Tải bản đầy đủ

Bao cao thuy khi 1

EASTERN INTERNATIONAL UNIVERSITY
SCHOOL OF ENGINEERING

LAB REPORT

SUBJECT CODE: MEC327
LAB 211.B11
DATE REPORT: 07/04/2015

STUDENT
1. LÊ HỮU SƠN
2. NGUYỄN KHẢI CƯỜNG

IRN
1131110016
1241100020


Problem 2:
Displacement step diagram
START
1S1

1

2

3

4

5=1

1
1A
0
2S2

1S2

2A
1
0
3A
2S1
1S1

1
0

1S2

1
0

2S1

1
0

2S2

1
0

3S1
3S2

1
0

1
0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×