Tải bản đầy đủ

Bao cao da sua

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG THCS TRUNG MỸ TÂY I

Hóc Môn , ngày 23 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
Năm học 2015 - 2016
BỘ MÔN: TIẾNG ANH
I. TÌNH HÌNH GIÁO VIÊN BỘ MÔN (đính kèm mẫu 1/GV)
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
A.Tình hình thực hiện chương trình.
_Thực hiện đúng và đầy đủ chương trình do BGD.ĐT quy định. Có thực hiện chuẩn kiến
thức, kỹ năng giảm tải , chương trình sách giáo khoa do BGD.ĐT quy định.
_ Công tác tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh : Theo đúng qui định của phòng giáo
dục và tổ chuyên môn cụ thể khối 9: Hệ số 1 (1 cột kiểm tra miệng, 2 cột kiểm tra 15phút).
Hệ sô 2 (2cột kiêm tra 1 tiết ) và Hệ số 3 ( kiểm tra Hk2).
_ Công tác triển khai các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch bồi

dưỡng thường xuyên:
+ Sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn: Sinh hoạt đủ 2 lần / tháng.
+ Nội dung: - Lần 1: Sơ kết tháng, phổ biến kế hoạch tháng mới + Thảo luận kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên
- Lần 2: Thao giảng, báo cáo chuyên đề, dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm
giảng dạy. Chất lượng cao, hiệu quả tốt.
1. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ:
- Thao giảng trường : 3 tiết
+ Môn tiếng Anh 7/1 ngày 2/10 tiết 4, đơn vị bài học Unit 4 phẩn A1,2,3 do cô Thu thực
hiện. Thành phần tham dự gồm có Cô Loan, Cô Nghĩa, Cô Trang, Cô Khánh, Cô Uyên,
Cô Nga.
+ Môn tiếng Anh lớp 7-4 ngày 06-11 tiết 2 đơn vị bài học Language Focus 2 (4,5,6) do
Cô Loan thực hiện. Thành phần tham dự là giáo viên tổ tiếng Anh ( Cô Khánh, Cô Nga,
Cô Uyên, Cô Nghĩa, Cô Thu, Cô Loan, Cô Trang, Thầy Hưng)
+ Báo cáo chuyên đề HK1 đã giao cho cô Khánh ( nhưng chưa thực hiện)
+ Môn tiếng Anh lớp 6-8 ngày 9-10 tiết 1, đơn vị bài học là Unit 4 phần C1 do thầy Hưng
thực hiện. Thành phần tham dự là các giáo viên tổ tiếng Anh ( Cô Nga, Cô Uyên, Cô
Nghĩa, Cô Thu, Cô Loan, Cô Trang,)
+ Dự thao giảng huyện môn tiếng Anh lớp 8 tại trường Tam Đông 1 do cô Hằng thực
hiện, phần bài học Unit 5 với thành phần tham dự là Mạng lưới Bộ Môn và toàn thể giáo
viên tiếng Anh trong huyện.
+ Dự thao giảng huyện môn tiếng Anh lớp 6 tại trường Đặng Công Bỉnh phần C1 Unit 6
với thành phần tham dự là Mạng lưới Bộ Môn và toàn thể giáo viên tiếng Anh lớp 6 trong
huyện.
+ Nghe báo cáo chuyên đề cấp huyện với đề tài “ Định hướng kiểm tra đánh giá theo
chuẩn kiến thức kỹ năng cấp THCS của bộ môn tiếng Anh” do thầy Lộc báo cáo.


*Thường xuyên đọc và sử dụng sách, tài liệu tham khảo tại thư viện trường.
Sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên nhằm cập nhật thông tin kiến thức, trao đổi kinh
nghiệm giảng dạy, thống nhất thực hiện chương trình và ra đề kiểm tra cho học sinh. Nâng cao
tinh thần học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy hiệu quả sinh hoạt tổ nhóm chuyên
môn trong nhà trường. Thường xuyên cập nhật thông tin, bám sát chuẩn kiến thức. Thực hiện
đầy đủ nội dung bài dạy, đảm bảo tính hệ thống làm rõ trọng tâm bài dạy. Chú trọng liên hệ
thực tế, vận dụng kiến thức để giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp học sinh biết cách vận
dụng bài học vào thực tế cuộc sống. Thực hiện phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy
học sinh làm trọng tâm.
*Bài soạn: Sử dụng giáo án dùng chung, có bổ sung kiến thức mới,dạy học theo bản đồ tư
duy, bài giảng điện tử, bảng tương tác…


*Thực hành:
Lớp
6
Số tiết thực hành theo qui định trong PPCT – HKI
Số tiết thực hành đã tổ chức thực hiện được trong 1
học kỳ I

7

8

4(dạy
bảng
tương
tác)

9
2

Thực hiện đầy đủ số tiết thực hành theo quy định.
*Phong trào thi đua 2 tốt, thanh kiểm tra chuyên môn:
a. Số người đã được thanh tra ,kiểm tra toàn diện trong học kỳ:
Số tiết dự
8

Số giáo viên được thanh ,
kiểm tra
Tốt
4(Thanh kiểm tra trường )
Cô Khương Thị Loan
Cô Nguyễn Thị Nga
Cô Lê Thị Đài trang
Cô Đỗ Nguyễn Kim Uyên

Xếp loại giáo viên
Khá
TB
Yếu
kém

Tốt
Khá
Khá
Tốt

b. Số tiết đăng kí dạy tốt đã thực hiện: 1 tiết/ tháng/1GV
a. Số tiết dự giờ đồng nghiệp: 8 tiết/ HK/1GV

kết quả:

tốt

2.Hoạt động ngoại khóa, giáo dục hướng nghiệp – phân luồng học sinh, hoạt động ngoài
giờ lên lớp
Giáo viên CN thực hiện đầy đủ các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp.
* Phụ đạo học sinh yếu HKI:
- Thầy Bùi Tiến Hưng : Khối 6
- Cô Nga, Cô Nghĩa, Cô Trang : Khối 8
- Cô Uyên, Cô Loan : Khối 7
* Công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hội thi, tổ chức làm đồ dùng dạy học:


Dự báo cáo chuyên đề huyện tại trường Đặng Công Bỉnh, ngày 13/11/2015 với đề tài
Định hướng kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng cấp THCS của bộ môn tiếng
Anh ” do thầy Lộc báo cáo.
* Tham gia đầy đủ các buổi thao giảng chuyên môn, thao giảng NGLL, báo cáo
chuyên đề, góp ý rút kinh nghiệm giảng dạy. nâng cao chuyên môn. Công tác chủ
nhiệm.
- Giáo viên đăng kí nộp 1đddh/1 hk.
III. THỐNG KÊ KẾT QUẢ BỘ MÔN
- KẾT QUẢ CỦA TỔ BỘ MÔN
Thống kê điểm thi học kỳ I năm học 2015-2016 (đính kèm mẫu 2/T).
Xếp loại học lực môn học kỳ I năm học 2015-2016 (đính kèm mẫu 3/T).
* KẾT QUẢ CỦA TỪNG GIÁO VIÊN :
Thống kê điểm bài kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 (đính kèm mẫu 4/GV).
Xếp loại học lực môn học kỳ I năm học 2015-2016 (đính kèm mẫu 5/GV).
Nhận định kết quả, có phân tích và so sánh với kết quả HKI và cả năm của năm học
2014-2015.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Tư tưởng nhận thức:
a. Ý thức chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước: luôn chấp hành chính
sách của đảng và nhà nước
b. Tinh thần, thái độ thực hiện các qui định của Trường, Phòng, Sở, Bộ: Thực hiện
đúng các quy định của Trường , Phòng , Sở , Bộ
c. Tinh thần đoàn kết nội bộ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ: Nội bộ luôn giúp nhau
hoàn thành nhiệm vụ
2.Đánh giá hoạt động chung của bộ môn:
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường và phòng GD.HM tổ chức.
- Có ý thức bồi dưỡng chuyên môn nâng cao nghiệp vụ. Lên kế hoạch và thực hiện làm
bài Bồi dưỡng thường xuyên.
- Đổi mới phương pháp dạy học hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Tham gia đủ các buổi ngoại khóa, phụ đạo học sinh yếu
* Mặt mạnh:
_Những hoạt động được duy trì và đạt kết quả tốt: Thao giảng, báo cáo chuyên đề,
góp ý, rút kinh nghiệm giảng dạy, phụ đạo học sinh yếu.
_Hoạt động tâm đắc nhất của bộ môn: Tổ chức thực hành ( dạy bảng tương tác) giúp
học sinh nắm vững kiến thức và gây hứng thú trong học tập.
* Mặt yếu:
_ Những khó khăn khi thực hiện chương trình: CSVC còn hạn chế gây khó khăn cho
việc tổ chức thảo luận nhóm. Chương trình nặng , gv không đủ thời gian ,đặc biệt khối
8
_ Những tồn tại trong hoạt động chuyên môn : Tổ cần thống nhất cao trong việc ra đề
kiểm tra định kỳ
* Kết quả giáo dục :


Nhận định kết quả, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh so với kết quả
học kỳ 1 của năm học 2014-2015 : Do GV ôn tập tốt và học sinh học tốt nên kết quả học kì
1 (2015-2016) cao hơn so kết quả học kì 1 năm học 2014-2015
3.Danh hiệu thi đua tổ đăng ký đầu năm học 2014-2015 :
Danh hiệu
Tập thể tổ lao động tiên tiến
Lao động tiên tiến
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Chiến sĩ thi đua Thành phố
(các danh hiệu khác)

Số người đăng ký
7/
7/7
1
1

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ 2
1. Mục tiêu, định hướng.
- Đổi mới chương trình phương pháp giảng dạy theo đúng nội dung, quy định của bộ, sở giáo dục.
- Hoàn thành tốt quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm bài, soạn đề kiểm tra, thực hiện các cột
điểm qui định.
- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ, chuyên đề, sử dụng và làm đồ dùng dạy học..
- Phát huy sử dụng đồ dùng dạy học, thảo luận nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Luôn học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện ‘ Thầy dạy tốt, trò học tốt” đưa chất lượng bộ môn đạt hiệu quả cao.
2. Nhiệm vụ trọng tâm.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học
tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh khéo tay kỹ thuật; đẩy mạnh việc
hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng hoạt động giáo
dục trải nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo, nâng kỹ năng thích ứng với cuộc sống cho học sinh. -- Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tiếng Anh và tin học, trình độ lý luận
chính trị; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, ứng dụng
các công cụ hổ trợ hiện đại trong giảng dạy.
- Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học khi giảng dạy.
- Thực hiện và hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên NH: 2015- 2016: học tập và trao đổi những kiến
thức trọng tâm nghiên cứu giữa các đồng nghiệp rút ra bài học cho bản thân thông qua việc bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn…
- Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa của việc gắn kết gia đình – nhà trường – xã hội
trong công tác giáo dục; giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với
cha mẹ học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và
quyền lợi học tập của con em nhân dân địa phương.
3. Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện quy chế chuyên môn:
. Giáo viên lập kế hoạch hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, nhận thức được
mục tiêu, trọng tâm bài dạy, chương trình bộ môn, tham gia hội thi giáo viên giỏi, dạy học tích hợp,
liên môn…
. Tham dự họp chuyên môn tổ (2 lần / tháng.) và chuyên môn phòng đầy đủ.
. Tổ chức thao giảng tổ, dự giờ góp ý; phân công cụ thể từng thành viên thực hiện.
. Đăng ký tiết dạy tốt, sử dụng đồ dùng dạy học.
. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.


. Căn cứ giáo án dùng chung chỉnh sửa hình thành giáo án bổ sung, chú ý giáo dục đạo đức, kỹ năng
sống cho học sinh trong tiết dạy.
. Các giáo viên trong tổ thống nhất nội dung soạn đề, đáp án nộp tổ trưởng chuyên môn phối hợp
cùng Ban giám hiệu, duyệt đề.
. Tham gia xét duyệt học lực, hạnh kiểm học sinh 2 lần / năm. Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ 3 lần /
năm, kịp thời sửa chữa sai sót.
-Đổi mới phương pháp dạy học:
.Giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực: tích hợp liên môn; dạy theo chủ đề, dạy học
dự án, sơ đồ tư duy, họat động nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, bảng tương tác trong quá trình
giảng dạy.
- Đổi mới kiểm tra và đánh giá:
. Tiếp tục thực hiện đổi mới việc kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học,
dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.kiểm tra đánh giá kết quả
học tập của học sinh đúng thực chất.
. Họp tổ bộ môn, họp chuyên môn phòng giáo dục thống nhất ra đề.
. Họp thống nhất đáp án, chấm bài tập trung, vào điểm đúng quy định.
4. Lịch công tác học kỳ 2
-

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ:

Tháng

Nội dung kiểm tra

02/2016

Kiểm tra việc giảng dạy
phương pháp mới tích
hợp liên môn; dạy theo
chủ đề...
Kiểm tra việc giảng dạy
phương pháp mới tích
hợp liên môn; dạy theo
chủ đề...
Kiểm tra việc thực hiện
đầy đủ các bài kiểm tra
và vào điểm đúng quy
định

3/2016

4/2016

5/2016

Kiểm tra việc thực hiện
đầy đủ các loại hồ sơ sổ
sách theo quy định.

Giáo viên được
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra

Người phụ
trách

Thầy Hưng

2/2016

GV tổ

Cô Nghĩa

3/2016

Cô Khánh

4/2016

Tổ trưởng

Cả tổ

5/2016

Tổ trưởng

GV tổ


-

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN:
Thời gian thực hiện( tháng)
9

10

11

Thao giảng tổ

12

1

2

Phân công

3

4

5

X

C. Uyên
X

Cô Nghĩa

Chuyên đề

Cô Trang

Ra đề kiểm tra 1 tiết

Cả tổ

Kiểm tra HSSS GV
Kiểm tra sổ đầu bài
kết hợp với lịch báo
giảng

Tổ Trưởng

Ôn thi , coi thi lại
trong hè

Cả tổ

VI. KIẾN NGHỊ
Không.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

TỔ TRƯỞNG

Đỗ Nguyễn Kim Uyên
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×