi t, gi vai trò
là m t trong nh ng ngân hàng tr c t c a n n kinh t , VietinBank ti p t c dành ngu n v n hàng
trăm nghìn t cho vay lãi su t u đãi vào các lĩnh v c s n xu t kinh doanh đ c Chính ph và
NHNN khuy n khích nh nông nghi p nông thôn, xu t kh u, công ngh h tr ..., các d án tr ng
đi m qu c gia thu c các ngành kinh t mũi nh n, góp ph n thúc đ y n n kinh t phát tri n.Ch t l ng n : Luôn đ c chú tr ng ki m soát ch t ch , tuân th nghiêm túc vi c phân lo i n theo
quy đ nh c a NHNN. T l n x u t i th i đi m 31/12/2014 là 0,9%/d n tín d ng, th p h n nhi u
ngân hàng khác và m c bình quân toàn ngành.

K t qu ho t đ ng kinh doanh ngo i t tích c c, tăng tr ng m nh v doanh s mua bán ngo i t . VietinBank
gi v ng vai trò là m t trong nh ng ngân hàng t o l p th tr ng ngo i t
Vi t Nam.

Ho t đ ng thanh toán có nh ng b c phát tri n m i: S ra đ i c a Trung tâm Thanh toán đã đánh d u m t
b c ti n quan tr ng trong l trình t p trung hóa ki m soát ho t đ ng thanh toán, tăng m c đ chuyên môn hóa
sâu v v n hành thanh toán, góp ph n nâng cao ch t l ng d ch v , tăng hi u qu s d ng v n, m r ng th
ph n và nâng cao v th c a VietinBank trong lĩnh v c thanh toán.
Gi v ng th ph n hàng đ u trong lĩnh v c d ch v ki u h i: Đ y m nh các kênh h p tác chuy n ti n m i t i
các qu c gia có doanh s chuy n ti n ki u h i l n nh M , Canada, Hàn Qu c, Đài Loan, Malaysia, Lào… và
tăng c ng bán chéo s n ph m. Năm 2014, doanh s chuy n ti n ki u h i c a VietinBank chi m 15% th ph n
chuy n ti n qua ngân hàng.

Ti p t c nâng cao công tác qu n tr r i ro, ki m tra ki m soát theo thông l qu c t
Năm 2014, mô hình các vòng ki m soát trong công tác qu n tr r i ro t i VietinBank ti p t c đ c hoàn thi n,
kh năng qu n tr r i ro c a VietinBank đ c nâng cao thông qua vi c chú tr ng nghiên c u, tri n khai đ a vào
v n hành, nâng c p các h th ng công c h tr đ nh n di n, đo l ng và ki m soát t t các y u t r i ro trong
ho t đ ng c a ngân hàng.
VietinBank ti p t c đ i m i và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a b máy ki m tra ki m soát n i b (KTKSNB)
thông qua hoàn thi n c ch chính sách và nâng cao ng d ng các ch ng trình ki m soát ho t đ ng, đ m b o
các l i không tuân th đ c phát hi n k p th i, các r i ro l n đã đ c nh n di n s m, nh ng v n đ v c ch ,
quy trình, h th ng đã đ c nghiên c u ch nh s a, h tr giám sát, góp ph n nâng cao năng su t và hi u qu
lao đ ng.

Tích c c trong công tác an sinh xã h i vì c ng đ ng, đóng góp vào s phát tri n kinh t
xã h i, góp ph n nâng cao v th và th ng hi u VietinBank
VietinBank luôn đóng vai trò là đ n v đi đ u Ngành Ngân hàng trong công tác th c hi n m c tiêu xóa đói gi m
nghèo c a Đ ng, Nhà n c, nâng cao đ i s ng cho ng i dân thông qua các ch ng trình t thi n, an sinh xã h i.
Đ ng th i, VietinBank luôn th c hi n giám sát ch t ch đ m b o ngu n v n tài tr c a VietinBank đ c s d ng
đúng m c đích, đúng đ i t ng, hi u qu , tuân th các quy trình, quy đ nh v qu n lý đ u t xây d ng c b n và
qu n lý tài chính hi n hành.

40

Báo cáo th

ng niên 2014

N ph i tr


T ng n ph i tr : Đ n cu i năm 2014 đ t 606 nghìn t , tăng 16% so v i năm 2013.Ti n g i và vay các TCTD khác: Tăng h n 23 nghìn t t ng đ
TCTD tăng 32%, ti n vay các TCTD tăng 27% so v i năm 2013.Ti n g i khách hàng: Tính đ n 31/12/2014, ti n g i khách hàng tăng 60 nghìn t t ng đ ng 16%
so v i năm 2013. Trong đó, ti n g i có kỳ h n b ng VNĐ tăng 20%, b ng ngo i t tăng 14% so v i
năm 2013. C c u ti n g i ti p t c có s d ch chuy n, gia tăng t tr ng c a ti n g i VNĐ.V n ch s h u: So v i cu i năm 2013, c c u v n ch s h u thay đ i nh sau:V n đi u l gi nguyên là 37.234 t đ ng.Th ng d v n c ph n: Đ t 8.975 t đ ng tăng 3,3 t so v i năm 2013. T l th ng d v n c ph n/
V n ch s h u đ t 16,3%, gi m nh 3% so v i năm 2013 sau khi đã tăng đ t bi n so v i năm
2012.L i nhu n sau thu ch a phân ph i: Đ t 4.215 t , tăng 39 t so v i 2013.

ng 29%, trong đó ti n g i c a

w w w. v i e t i nba nk . v n

41


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH

3

C c u l i, đ i m i, nâng cao hi u qu
ho t đ ng h tr

Nâng cao c s h t ng v t ch t, đ y m nh quá trình hi n đ i hóa, nâng
c p h th ng Công ngh thông tin, t o n n t ng v ng ch c thúc đ y ho t
đ ng kinh doanh:

Ki n toàn, đ i m i c c u t ch c, mô hình ho t đ ng:
Ki n toàn, đ i m i c c u t ch c, mô hình ho t đ ng phù h p v i l trình tái c c u VietinBank
trên nguyên t c l y khách hàng làm trung tâm, c c u t ch c theo chi u d c v i phân c p th m
quy n, phân c p vai trò, trách nhi m t ng đ n v , t ng cá nhân rõ ràng, minh b ch, tăng c ng s
ph i h p gi a các b ph n t o tính chuyên môn hóa sâu, nâng cao năng su t, hi u qu kinh doanh,
nâng cao năng l c qu n tr ho t đ ng, qu n tr r i ro c a ngân hàng..
Ki n toàn qu n lý m ng l i thông qua vi c đánh giá, x p h ng hi u qu ho t đ ng c a các đ n
v m ng l i đ nh kỳ, xây d ng đ án nâng c p 39 Qu ti t ki m và thành l p 5 Chi nhánh Bán l ,
chi nhánh Phú Qu c và 6 Phòng giao d ch; khai tr ng m m i CN Vân Đ n, 25 PGD trong n c
và PGD Pakse t i Lào đ tăng c ng s c m nh m ng l i, nâng cao kh năng đáp ng nhu c u tài
chính c a khách hàng t i nhi u đ a bàn. T i ngày 13 tháng 01 năm 2015, NHNN đã ban hành Công
văn s 216/NHNN TTGSNN ch p thu n vi c Ngân hàng thành l p ngân hàng 100% v n t i C ng
hòa Dân ch Nhân dân Lào trên c s chuy n đ i chi nhánh t i C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào
v i tên g i Ngân hàng trách nhi m h u h n Công Th ng Vi t Nam t i Lào. Ngân hàng có v n đi u
l 50 tri u USD..

Tăng c ng ho t đ ng truy n thông, nâng cao v th th
h v i nhà đ u t :

ng hi u và quan

Công tác truy n thông, qu ng bá th ng hi u có nhi u đ i m i m nh m , góp ph n đ nh h ng
d lu n qua vi c tích c c tham gia tuyên truy n, qu ng bá ch tr ng chính sách c a Chính ph ,
NHNN cũng nh truy n thông các k t qu đ t đ c c a Ngành Ngân hàng nói chung và VietinBank
nói riêng; tri n khai thành công các ch ng trình truy n thông, xu t b n n ph m, phim nh qu ng
bá th ng hi u VietinBank, tài tr h i th o, h i ch mang tính qu c gia và có ý nghĩa thi t th c.
Ho t đ ng quan h nhà đ u t ti p t c đ c duy trì và chuyên nghi p hóa, góp ph n nâng cao v
th th ng hi u VietinBank. Trong năm 2014, ngân hàng đã t ch c thành công ĐHĐCĐ th ng
niên và ĐHĐCĐ b t th ng; nhi u l n ti p các qu đ u t , công ty ch ng khoán trong/ngoài n c
và t ch c thành công H i ngh Nhà đ u t và chuyên gia phân tích, góp ph n xây d ng hình nh
VietinBank và c phi u CTG minh b ch thông tin, năng đ ng trong ho t đ ng, thân thi n v i c ng
đ ng nhà đ u t và th tr ng, nâng cao h n n a tính chuyên nghi p và minh b ch trong vi c công
b thông tin c a VietinBank.

Phát tri n công ngh thông tin và hi n đ i hóa ngân hàng đ c nh n đ nh là m t trong nh ng m c
tiêu tr ng tâm và chi n l c c a ngân hàng. VietinBank ti p t c đ y m nh tri n khai, đ m b o ti n
đ và ch t l ng các d án Chi n l c CNTT, d án tr ng đi m hi n đ i hóa ngân hàng nh thay th
Corebanking, kho d li u doanh nghi p,…; phát tri n các ng d ng CNTT h tr thúc đ y ho t đ ng
kinh doanh và ho t đ ng qu n tr r i ro c a ngân hàng; ng d ng CNTT vào công tác qu n tr v n
hành c a ngân hàng, cung c p các công c qu n lý n i b cho các phòng ban nghi p v nâng cao
năng su t lao đ ng, ti t ki m chi phí, nâng cao hi u qu công vi c.
Cùng v i vi c m r ng m ng l i ho t đ ng, VietinBank đã t p trung đ u t xây d ng m i Tr s
ho t đ ng c a các chi nhánh, PGD và Tr ng Đào t o và Phát tri n Ngu n nhân l c. Năm 2014,
VietinBank đã kh i công nhi u d án quan tr ng, nhi u tr s chi nhánh và PGD đã đ c bàn giao,
đ a vào s d ng và phát huy có hi u qu .

Công tác nhân s & đào t o và công tác ti n l

ng đ

c c i ti n và nâng cao:

VietinBank đã nghiên c u các thông l qu c t t t nh t v qu n tr nhân s ; th c hi n rà soát, ki n
toàn nhân s qu n lý các c p; tuy n d ng m i đ ng th i đ nh biên, s p x p l i lao đ ng theo h ng
tinh g n, bám sát v i chi n l c kinh doanh c a ngân hàng. Trong năm 2014, VietinBank đã t ch c
các l p đào t o cán b d i nhi u hình th c phù h p chia theo nhóm năng l c, g n li n v i nhu c u
đào t o c a các c p cán b , các đ n v và phù h p v i chi n l c kinh doanh c a VietinBank, đ ng
th i c nhi u đoàn cán b đi h c t p, kh o sát t i n c ngoài trong đó có cán b đào t o thông qua
công vi c t i BTMU.
Năm 2014, VietinBank ti p t c th c hi n đ i m i công tác thi đua khen th ng theo đúng tinh
th n c a ch th 34 CT/TW ngày 07/4/2014 c a B Chính tr và K ho ch s 22/KH NHNN ngày
09/09/2014 c a NHNN. C ch đánh giá x p lo i thi đua khen th ng các t p th , cá nhân trong
toàn h th ng minh b ch và toàn di n h n trên c s k t qu th c hi n t ng th các ch tiêu KPI theo
th đi m cân b ng. Nhi u cá nhân, t p th có thành tích trong ho t đ ng kinh doanh đã đ c t ng
danh hi u thi đua, hình th c khen th ng x ng đáng, trong đó: 1 cá nhân đ c t ng th ng Huân
ch ng Lao đ ng h ng Nhì; 1 t p th và 24 cá nhân đ c t ng th ng Huân ch ng Lao đ ng h ng
Ba, 1 cá nhân đ c t ng danh hi u Chi n s thi đua toàn qu c; 4 t p th đ c t ng C thi đua c a
Chính ph ; 33 t p th và 50 cá nhân đ c t ng B ng khen c a Th t ng Chính ph ; ngoài ra, nhi u
cá nhân, t p th đ c nh n b ng khen c a các c p, các ngành.

Đ ng đ u v quy mô v n đi u l trong h th ng ngân hàng Vi t Nam v i c
c u c đông m nh và đa d ng:
V n đi u l c a VietinBank trong năm 2014 duy trì m c 37.234 t đ ng, ti p t c gi v ng v trí là
ngân hàng có v n đi u l l n nh t Vi t Nam v i h s an toàn v n 10,4%, v t m c quy đ nh 9%
c a NHNN; C c u c đông m nh v i c đông chi ph i là NHNN n m gi 64,46% c ph n, 27,76%
c ph n c a 2 đ i tác chi n l c n c ngoài là BTMU và IFC, c đông thi u s chi m 7,78% còn l i.

42

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

43


BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN ĐI U HÀNH

4

K ho ch phát tri n 2015
Năm 2015, d báo kinh t th gi i s ph c h i rõ r t h n. Trong n c, Qu c h i đã thông qua K ho ch
phát tri n kinh t xã h i 2015 v i đ nh h ng ti p t c n đ nh kinh t vĩ mô, t p trung tháo g khó khăn
cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh; th c hi n m nh m các đ t phá chi n l c, tái c c u n n kinh t .
Bên c nh đó, quá trình h i nh p qu c t c a Vi t Nam thông qua vi c đàm phán và ký k t các hi p đ nh
song ph ng và đa ph ng v th ng m i s m ra nhi u c h i h p tác, thu hút đ u t FDI, t o c h i
l n cho các doanh nghi p và Ngành Ngân hàng Vi t Nam.

V ho t đ ng kinh doanh:


Tăng tr ng tín d ng đi kèm v i ch t l ng tài s n, gi v ng th ph n đ i v i các khách hàng truy n th ng và
ti p t c khai thác các khách hàng m i.

Ho t đ ng qu n tr r i ro
Song song v i vi c đ y m nh ho t đ ng kinh doanh theo t ng kh i riêng bi t, VietinBank ti p t c tăng
c ng qu n lý và ki m soát ho t đ ng kinh doanh, h ng d n theo tiêu chu n qu c t , qu n tr r i ro
tuân theo tiêu chu n c a Basel II, đ y m nh vi c ki m soát t t ch t l ng tín d ng qua 03 vòng ki m
soát (tr c, trong và sau khi cho vay), góp ph n nâng cao năng l c qu n tr và an toàn trong h th ng
ngân hàng.

Ho t đ ng h tr


ng d ng r ng rãi CNTT vào qu n lý và đi u hành kinh doanh: Ti p t c nhi m v tri n khai t t
các d án Chi n l c CNTT giai đo n 2011 2015, t p trung tr ng tâm đ i v i d án Thay th
Corebanking và Kho d li u doanh nghi p. Bên c nh đó, ti p t c v n hành h th ng n đ nh, an
toàn, b o m t và đ m b o duy trì các công tác h tr ng i dùng trên toàn h th ng.Đ y nhanh công tác đ u t , phát tri n c s h t ng và xây d ng c b n: Đ m b o ti n đ thi
công các d án tr ng đi m nh công trình Tr s chính VietinBank Tower t i Ciputra, Văn phòng
đ i di n Mi n Trung t i Đà N ng, Tr s làm vi c và PGD m i c a các chi nhánh.C ng c , ki n toàn công tác phát tri n m ng l i: Hoàn thi n b tiêu chu n đánh giá và x p h ng
ho t đ ng c a các đ n v , có các gi i pháp c th , nâng cao hi u qu ho t đ ng h th ng m ng
l i. Nâng c p chi nhánh Lào thành Ngân hàng con và ti p t c m r ng ph m vi ho t đ ng ra các
th tr ng ti m năng; ki n toàn b o đ m phát tri n ho t đ ng kinh doanh chi nhánh Đ c có hi u
qu .Ki n toàn mô hình t ch c: Ti p t c hoàn thi n công tác chuy n đ i mô hình ho t đ ng kinh
doanh và v n hành có hi u qu các Kh i đã chuy n đ i, chuy n đ i c c u t ch c qu n lý t p
trung, xuyên su t theo chi u d c.Chu n hoá công tác cán b : Thành l p Kh i Nhân s theo h ng chuyên môn hóa ch c năng; k
ho ch hóa ngu n l c, áp d ng ph ng pháp đ nh biên m i, c c u toàn di n ngu n nhân l c
theo mô hình t ch c, mô hình ho t đ ng m i; ti p t c tri n khai thành công vi c đánh giá k t
qu công vi c theo KPI.Hoàn thi n c ch ti n l ng, thi đua khen th ng: Nghiên c u ph ng pháp đ nh biên lao đ ng
phù h p v i l trình chuy n đ i mô hình, chi n l c kinh doanh, chi n l c ngu n nhân l c c a
NHCT. Đ ng th i ti p t c tri n khai vi c đ ng b hóa công ngh thông tin cho vi c tr l ng, tính
công, qu n lý nhân s …, đóng góp vào nhi m v hi n đ i hóa VietinBank.Th c hi n ch tr ng ti t ki m, ch ng lãng phí, ti t gi m chi phí ho t đ ng theo ch th s 25/
CT TTg ngày 5/12/2013 c a Th t ng Chính ph và Công văn s 178 CV/TW ngày 31/12/2013
c a Ban Bí th TW Đ ng.

+ Ti p t c duy trì và gi v ng th m nh v m ng ngân hàng bán buôn, phát huy vai trò ch đ o, ch l c trong
vi c cho vay đ u t v n vào các lĩnh v c, thành ph n kinh t tr ng đi m; đ t phá trong tăng c ng th ph n
và hi u qu sinh l i phân khúc khách hàng v a và nh , khách hàng FDI.
+ T n d ng l i th s n có v th ng hi u, quy mô, ngu n nhân l c, m ng l i r ng kh p đ phát tri n khách
hàng cá nhân, đ y m nh phát tri n các s n ph m, d ch v dành cho ngân hàng bán l .


Đa d ng hóa danh m c đ u t nh m gi m thi u r i ro, t i đa hóa ngu n l c và tăng thu nh p t lãi đ u t .
Năm 2015, VietinBank ti p t c c c u l i danh m c đ u t tài chính theo h ng đa d ng h n gi a các nhóm
tài s n: Ng n h n và dài h n, niêm y t và ch a niêm y t, t ch c phát hành bao g m c 3 đ i t ng là Chính
ph , TCTD và Doanh nghi p. VietinBank d ki n duy trì và tăng d n t tr ng ho t đ ng đ u t tài chính trong
t ng tài s n, m r ng ho t đ ng đ u t và huy đ ng v n ra th tr ng qu c t , phát tri n các s n ph m đ u t
m i, áp d ng các ph ng pháp qu n lý danh m c đ u t , k thu t qu n lý hi n đ i và chuyên nghi p.Ho t đ ng huy đ ng v n đ c đ m b o cân đ i phù h p v i kh năng tăng tr ng tín d ng và đ u t , phù h p
v i đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng.Tăng c ng ho t đ ng huy đ ng v n, nâng cao ch t l ng d ch v ,
phát tri n các s n ph m phù h p v i t ng đ i t ng khách hàng đ c bi t là các s n ph m thanh toán đ tăng
quy mô huy đ ng ti n g i thanh toán, t đó t n d ng đ c quy mô ngu n v n huy đ ng giá r , gi m thi u chi
phí lãi. M c tăng tr ng huy đ ng d ki n trong năm 2015 t 13% 15%.Gi v ng v trí d n đ u v l i nhu n và hi u qu sinh l i trong h th ng NHTM Vi t Nam, không ng ng đ y
m nh đa d ng hóa c c u thu nh p ho t đ ng, tăng t tr ng thu nh p ngoài lãi và thu d ch v . M t s đ nh
h ng kinh doanh chính bao g m:
+ Tăng c ng thu d ch v và thu ngoài lãi: Bên c nh vi c ti p t c gi v ng th m nh các s n ph m truy n
th ng, VietinBank s đ y m nh tri n khai, m r ng s n ph m, d ch v , đ ng th i phát tri n, đa d ng hóa
các kênh thanh toán. Ngoài ra, VietinBank s ti p t c nâng cao ch t l ng các s n ph m/d ch v th ,
internet banking, các ho t đ ng thu ngoài lãi khác.Theo đó, năm 2015 c u ph n Thu nh p ngoài lãi và Thu
phí d ch v đ c kỳ v ng s tăng tr ng khá và chi m t tr ng cao h n trong t ng thu nh p ho t đ ng c a
ngân hàng.
+ Vi c tăng t tr ng thu ngoài lãi s t o thu n l i cho ngân hàng gi m b t áp l c t ho t đ ng tín d ng truy n
th ng, t o ti n đ phát tri n theo các mô hình ngân hàng trong khu v c và trên th gi i.
+ Duy trì và nâng cao hi u qu ho t đ ng: V i m c l i nhu n kỳ v ng, d ki n ROA và ROE c a VietinBank
trong năm 2015 trong kho ng 1,0% 1,2% đ i v i ROA và 10% 11% đ i v i ROE.

44

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

45


Đánh giá
c a H i đ ng
Qu n tr

46

Báo cáo th

ng niên 2014

w w w. v i e t i nba nk . v n

47


ĐÁNH GIÁ C A H I Đ NG QU N TR

1.

V các m t ho t đ ng c a ngân hàng

Năm 2014, toàn h th ng VietinBank đã n l c ph n đ u v t qua nhi u khó khăn, bám sát ch đ o
c a Chính ph , NHNN, th c hi n hi u qu các nhi m v , ho t đ ng kinh doanh phát tri n an toàn
hi u qu , ch đ ng h i nh p, h ng theo chu n m c và thông l qu c t . K t thúc năm 2014,
VietinBank đã đ t đ c nh ng k t qu đáng ghi nh n: T ng tài s n t i th i đi m 31/12/2014 đ t
661.132 t đ ng, tăng 14,7% so v i năm 2013 và đ t 103% k ho ch c a Đ i h i đ ng c đông;
ngu n v n huy đ ng t i th i đi m cu i năm tăng 16,3%, đ t 103,9% k ho ch, trong khi đó, d n
tín d ng tăng 18%, v t k ho ch đ ra. L i nhu n tr c thu đ t 7.302 t đ ng, đ t 100,3% so v i
ch tiêu c a ĐHĐCĐ giao. V i v n đi u l đ t 37.234 t đ ng, VietinBank hi n là NHTM c ph n
có v n đi u l và v n ch s h u l n nh t trong h th ng NHTM Vi t Nam.
Đ n v : T đ ng
Ch tiêu
(s li u h p nh t)

Đ nv

K ho ch
ĐHCĐ 2014

Th c hi n
31/12/2014

Đánh giá

T ng tài s n

T đ ng

640.000

661.132

103,3%

D n cho vay và đ u t

T đ ng

600.000

616.879

102,8%

<3%

0,90%

Đ t

T l N x u/d n tín d ng

%

Ngu n huy đ ng

T đ ng

573.000

595.094

103,9%

V n ch s h u

T đ ng

54.931

55.013

100,1%

V n đi u l

T đ ng

37.234

37.234

100,0%

7.280

7.302

100,3%

ROAA

L i nhu n tr

c thu

T đ ng
%

1,2% 1,5%

1,2%

Đ t

ROAE

%

10% 12%

10,5%

Đ t

T l chia c t c

%

10%

10%(*)

Đ t

T l an toàn v n CAR

%

10,4%

(*) T l c t c chi tr d ki n năm 2014.

X p h ng tín nhi m đ

c c i thi n

Năm 2014, v i nh ng n l c không ng ng c a toàn h th ng, v i các k t qu ho t đ ng kinh doanh
tích c c, VietinBank liên t c đ c các t ch c x p h ng tín nhi m qu c t đánh giá cao và nâng b c
x p h ng tín nhi m. C th , trên c s an toàn v n c a VietinBank đ c c i thi n, t l n x u th p
và đóng góp v ng ch c c a VietinBank trong lĩnh v c th ng m i và công nghi p c a Vi t Nam, t
ch c x p h ng tín nhi m toàn c u Capital Intelligence (CI) ti p t c kh ng đ nh v th c a VietinBank
khi hãng này công b duy trì ch s s c m nh tài chính (Financial Strength Rating FSR) c a VietinBank
m c “BB ”. Moody’s m t t ch c x p h ng tín nhi m uy tín hàng đ u th gi i khác cũng đã nâng
tri n v ng tín nhi m c a VietinBank t B2 lên B1. Bên c nh đó, Fitch Ratings đã công b nâng tri n
v ng tín nhi m c a VietinBank t “ n đ nh” lên “tích c c”, m c tri n v ng cao nh t trong thang đánh
giá c a t ch c này và nâng x p h ng nhà phát hành n dài h n (IDR) và m c tr n h tr t Chính
ph (SRF) c a VietinBank t B lên B+, ti p t c kh ng đ nh năng l c v t qua khó khăn, phát tri n
v n lên c a VietinBank.

Kh ng đ nh th

ng hi u v i các gi i th

ng qu c t danh giá

Năm 2014, th ng hi u và uy tín VietinBank ti p t c đ c kh ng đ nh v i các gi i th ng danh giá
do các t ch c uy tín trên th tr ng tài chính trong n c và qu c t ghi nh n: 5 năm liên ti p
VietinBank n m trong Top 1.000 Doanh nghi p (DN) n p thu thu nh p l n nh t Vi t Nam, 3 năm
liên ti p VietinBank n m trong B ng x p h ng 2000 DN l n nh t th gi i do t p chí Forbes bình
48

Báo cáo th

ng niên 2014

ch n. Năm 2014, VietinBank đ c vinh danh trong Top 10 Th ng hi u m nh Vi t Nam và cũng là
l n th 10 liên ti p VietinBank vinh d nh n gi i th ng này. Ngoài ra, VietinBank cũng vinh d 3
l n liên ti p đón nh n gi i Th ng hi u Qu c gia (2012 2014) cho DN xu t s c, kh ng đ nh giá tr
c a th ng hi u th i h i nh p: Ch t l ng, đ i m i, sáng t o, năng l c tiên phong.

V n ch s h u và Quan h Nhà đ u t
V n ch s h u c a VietinBank trong năm 2014 là 55.013 t , trong đó, v n đi u l duy trì m c
37.234 t đ ng, ti p t c gi v ng v trí là ngân hàng th ng m i có v n đi u l l n nh t và c c u c
đông m nh nh t Vi t Nam v i c đông chi ph i là NHNN n m gi 64,46% c ph n, 27,76% c
ph n c a 2 đ i tác chi n l c n c ngoài là BTMU và IFC, c đông thi u s chi m 7,78% còn l i.
Các h s an toàn v n đ u đ c đ m b o và tuân th đúng quy đ nh.
V quan h nhà đ u t
VietinBank d ki n chi tr c t c năm 2014 m c cao so v i bình quân Ngành Ngân hàng, đ m b o
tuân th các quy đ nh và quy n l i c a nhà đ u t .
VietinBank chú tr ng duy trì và nâng cao tính chuyên nghi p trong ho t đ ng quan h nhà đ u t ,
đ c bi t là trong vi c công b thông tin minh b ch và c p nh t đ i v i các c quan qu n lý và c
đông. Trong năm 2014, ngân hàng đã t ch c thành công ĐHĐCĐ th ng niên vào tháng 4/2014 và
ĐHĐCĐ b t th ng vào tháng 7/2014; t ch c nhi u h i ngh ti p các qu đ u t , chuyên gia phân
tích và các công ty ch ng khoán góp ph n xây d ng và nâng cao hình nh, uy tín c a VietinBank và
c phi u CTG trên th tr ng tài chính trong n c và qu c t .

Gia tăng h p tác v i đ i tác chi n l

c và tích c c h i nh p qu c t

Năm 2014, VietinBank đã tăng c ng quan h h p tác v i các đ i tác chi n l c BTMU và IFC nh m
góp ph n nâng cao năng l c, hi u qu qu n tr đi u hành và ch t l ng ho t đ ng. Đ c bi t, sau khi
đ c thành l p vào tháng 12/2013, y ban Ch đ o H p tác chi n l c v i thành viên là lãnh đ o
c p cao c a các bên đã t ch c các phiên h p đ nh kỳ trao đ i v các ti n đ và lên k ho ch tri n
khai các n i dung h p tác, t p trung đ y m nh công tác qu n tr r i ro, nâng cao năng l c l p k
ho ch và chi n l c c a ngân hàng, tăng c ng ho t đ ng trong lĩnh v c KHDN và ngân hàng Bán
l , h p tác trong lĩnh v c đào t o phát tri n ngu n nhân l c và qu n tr doanh nghi p.
Bên c nh đó, các đ i tác chi n l c đã c chuyên gia c p cao v i b dày kinh nghi m trong lĩnh v c
tài chính ngân hàng t i n n kinh t l n trên th gi i sang gi v trí c v n ho c lãnh đ o m t s Kh i/
Phòng ban, h tr VietinBank trong m i m t ho t đ ng. Ngoài ra, trong năm 2014, BTMU đã h tr
VietinBank t ch c thành công nhi u s ki n, h i ngh tiêu bi u k t n i Ngân hàng v i khách hàng,
đ c bi t là các doanh nghi p đa qu c gia, doanh nghi p/t ch c Nh t B n có v n đ u t FDI/ODA
vào Vi t Nam, tăng v th và m r ng t m nh h ng c a VietinBank ra th tr ng qu c t , khai thác
ti m năng, đ y m nh cung c p s n ph m d ch v cho các khách hàng n c ngoài. S h tr tích c c,
b dày kinh nghi m trong lĩnh v c tài chính ngân hàng c a đ i tác chi n l c BTMU và IFC cùng
cam k t m nh m c a VietinBank trong vi c nâng cao ch t l ng ho t đ ng và qu n tr doanh nghi p
đ c kỳ v ng s đ a VietinBank ngày càng h i nh p sâu r ng vào th tr ng khu v c và qu c t .
Theo l
ho t đ
đ nh c
thành l
di n th

trình th c hi n chi n l c m r ng m ng l i ho t đ ng, VietinBank đã ti p t c ki n toàn
ng c a Chi nhánh Đ c đ m b o đáp ng đ c đ y đ các tiêu chu n ho t đ ng theo quy
a CHLB Đ c, có chi n l c kinh doanh phù h p v i đi u ki n th c t th tr ng, đ ng th i
p thêm PGD Pakse t i Lào, t o b c ti n m i trong chi n l c m r ng ho t đ ng và s hi n
ng hi u VietinBank ra n c ngoài trong l trình h i nh p th tr ng tài chính qu c t .
w w w. v i e t i nba nk . v n

49


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×