Tải bản đầy đủ

BAO CAO x LY NH

BÁO CÁO XỬ LÝ ẢNH
I.

Giới thiệu yêu cầu-giới hạn:
I.1.
Giới thiệu:
Đề tài này sẽ thực hiện xử lý ảnh với ãnh như sau:

Hình 1.1: Ảnh đề tài
Chúng ta sẽ xử lý các vấn đề sau với ảnh này:
1.

Xác định kích thước và các giá trị ma trận MxNcủa ảnh dùng phần
mềm Matlab. Sau đó lấy ra ma trận ảnh 5x5 tương ứng các giá trị có

2.
3.

gốc tọa độ tại góc trên bên trái của ma trận MxN.
Tìm biến đổi Fourier thuận của ảnh có kích thước 5x5 như câu (1).
Vẽ lưu đồ thực hiện chương trình theo câu (2).


4. Viết chương trình thực hiện biến đổi Fourier như câu (2) và tính phổ
dùng Matlab.
5. Thực hiện cân bằng histogram cho ảnh dùng phần mềm Matlab.
I.2.

Giới hạn:
- Đây là ảnh có kích thước và ảnh dạng gif nên chúng ta chỉ có thể làm
những phép biến đổi đơn giản, chất lượng hình ảnh không đẹp khi phóng
to.

II.

Xử lý ảnh
2.1
Xác định kích thước và các giá trị ma trận MxN của ảnh dùng phần
mềm Matlab. Sau đó lấy ra ma trận ảnh 5x5 tương ứng các giá trị
có gốc tọa độ hàng 13 cột 15.


Ta sử dụng hàm:
clear all;
f=imread('C:\Users\MyPC\Desktop\Anh1.gif')
info_f=imfinfo('C:\Users\MyPC\Desktop\Anh1.gif')
[M N]=size(f)
Ta sẽ dụng hàm “ clear all” đầu tiên để xóa các tham số trong cửa
sổ Workspace khi bắt đầu một chương trình mới để tránh việc nhầm lẫn
với tham số một chương trình trước đó.
f=imread('C:\Users\MyPC\Desktop\Anh1.gif'): là
hàm đọc ảnh với'C:\Users\MyPC\Desktop\Anh1.gif' là tọa
độ ảnh ta truy vấn. Chúng ta có thể xác định tọa độ này như sau: Nhấp
chuột phải vào ảnh chọn Properties  Security  Ở dòng Object Name
ta sẽ thấy tọa độ ảnh để truy vấn. Ta có thể copy và đưa vào Matlab. Ở
đây chúng ta không ghi dấu “ ; “ vào cuối lệnh để có thể đọc giá trị pixel
của ảnh.

Hình 2.1: Minh họa cách lấy tọa độ
info_f=imfinfo('C:\Users\MyPC\Desktop\Anh1.gif'):
là hàm truy vấn thông tin ảnh, chúng ta có thể xem thông tin ảnh ở đây, kết quả
hiển thị tại cửa sổ Command Window:


Hình 2.2: Thông tin ảnh hiện trên command window.

Ta có thể thấy kích thước ảnh có kích thước Width (chiều rộng) = 60 và Height
(chiều cao) = 60.
Ta cũng có thể lấy kích thước ảnh bằng hàm “size”: [M N]=size(f)
với M là hàng và N là cột.

Hình 2.3: Kích thước ảnh hiện trên command window với hàm “size”.
Giá trị pixel của ảnh hiển thị trên Matlab:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×