Tải bản đầy đủ

BAO CAO THC TP (4)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Về hình thức và kỹ năng trình bày báo cáo thực tập
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Nội dung báo cáo
2.1. Kết quả đợt thực tập:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2.2. Tính sáng tạo của chuyên đề thực tập:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2.3. Tính thực tiễn của chuyên đề thực tập:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Điểm đạt:

Điểm số
Điểm chữ:........................................................................................................................
……………...ngày …..tháng ……năm…………
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)


MỤC LỤC
CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỒNG PHẠM VÀ QUYẾT ĐỊNH
HÌNH PHẠT..................................................................................................................... 3
1.1. Khái niệm, các đặc trưng cơ bản và ý nghĩa của đồng phạm.................................3
1.1.1. Khái niệm đồng phạm..............................................................................................3
1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của đồng phạm.......................................................................3
1.1.3. Ý nghĩa của khái niệm đồng phạm...........................................................................5
1.2. Những loại người đồng phạm...................................................................................6
1.3. Các hình thức đồng phạm.........................................................................................8
1.4. Khái niệm và ý nghĩa của quyết định hình phạt...................................................10
1.4.1. Khái niệm quyết định hình phạt.............................................................................10
1.4.2. Ý nghĩa của quyết định hình phạt...........................................................................11
1.5. Nguyên tắc và các căn cứ quyết định hình phạt trong đồng phạm......................11
1.5.1. Các nguyên tắc của quyết định hình phạt trong đồng phạm....................................11
1.5.2. Các căn cứ quyết định hình phạt trong đồng phạm.................................................13
CHƯƠNG II - QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG ĐỒNG PHẠM - THỰC TIỄN
ÁP DỤNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN......................................16
2.1. Giới thiệu cơ quan thực tập – Tòa án nhân dân Thị xã Tân Uyên......................16
2.2. Thực tiễn áp dụng quyết định hình phạt trong đồng phạm tại TAND thị xã Tân
Uyên................................................................................................................................. 16
2.2.1. Thành tựu đạt được.................................................................................................16
2.2.2. Bất cập, hạn chế còn tồn tại....................................................................................19
2.3. Kiến nghị hoàn thiện chế định quyết định hình phạt trong đồng phạm.............20
KẾT LUẬN..................................................................................................................... 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................24

DANH MỤC VIẾT TẮT


BLHS

Bộ Luật Hình sự 2015

2015
CTTP
TNHS
LHS
QĐHP

( sửa đổi, bổ sung 2017)
Cấu thành tội phạm
Trách nhiệm hình sự
Luật Hình sự
Quyết định hình phạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×