Tải bản đầy đủ

Bao cao p IT full name

Báo cáo P.IT
Full Name:

NGUYỄN THANH SANG

Department:

IT

Form Date: 01/10/2018 To Date 30/10/2018
Trạng thái các dự án/công việc
Project/Task List
1

Current Assessment

Thực hiện Project quản lý
hàng ký gửi

Green


Previous Assessment
Green

Ghi chú: Green: Đã hoàn thành hoặc đang hoạt động, Yellow: Đang tạm ngưng hoặc
chưa thực hiện, Red: Hũy bỏ

1

Hổ trợ DV, giải quyết Y/C
Due

Đánh giá hiện tại

Status

Hỗ trợ phiếu xuất kho
PAK000097181 sai ngày
xuất,báo cáo ca bảo hành
phát sinh

Complete

Hỗ trợ PAK000092978
không có thể hiện phần
vận chuyển .
báo cáo chi tiết xuất kho
LKPT

Complete

Hướng dẫn user cập nhật
bảng giá LKPT

Complete

2

Date

Actual


Completion
Date

Comments

Thiết kế & chỉnh sửa report Dynamic AX
Đánh giá hiện tại

Status

Due
Page 1

IT Department

Actual

Comments


Date

Thiết kế report ,form quản lý
hàng ký gửi

Complete

30/1
0

Completion
Date

06/11

Chỉnh sửa lấy giữ liệu vận đơn
report chi tiết xuất kho LKPT

Edit
Due

Vấn đề phát sinh

New

Status

Dat
e

Page 2
IT Department

Resolution
Date

Comments


Ý kiến đề xuất

_____________________________________________________

Page 3
IT DepartmentTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×