Tải bản đầy đủ

Bao cao ha do packview , BÁO CÁO TÍNH TOÁN KIỂM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

báo cáo tính toán kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công
I- cơ sở lập báo cáo
1.1-Các tài liệu do bên A cung cấp
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Khách sạn Hàng Bông do
Công ty Cổ phần Xây dựng Luxury Palace Việt Nam lập tháng 08 năm
2015, gồm:
+ Bản vẽ phần kiến trúc:
+ Bản vẽ phần móng ngầm :
+ Bản vẽ kết cấu phần thân:
1.2- Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng
- TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9386: 2012 Thiết kế công trình chịu động đất.
- TCVN 5574: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết
kế.
- TCVN 4319 : 1986 Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản
để thiết kế.
- TCXDVN 323: 2004 Tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng;
- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.
II- kết quả kiểm tra
2.1-Giải pháp kết cấu
- Phần thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung cốt thép toàn khối làm

hệ kết cấu chịu lực chính.
- Nhận xét: Giải pháp này phù hợp với đặc điểm và quy mô công trình.
2.2-Vật liệu sử dụng
- Bê tông kết cấu chính phần thân (cột vách dầm sàn) B25 (M350);
- Cốt thép: + Đờng kính < 10 sử dụng thép CI có RS = 2250 daN/cm2,
+ Đờng kính 10 < 16 sử dụng thép CII có RS = 2800 daN/cm2,
+ Đờng kính 16 sử dụng thép CIII có RS = 3650 daN/cm2.
2.3-Kết quả tính toán kiểm tra
Sau khi lập sơ đồ tính toán hệ kết cấu chịu lực dựa trên các đặc trng
hình học của các cấu kiện chịu lực, vật liệu sử dụng, sơ đồ tải trọng cũng
1


nh bố trí cốt thép, kết quả tính toán kiểm tra cho thấy phần lớn các cấu
kiện chịu lực chính của phần thân công trình đủ khả năng chịu lực, một
vài cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực, các cấu kiện đợc lựa chọn
tiết diện và bố trí thép hợp lý.
Trên cơ sở phân tích đánh giá, chúng tôi có một số khuyến nghị nh
sau:
- Để đảm bảo khả năng chịu lực của công trình cần bổ sung thép cho các
cấu kiện sau :
+ Các cột : C5, C6, C12, C13, C14;
+ Các dầm : D14a, D14, D2a, D10(hoặc D12), D16, D17, D3-12, D3-72, D325 (đầu trục 2), D3-75 (đầu trục 2), D3-45, D3-50, D3-49;
+ Sàn tầng 1.
Chi tiết xem phụ lục tính toán.
- Để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn có thể giảm thép các cấu kiện:
+ Các cột : C10, C11, C16;
+ Các dầm : D3-10, D3-10a, D10, D3-13, D3-17b, D3-71
Toàn bộ kết quả tính toán đợc trình bày chi tiết trong phần phụ lục tính
toán.
III. Kết luận
Theo yêu cầu đặt ra, chúng tôi đã tiến hành tính toán kiểm tra, phân
tích đánh giá và đã đa ra một số khuyến nghị để công trình đảm bảo
khả năng chịu lực đồng thời tăng hiệu quả kinh tế.

2


b- phần phụ lục
I. Tải trọng tác dụng lên công trình


1.1- Trọng lợng bản thân
Tải trọng bản thân của vách, cột, dầm, sàn đợc chơng trình tính toán
(Etabs) tự động xác định dựa vào kích thớc hình học và trọng lợng của bê
tông cốt thép. Hệ số vợt tải lấy bằng 1,1.
Tờng ngăn các phòng (tính cho 1m chiều cao):
+ Tờng 110 : - Gạch đặc

= 265 daN/md.

- Gạch rỗng

= 230 daN/md.

- Gạch nhẹ

= 144 daN/md.

+ Tờng 220 : - Gạch đặc

= 485 daN/md.

- Gạch rỗng

= 410 daN/md.

- Gạch nhẹ

= 244 daN/md.

Tải trọng tính toán các tải trọng các lớp cấu tạo sàn :
- Sàn tầng:

= 152,2 daN/m2.

- Sàn khu vệ sinh :

= 201,7 daN/m2.

- Sàn khu căn hộ:

= 172 daN/m2.

1.2- Hoạt tải lên các sàn (Theo TCVN 2737:1995)
Bảng 1: Hoạt tải các sàn:
STT Loại sàn

Hoạt tải tiêu
chuẩn(daN/
3

Hệ số vợt tải

Hoạt tải
tính


m2)

toán(daN/m2
)

1
2
3
4
5

Sàn hành lang,
sảnh
Sàn cầu thang
Sàn căn hộ
Sàn mái không sử
dụng
Sàn Gara

300

1,2

360

300
150

1,2
1,3

360
195

75

1,3

97,5

500

1,2

600

1.3-Tải trọng gió (Theo TCVN 2737:1995)
Tải trọng gió tĩnh tác dụng lên công trình đợc xác định theo công thức:
W = n x Wo x k x c
n : hệ số độ tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1,2.
Wo: áp lực gió tiêu chuẩn.
Công trình đợc xây dựng tại Hà Nội, theo bản đồ phân vùng gió trong
TCVN 2737:1995 thuộc vùng II-B ta có Wo=95 daN/m2
k : hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình.
c : Hệ số khí động.
+ Mặt đứng đón gió có c = +0,8;
+ Mặt đứng khuất gió c=-0,6;
Bảng 2. Tải trọng gió tĩnh tính toán tác dụng lên công trình
Tầng
1
Mai
Tum
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Chiều
cao
tầng
(m)
2
3.3
3.3
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Z(m)
3
40.8
37.5
34.5
31.5
28.5
25.5
22.5
19.5
16.5
13.5
10.5

k

Wh4
0.97
0.95
0.93
0.91
0.88
0.85
0.82
0.79
0.76
0.71
0.67

(kG/md)
5
219.7
204.8
190.5
185.7
180.6
175.1
169.0
162.4
155.0
146.5
136.6

(kG/md)
6
292.9
273.0
254.0
247.6
240.8
233.4
225.4
216.5
206.6
195.3
182.1

4

Wh+đ
(kG/md
)
7
513
478
445
433
421
408
394
379
362
342
319

123
118
114
108
103
96


Lng

1
Hầm
1

3.0
3.8

7.5
3.8
0.0

3.60

0.61
0.50
0.00

139.8
125.4
0.0

186.4
167.2
0.0

326
293
0

98
88

II. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của cột, dầm, sàn
2.1 Tính toán kiểm tra cột
a. Tính toán cột C1
Tầng

Tầng

Tiết

Nội lực

diện

(T,Tm)

Diện tích

Diện tích

cốt thép

cốt thép

(cm)

yêu cầu

thiết kế

30x40

(cm2)
10,05

(cm2)
15,7

1

Vật liệu

N = 146

Bê tông

T

B25

Mx =

Thép CIII

KL

Đạt

520

9.7Tm
N = 145

14,0

T

Mx =
11.7Tm
b. Tính toán cột C2
Tầng

Tầng
1

Tiết

Nội lực

diện

(T,Tm)

Vật liệu

Diện tích

Diện tích

cốt thép

cốt thép

(cm)

yêu cầu

thiết kế

50x30

(cm2)
21,7

(cm2)
34,3

N = 221

Bê tông

T

B25

Mx =

Thép CIII

725

11.7Tm
N = 221

27,5

T

Mx =
5

KL

Đạt


15.7Tm
c. TÝnh to¸n cét C3
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x50

(cm2)
33,4

(cm2)
34,3

1

VËt liÖu

N = 316

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

7φ25

25Tm
d. TÝnh to¸n cét C4
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x30

(cm2)
8,5

(cm2)
19,6

1

VËt liÖu

N = 147

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

4φ25

3Tm
N = 147

15.3

T

Mx =
7.4Tm
e. TÝnh to¸n cét C5, C6
TÇng

TÇng
1

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

VËt liÖu

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

40x50

(cm2)
26,4

(cm2)
29,4

N = 372

Bª t«ng

T

B25

6φ25
6

KL

ThiÕu


Mx =

ThÐp CIII

19Tm
N = 365

32,4

T

Mx=36T
m
e. TÝnh to¸n cét C8
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

50x30

(cm2)
19,7

(cm2)
29,4

1

VËt liÖu

N = 270

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

6φ25

15,2Tm
N = 268

22.3

T

Mx =
18,2Tm
f. TÝnh to¸n cét C9
TÇng

TÇng
1

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

VËt liÖu

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

50x30

(cm2)
26,

(cm2)
34,3

N = 254

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

7φ25

12Tm
N = 248

33

T

Mx =
7

KL

§¹t


17Tm
g. TÝnh to¸n cét C10
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

60x40

(cm2)
24,6

(cm2)
44,1

1

VËt liÖu

N = 311

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

9φ25

21Tm
N = 311
T

Mx =
24Tm
h. TÝnh to¸n cét C11
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

50x30

(cm2)
18

(cm2)
34,3

1

VËt liÖu

N = 163

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

7φ25

11Tm
N = 163
T

Mx =
14Tm
i. TÝnh to¸n cét C12
TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

VËt liÖu
8

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

KL


TÇng

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x30

(cm2)
14,0

(cm2)
11,4

1

N = 154

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

ThiÕu

3φ22

5,8Tm
N = 154
T

Mx =
5,8Tm
k. TÝnh to¸n cét C13,14
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x30

(cm2)
9.59

(cm2)
9,4

1

VËt liÖu

N = 132

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

ThiÕu

3φ20

5Tm
l. TÝnh to¸n cét C15
TÇng

TÇng

TiÕt

Néi lùc

diÖn

(T,Tm)

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x30

(cm2)
14.08

(cm2)
14,7

1

VËt liÖu

N = 135

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

KL

§¹t

3φ25

7.6Tm
m. TÝnh to¸n cét C16
TÇng

TiÕt

Néi lùc

VËt liÖu
9

DiÖn tÝch

DiÖn tÝch

KL


diÖn

TÇng

cèt thÐp

cèt thÐp

(cm)

yªu cÇu

thiÕt kÕ

30x45

(cm2)
14.5

(cm2)
24,5

1

(T,Tm)

N = 213

Bª t«ng

T

B25

Mx =

ThÐp CIII

§¹t

5φ25

13Tm
2.2 TÝnh to¸n kiÓm tra dÇm
ThÐp yªu

ThÐp thiÕt

Tªn dÇm

cÇuD3

Líp trªn

(cm2)
6,6

(cm2)
9,4

Líp díi

4,9

5

Líp trªn

4

7,6

Líp díi

3

5

D2
D4

NhËn xÐt

OK
OK
OK

D14

Líp trªn

5,6

5

ThiÕu

D14a

Líp díi
Líp trªn

4,2
8,4

5
5

ThiÕu

D10

Líp díi
Líp trªn

6,1
25

5
34

OK

D6

Líp díi
Líp trªn

11
4,5

26
7

OK

Líp díi
Líp trªn

3

5

D6a
D6b
D2a

Líp díi
Líp trªn

D1a

Líp díi
Líp trªn

D9

Líp díi
Líp trªn

6

7,65

OK

D11

Líp díi
Líp trªn

4,5
11

5
19

D nhiÒu

D10

Líp díi
Líp trªn

8,6
23

12,7
16

ThiÕu

OK
3,9

2,3

2,7

2,3

ThiÕu
OK

10


(NhÇm D10 vµ

Líp díi

11

12.7

D12)
D13

Líp trªn

10.4

11.4

OK

D16

Líp díi
Líp trªn

6
11

9
10.1

ThiÕu

D15

Líp díi
Líp trªn

5.2
19.1

9
19

S¸t qu¸

D17

Líp díi
Líp trªn

7.4
36.8

12
24.5

ThiÕu

D3-3

Líp díi
Líp trªn

14.9
4.2

12.7
9.4

OK

4.2

9.4

D3-2

Líp díi
Líp trªn

D3-6
D3-3

Líp díi
Líp trªn

D3-8

Líp díi
Líp trªn

D3-5

Líp díi
Líp trªn

D3-4

Líp díi
Líp trªn

D3-22

Líp díi
Líp trªn

7.3

4

OK

D3-12

Líp díi
Líp trªn

4.6
7.3

5
4

ThiÕu

D3-72
D3-16

Líp díi
Líp trªn

5.6
11.3

4
4

OK

D3-7

Líp díi
Líp trªn

12
5

4
9.4

OK

D3-9

Líp díi
Líp trªn

4
16.8

6.2
24.5

OK

D3-10a

Líp díi
Líp trªn

9
37.4

13.2
44

D nhiÒu

D3-10
D3-11

Líp díi
Líp trªn

19
16

34
19.6

OK

D3-13

Líp díi
Líp trªn

10
19.5

11.4
24.5

D nhiÒu

D3-15A

Líp díi
Líp trªn

8
24

11.4
24.5

OK

Líp díi

11

12

OK
OK
10.8

11.4

5

9.42

OK
OK
OK

11


D3-17

Líp trªn

37

39.7

OK

D3-17a
D3-18

Líp díi
Líp trªn

17
3

26.6
5

OK

D3-22

Líp díi
Líp trªn

3
18.1

6
9.4

OK

D3-24

Líp díi
Líp trªn

3
4.6

6.3
9.4

OK

D3-74

Líp díi
Líp trªn

4
5

9.4
6.3

OK

D3-75

Líp díi
Líp trªn

3
7.8

5
6.3

D3-25
D3-38

Líp díi
Líp trªn

13.9

13.8

Líp díi

7.6

7.6

ThiÕu ®Çu
nhÞp 2
ThiÕt kÕ
s¸t qu¸

D3-39

Líp trªn

OK

D3-40
D3-36

Líp díi
Líp trªn

10

15

OK

D3-37

Líp díi
Líp trªn

19.8
12

24
19

OK

18.9

24.5

D3-65

Líp díi
Líp trªn

D3-41

Líp díi
Líp trªn

3.5

6.5

OK

D3-44

Líp díi
Líp trªn

2.5
13

5
14.5

OK

D3-32

Líp díi
Líp trªn

6
3

7.6
6.3

OK

D3-42

Líp díi
Líp trªn

4.5
4

9.4
7.6

OK

D3-43

Líp díi
Líp trªn

3
4

5
6.3

OK

D3-45

Líp díi
Líp trªn

3
11

9.4
8

ThiÕu

D3-50

Líp díi
Líp trªn

10.1
9.6

14.7
9.4

ThiÕu

9

14.7

D3-51

Líp díi
Líp trªn

D3-55, 56,58

Líp díi
Líp trªn

OK

OK
6.3
12

7.6

OK


D3-53

Líp díi
Líp trªn

4.8
6.8

6.4
7.6

Líp díi
Líp trªn

5.8

9.4

D3-52
D3-49

Líp díi
Líp trªn

7.6

7.6

D3-17b

Líp díi
Líp trªn

6
29.1

7.6
44

DM1, DM2,

Líp díi
Líp trªn

16.8
6

26.6
7.6

OK

DM3, DM5
D3-71

Líp díi
Líp trªn

5
19

7.6
34

Thõa

Líp díi

12.9

21

OK
OK
ThiÕt kÕ
s¸t qu¸
Thõa

2.3 TÝnh to¸n kiÓm tra sµn
Số hiệu

Sµn
tÇng 1

Sµn
tÇng 39

Tæ hîp

M
x10
kNm

b

h

Fa tt

Fa ct

Fa yc

Fa tk

cm

cm

cm2

cm2

cm2

cm2


thanh

đk

Líp díi X

1.39

100

15

3.77

0.68

4.90

3.93

5

1.00

Líp trªn X

-1.62

100

15

4.42

0.68

5.74

5.23

6.7

1.00

Líp díi Y
Líp trªn Y
Líp díi X
Líp trªn X
Líp díi Y
Líp trªn Y

1.24
-1.41
0.75
-0.87
0.72
-0.88

100
100
100
100
100
100

15
15
10
10
10
10

3.36
3.83
3.26
3.81
3.13
3.86

0.68
0.68
0.43
0.43
0.43
0.43

4.36
4.98
3.26
3.81
3.13
3.86

3.93
5.26
3.37
3.93
3.37
3.93

5
6.7
6.7
5
6.7
5

1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

13

KÕt luËn

Kh«ng
®¹t
Kh«ng
®¹t
Kh«ng
®¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹t
§¹tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×