Tải bản đầy đủ

Bao cao d an 2

GIỚI THIỆU CÁC KHỐI CHO
BÀI TẬP LỚN

Khối đầu vào
- Thiết bị nguồn.
- Thiết bị nhập dữ
liệu.

Khối xử lý

Khối đầu ra

-Thiết bị hiển thị
- Vi xử lý TI.
(đèn led).
- Linh kiện ổn định
dao dộng và dòng điện. - Loa báo lỗi.


KHỐI ĐẦU VÀO


- Bàn phím 12
phím.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

- Mỗi phím
được mã hóa
dưới dạng nhị
phân khác nhau.


MÃ HÓA CÁC PHÍM
Phím nhập mã
1: 0001;

1

2


3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

2: 0010;

3: 0011;
4: 0100;
5: 0101;
6: 0110;
7: 0111;
8: 1000;

0: 1010;
*: 1011;
#: 1100;

Phím chức năng


CƠ CHẾ XỬ LÝ

Các phím số từ 1  9: Dùng để nhập mã mở cửa. Hệ thống
này sẽ được mã hóa bằng 4 số.
Phím *: Dùng để xóa số nếu trong quá trình nhập
phát hiện nhầm lẫn.
Phím #:
Phím 0: Dùng để thông báo cho hệ thống khi quá trình
nhập mã kết thúc.


KHỐI XỬ LÝ

Sử dụng vi xử lý yêu cầu
MSP430:
-Vi xử lý MSP430C111 của TI.
- 16 bit, 2 kByte ROM,128
Byte RAM.
- 20 chân với 14 chân vào ra.


CÁC BƯỚC XỬ LÝ
Nhập mã xác thực:
- Thực hiện so sánh bit với mã gốc được định sẵn.
- Tiến hành hiển thị sau quá trình so sánh.
Phím *:
- So sánh bit.
- Nếu đúng tiến hành dịch trái 4 bit rồi dịch phải 4 bit.
- Tiếp tục nhập.
Phím 0:
- So sánh bit.
- Nếu đúng nhảy về cuối.


Khởi tạo
i=0, X=0

X=Y

Nhập mã

0

j=j++

1
Giải mã

Báo đèn

j=3

0

1
i=i++

0

i=6

Báo loa

1

SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN


KHỐI HIỂN THỊ
LED: Sử dụng 7 LED
đơn.
- 4 LED để hiển thị phân
quyền người dùng.
- 3 LED để hiển thị trong
quá trình nhập.
Loa: Thông báo khi người
dùng nhập sai mã quá 3 lần.

1

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×