Tải bản đầy đủ

Bao cao hoa ly 8

CH3COOH

0.125

0.0625

L

0.000528

0.000356

χ

λ
1/λ

λϹ

0.03125


0.015625

0.00024
8
0.00053
0.000372 0.00027
2
0.0002851 0.0001922 0.00013
2
4
4
0.0002915 0.0002046 0.00015

0.000181

2.28
2.33

3.08
3.27
0.3251144
4
0.4288164 0.3054741
7
0.28512
0.19224
0.2915
0.2046

4.29
4.79
0.23334
8
0.20889
0.13392
0.1496

0.000217
0.0000977
4


0.0001193
5
6.26
7.64
0.1598629
0.1309174
7
0.09774
0.11935

HCl

0.01

0.02

0.03

0.04

L

0.000213

0.000368

0.00031

0.000648

0.000115
02
0.000170
5
11.50
17.05
0.1

0.000198
72
0.000356
4
9.94
17.82
0.141421
36

0.0009
27
0.0010
02
0.0005
01
0.0005
51
16.69
18.37
0.1732
05

0.00128
5
0.00133
2
0.00069
39
0.00073
26
17.35
18.32
0.2

χ

λ


Tính toán pha chế dung dịch:
CH3COOH: Vhút= = =1,51(ml)
HCl

: Vhút = = 0,2(ml)

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.
+ Nhiêt độ.
+ Độ tinh khiết của dung dịch chất điện ly.
+ Do thiết bị không chuẩn.
+ Do mắt ta quan sát.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×