Tải bản đầy đủ

Bao cao thang 01 nam

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM CNTT&TT

Số:

/BC-TTCNTTTT

Độclập – Tự do – Hạnhphúc
Bình Định, ngày

tháng

năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin
tháng 01 năm 2019
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông tin và

Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 năm 2019, cụ thể như sau:
1. Công tác vận hành Hạ tầng thông tin
Hệ thống mail được duy trì hoạt động ổn định, tổng số thư điện tử công vụ toàn
tỉnh là 9052 tài khoản cho 79 đơn vị sử dụng, số tài khoản đơn vị thường xuyên sử dụng
là 3742( chiếm 41,3%); trong tháng đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Công báo UBND tỉnh tiến hành bàn giao kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng Cổng TTĐT
tỉnh. Cập nhật thông tin DNS cho 4 domain bao gồm: vpub.binhdinh.gov.vn,
congbao.binhdinh.gov.vn, vbdh.binhdinh.gov.vn, vbsl.binhdinh.gov.vn.
Thiết lập 2 domain cho hệ thống dữ liệu ngành tài nguyên và Môi trường; Cùng
với VNPT và iNet triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống trục liên thông văn bản của
chính phủ; thực hiện công tác đổi mã định danh VPĐT cho các đơn vị; phối hợp
VNCERT ngăn chặn các IP tấn công mạng, phát tán mã độc.
Trong tháng 01, Trung tâm đã vận hành 01 cuộc họp trực tuyến do UBND tỉnh
chủ trì.
2. Công tác đảm bảo an toàn thông tin
Trong tháng, Trung tâm ghi nhận nhiều đợt tấn công rà quét hệ thống chèn mã
độc, gồm: Hệ thống thư điện tử công vụ; Quản lý lưu trú và Quản lý tiền lương nhưng
đã được Trung tâm theo dõi và xử lý kịp thời không có sự cố xảy ra.
Thường xuyên thực hiện cập nhật các bản vá lỗi, sao lưu dữ liệu định kỳ cho hệ
thống nhằm đưa Hệ thống thông tin vào vận hành lại nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.
3. Đào tạo và phát triển dịch vụ
3.1. Phát triển phần mềm
Hoàn thiện và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống ISO điện tử, tích hợp SSO
(Single sign on) với dữ liệu hệ thống LDAP của tỉnh.
Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý tiền lương, phần mềm Quản lý công văn
cho Sở GTVT và đang hoàn thiện Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn.
3.2. Công tác đào tạo
Đang thực hiện đào tạo cho hơn 660 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý tiền lương
trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác tổ chức, hành chính


Trung tâm đã ban hành xây dựng thang bảng lương theo Nghị định số
157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông tháng 01 năm 2019, kính báo cáo Sở thông tin và Truyền thông biết để
theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở TT&TT (để b/c);
- Trung tâm CNTTTT;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh TrúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×