Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LÝ A2, KHẢO SÁT CẶP NHIỆT ĐIỆN - XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG

GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
BÀI 1
KHẢO SÁT CẶP NHIỆT ĐIỆN – XÁC ĐỊNH SUẤT NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG
Xác nhận của thầy giáo
Trường.....................................
Lớp..................Tổ....................
Họ Tên.....................................
MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Bảng 1:
- Millivonke điện tử : Thang đo………. mV, cấp chính xác  v = …………(%)
- Nhiệt kế dầu

: Thang đo………. (oc), Độ chính xác  T = …………(oc)
- Nhiệt kế hiện số : Thang đo………(oc), Độ chính xác  T = …………(oc)
Nhiệt độ đầu nóng của cặp nhiệt T1 (oc), Nhiệt độ đầu lạnh của cặp nhiệt T2 (oc)
Suất nhiệt động E(mV)
Khi đun nóng
o

T2 =……………( c)

Khi để nguội

E = C (T2-T1)

T2 =……………(oc)

30

95

35

90

40

85

45

80

50

75

55

70

6065

65

60

70

55

75

50

80

45

90

40

95

35

E = C (T2-T1)

........................................................................................................................................
SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 1

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 2

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 3

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 4

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 5

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 6

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 7

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 8

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 9

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 10

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 11

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 12

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 13

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 14

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 15

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 16

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 17

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 18

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 19

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 20

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 21

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 22

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 23

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 24

Lớp: D16TMTB


GVHD:

Thực Hành Thí Nghiệp Vật Lý A2

........................................................................................................................................

SVTH: Lê Văn Vũ

Trang 25

Lớp: D16TMTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×