Tải bản đầy đủ

Ứng dụng thuật toán k-láng giềng gần nhất trong phân loại văn bản tin tức theo chủ đề

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

LÊ QUANG HÒA

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG
GẦN NHẤT TRONG PHÂN LOẠI VĂN BẢN
TIN TỨC THEO CHỦ ĐỀ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 8480101

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Đà Nẵng - Năm 2018


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Người hướng dẫn khoa học: TS. Ninh Khánh Duy


Phản biện 1 : TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Phản biện 2 : TS. Đậu Mạnh Hoàn

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Trường Đại học Bách khoa vào
ngày 05 tháng 01 năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Học liệu và Truyền thông Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Như ta đã biết, thời đại hiện nay là thời đại internet, là thời đại
của sự bùng nổ thông tin, khi mà tất cả mọi người trên thế giới đều
sống trên một thế giới phẳng, đặc biệt là hiện nay khi đang diễn ra
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì lượng thông tin ngày càng
nhiều, việc phân loại chúng trở nên khó khăn. Ở bất kỳ một tổ chức
nào, với bất kỳ một mô hình hay quy mô nào cũng đều có những nhu
cầu về lưu trữ và khai thác thông tin. Đã có nhiều hệ thống phân loại
tin tức trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã đáp ứng được phần nào
đó nhu cầu phân loại tin tức để ra quyết định.
Việc phân loại tin tức đã đem lại thành tựu nhất định, cụ thể:
-

Xác định được xu thế của cộng đồng mạng khi mà cộng đồng
này chiếm ngày càng đông trong xã hội. Qua đó xác định được
xu thế về mặt ngắn hạn của xã hội, hỗ trợ cho người sử dụng ra
các quyết định phù hợp.

-

Việc phân loại tin tức cũng được ứng dụng trên các website
thương mại nhằm nắm bắt được xu thế tiêu dùng của người sử


dụng.
Một trong những thuật toán để ứng dụng công việc phân loại dữ

liệu của các website tin tức tiếng Việt đó là thuật toán k-láng giềng
gần nhất; thuật toán này có ưu điểm: Độ phức tạp của quá trình huấn
luyện bằng 0 hay nói đúng hơn là không tốn chi phí.Việc dự đoán kết
quả của dữ liệu mới rất đơn giản, không cần giả sử gì về phân phối
của các lớp. Tuy nhiên, thuật toán này cũng có nhược điểm là nhạy
cảm với nhiễu khi k nhỏ. Vì thuật toán k- láng giềng gần nhất này


2
mọi tính toán đều nằm ở giai đoạn kiểm thử( Test) cho nên việc tính
toán khoảng cách đến từng điểm dữ liệu trong tập huấn luyện tốn
nhiều thời gian, đặc biệt đối với cơ sở dữ liệu lớn và có nhiều điểm
dữ liệu.
Để việc áp dụng thuật toán k- láng giềng gần nhất trong việc
ứng dụng phân loại tin tức giảm được chi phí về mặt thời gian và độ
phức tạp cần phải tăng tốc và khăc phục nhược điểm cho thuật toán
này. Đề tài nghiên cứu này nhằm vận dụng thuật toán k- láng giềng
gần nhất theo cách tối ưu nhất dựa trên các cơ sở lý thuyết.
2. Mục đích và ý nghĩa đề tài
-

Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp phân loại văn bản theo
chủ đề dựa trên thuật toán k- láng giềng.

-

Tích hợp các giải pháp vào một hệ thống phân loại văn bản theo
chủ đề và đánh giá hiệu quả.

-

Đóng góp về mặt phương pháp luận và thực nghiệm vào lĩnh vực
phân loại văn bản, một nhánh nghiên cứu của xử lý ngôn ngữ tự
nhiên.

-

Cải tiến chất lượng hệ thống phân loại văn bản hiện có để nâng
cao quản lý xu thế của tin tức.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ
-

Mục tiêu chính của đề tài là Ứng dụng thuật toán k-láng giềng
gần nhất vào hệ thống xử lý thông tin để phân loại thông tin theo
chủ đề.

-

Nghiên cứu và cải thiện thuật toán k- láng giềng trong hệ thống
phân loại tin tức.


3
Để đạt được những mục tiêu trên thì nhiệm vụ đặt ra của đề tài
là:
-

Thu thập dữ liệu mẫu từ các trang Web tiếng Việt.

-

Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn văn bản dưới dạng vec-tơ
để đưa vào áp dụng thuật toán k-láng giềng gần nhất.

-

Phát biểu, phân tích và cài đặt giải thuật cho bài toán trong hệ
thống phân loại tin tức.

-

Đánh giá so sánh kết quả phân loại với các thuật khác như Naïve
Bayes và Support Vector Machine.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ của luận văn thạc sĩ thuộc loại ứng dụng với
thời gian thực hiện là 06 tháng, tôi giới hạn nghiên cứu các vấn đề
sau:
-

Xây dựng phương pháp biểu diễn văn bản dưới dạng vec-tơ và
áp dụng thuật toán k-láng giềng phục vụ cho hệ thống phân loại
tin tức.

-

Đánh giá giải pháp đề xuất trên cơ sở tích hợp vào hệ thống phân
loại tin tức.

5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp lý thuyết
-

Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề
tài.

-

So sánh, đánh giá các phương pháp phân loại tin tức.
Phương pháp thực nghiệm

-

Nghiên cứu và khai thác các công cụ phần mềm hỗ trợ.


4
-

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tối ưu trong việc biểu diễn và phân
loại văn bản.

-

Kiểm tra, thử nghiệm, nhận xét và đánh giá kết quả.

6. Kết luận
-

Xây dựng được một hệ thống phân loại văn bản tin tức tiếng
Việt.

-

Thiết lập được quy trình phân loại văn bản chặt chẽ, thông suốt,
theo đúng chủ đề, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu , theo dõi
khi cần thiết.

7. Bố cục của luận văn


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN
BẢN
+ Khái niệm phân lớp văn bản.
+ Mô hình phân lớp văn bản dùng tiếp cận học máy
+ Thu thập dữ liệu
+ Tiền xử lý văn bản
+ Biểu diễn văn bản trong không gian vec-tơ bằng B W và T IDFCHƯƠNG 2: THUẬT T ÁN K- LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT
(KNN)
+ Khai phá dữ liệu
+ Thuật toán k láng giềng gần nhấtCHƯƠNG 3: TRIÊN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HÊ THỐNGKẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂNTÀI LIỆU THAM KHẢ


5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN PHÂN LOẠI
VĂN BẢN
1.1. Khái niệm phân lớp văn bản
1.1.1. Khái niệm
Phân lớp văn bản(Text classification) là quá trình gán nhãn(tên
lớp / nhãn lớp) các văn bản ngôn ngữ tự nhiên một cách tự động vào
một hoặc nhiều lớp cho truớc.
Phân lớp văn bản là bài toán cơ bản trong khai phá dữ liệu văn
bản. Bài toán phân lớp văn bản là việc gán tên các chủ đề (tên
lớp/nhãn lớp) đã được xác định trước, vào các văn bản dựa trên nội
dung của chúng. Phân lớp văn bản là công việc được sử dụng để hỗ
trợ trong quá trình tìm kiếm thông tin, chiết lọc thông tin, lọc văn
bản hoặc tự động dẫn đường cho các văn bản tới những chủ đề xác
định trước. Phân lớp văn bản có thể thực hiện thủ công hoặc tự động
sử dụng các kỹ thuật học máy có giám sát. Các hệ thống phân lớp có
thể ứng dụng trong việc phân loại tài liệu của các thư viện điện tử,
phân loại văn bản báo chí trên các trang tin điện tử… những hệ thống
tốt, cho ra kết quả khả quan, giúp ích nhiều cho con người.

Hình 1.1. Bài toán phân lớp văn bản theo chủ đề.


6
1.1.2. Phân loại bài toán phân lớp văn bản
- Phân lớp văn bản nhị phân / đa lớp: Bài toán phân lớp văn bản được
gọi là nhị phân nếu số lớp là 2, gọi là đa lớp nếu số lớp lớn hơn 2.
-Phân lớp văn bản đơn nhãn / đa nhãn: Bài toán phân lớp văn bản
được gọi là đơn nhãn nếu mỗi tài liệu được gán vào chính xác một
lớp. Bài toán phân lớp văn bản được gọi là đa nhãn nếu một tài liệu
có thể được gán nhiều hơn một nhãn.
1.2. Mô hình phân lớp văn bản dùng tiếp cận học máy
Phân lớp văn bản được các nhà nghiên cứu định nghĩa thống nhất
như là việc gán tên các chủ đề (tên lớp / nhãn lớp) đã được xác định
cho trước vào các văn bản text dựa trên nội dung của nó.Để phân loại
văn bản, người ta sử dụng phương pháp học máy có giám sát. Tập
dữ liệu được chia ra làm hai tập là tập huấn luyện và tập kiểm tra,
trước hết phải xây dựng mô hình thông qua các mẫu học bằng các tập
huấn luyện, sau đó kiểm tra sự chính xác bằng tập dữ liệu kiểm tra.

Hình 1.2. Sơ đồ khung một hệ thống phân lớp văn bản dùng Học
máy.


7
1.3. Thu thập

liệu

Để đảm bảo tính đa dạng của các nguồn dữ liệu, tôi thu thập các
bài viết từ 10 trang web điện tử phổ biến nhất của Việt Nam (dựa
trên http://alexa.com) như zing.vn, kenh14, tuoitre.vn,….
Mỗi trang được chia thành 20 chủ đề chính. Các chủ đề bao gồm:
Tin tức, Thế giới, Văn hóa - Văn học, Cuộc sống, Y tế, Khoa học
- Công nghệ, Kinh tế, Thể thao, Du lịch, Âm nhạc, Phim, Luật,
Tự động - Moto, Thời trang, Trẻ sống, Giáo dục, Nói chuyện,
Quảng cáo, Khám phá, Sao.
1.3.1. Trình thu thập thông tin web

Hình 1.3. Kiến trúc của trình thu thập dữ liệu web.
1.3.2. Thống kê dữ liệu


8

Hình 1.4 Số bài báo được thu thập theo chủ đề.
1.4. Tiền xử lý văn bản
1.4.1. Làm sạch
1.4.2. Tách từ
1.4.3. Chuẩn hóa từ
1.4.4. Loại bỏ StopWords
1.5. Biểu diễn văn bản ưới dạng vector
1.5.1.Túi từ (Bag-of-words)
Khái niệm: là cách biểu diễn đơn giản được sử dụng trong xử
lý ngôn ngữ tự nhiên và truy xuất thông tin. Mô hình BOW là một
biểu diễn đơn giản được sử dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và
truy xuất thông tin. Trong mô hình này, một tài liệu văn bản được
biểu diễn như thể nó là túi của các từ của nó, bỏ qua ngữ pháp và thứ
tự từ nhưng chỉ giữ tần số của mỗi từ trong tài liệu.
Nội dung: ý tưởng chính của BOW là: chạy từ đầu đến cuối văn
bản, gặp từ nào thì tăng số lần đếm của từ từ đó trong danh sách từ
đã lưu trước.Mô hình bag-of-words thường được sử dụng trong các


9
phương pháp phân loại tài liệu, nơi sự xuất hiện của mỗi từ được sử
dụng như một tính năng để đào tạo một trình phân loại.

Hình 1.5 Mô hình Bag-of-words.
1.5.2. Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF)
Khái niệm:tf-idf hoặc TF-IDF, viết tắt của Term Frequency –
Inverse Doccument Frequencylà một con số thu được qua thống kê
thể hiện mức độ quan trọng của từ này trong một văn bản, mà bản
thân văn bản đang xét nằm trong một tập hợp các văn bản. Giá trị tfidf tăng tương ứng với số lần một từ xuất hiện trong tài liệu, nhưng
thường được bù đắp bằng tần số của từ trong kho văn bản, giúp điều
chỉnh thực tế là một số từ xuất hiện thường xuyên hơn nói
chung[1][7].
Nội dung:
Giá trị TF-IDF của từ t đối với văn bản d trong tập văn bản D là:

(1.1)
Với:
- df (d, t): là số lượng văn bản trong tập D có chứa từ t.


10
Những từ có giá trị TF-IDF cao là những từ xuất hiện nhiều
trong văn bản này, và xuất hiện ít trong các văn bản khác. Việc này
giúp lọc ra những từ phổ biến và giữ lại những từ có giá trị cao (từ
khoá của văn bản đó).


11
CHƯƠNG 2: THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT
2.1. Khai phá d liệu
Dưới đây là một số thuật toán phổ biến được dùng trong khai
phá dữ liệu:
Cây quyết định: Decision tree
Láng giềng gần nhất: Nearest Neighbor
Mạng Neural: Neural Network
Luật quy nạp : Rule Induction
Thuật toán K-Means: K-Means
2.2. Thuật toán K láng giềng gần nhất
2.2.1.Giới thiệu chung
KNN là một trong những thuật toán học có giám sát đơn giản
nhất mà hiệu quả trong một vài trường hợp trong học máy. Khi huấn
luyện, thuật toán này không học một điều gì từ dữ liệu huấn luyện
(đây cũng là lý do thuật toán này được xếp vào loại lazy learning),
mọi tính toán được thực hiện khi nó cần dự đoán kết quả của dữ liệu
mới. KNN có thể áp dụng được vào cả hai loại của bài toán học có
giám sát là phân lớp và hồi quy. KNN còn được gọi là một thuật toán
instance-based hay memory-based learning.
Một cách ngắn gọn, KNN là thuật toán đi tìm đầu ra của một
điểm dữ liệu mới bằng cách chỉ dựa trên thông tin của K điểm dữ
liệu gần nhất trong tập huấn luyện.
2.2.2. Nội dung thuật toán
Mô tả thuật toán:


Xác định giá trị tham số K (số láng giềng gần nhất).


12


Tính khoảng cách giữa điểm truy vấn phân lớp với tất cả các
đối tượng trong tập dữ liệu huấn luyện.Sắp xếp khoảng cách theo thứ tự tăng dần và xác định K láng
giềng gần nhất với điểm truy vấn phân lớp.Lấy tất cả các lớp của K láng giềng gần nhất đã xác định.Dựa vào phần lớn lớp của láng giềng gần nhất để xác định
lớp cho điểm truy vấn phân lớp, lớp của điểm truy vấn phân
lớp được định nghĩa là lớp chiếm đa số trong K láng giềng
gần nhất.

Việc tính khoảng cách giữa các đối tượng cần phân lớp với tất
cả các đối tượng trong tập dữ liệu huấn luyện được thường được sử
dụng với công thức tính khoảng cách Euclidean. Cho 2 điểm
P1(x1,y1) và P2(x2,y2) thì khoảng cách Euclidean distance sẽ được
tính theo công thức:


(2.1)

2.2.3. Đánh trọng số cho các điểm lân cận
Trong kỹ thuật major voting bên trên, mỗi trong bảy điểm gần
nhất được coi là có vai trò như nhau và giá trị lá phiếu của mỗi điểm
này là như nhau. Như thế có thể không công bằng, vì những điểm
gần hơn cần có trọng số cao hơn. Vì vậy, ta sẽ đánh trọng số khác
nhau cho mỗi trong bảy điểm gần nhất này. Cách đánh trọng số phải
thoải mãn điều kiện là một điểm càng gần điểm kiểm thử phải được
đánh trọng số càng cao. Cách đơn giản nhất là lấy nghịch đảo của
khoảng cách này. Trong trường hợp dữ liệu kiểm thử trùng với một
điểm dữ liệu trong tập dữ liệu huấn luyện, tức khoảng cách bằng 0, ta
lấy luôn đầu ra của điểm dữ liệu huấn luyện.


13
Scikit-learn giúp chúng ta đơn giản hóa việc này bằng cách gán
thuộc tính weights = ’ distance’. (Giá trị mặc định của weights là
’uniform’, tương ứng với việc coi tất cả các điểm lân cận có giá trị
như nhau như ở trên).
2.2.4. Ưu điểm của KNN
- Độ phức tạp tính toán của quá trình huấn luyện là bằng 0.
- Việc dự đoán kết quả của dữ liệu mới rất đơn giản (sau khi đã
xác định được các điểm lân cận).
- Không cần giả sử về phân phối của các lớp.
2.2.5. Nhược điểm của KNN
- KNN rất nhạy cảm với nhiễu khi K nhỏ.
- Như đã nói, KNN là một thuật toán mà mọi tính toán đều nằm
ở khâu kiểm thử, trong đó việc tính khoảng cách tới từng điểm dữ
liệu trong tập huấn luyện tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là với các
cơ sở dữ liệu có số chiều lớn và có nhiều điểm dữ liệu. Với K càng
lớn thì độ phức tạp cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc lưu toàn bộ dữ
liệu trong bộ nhớ cũng ảnh hưởng tới hiệu năng của KNN.
2.2.6. Các tham số quan trọng của thuật toán KNN
Dựa vào các phần trước, tôi thấy có các tham số quan trọng đối
với thuật toán KNN:
- Giá trị K: K càng lớn thì thuật toán càng ít nhạy cảm với nhiễu,
nhưng nếu K lớn quá một ngưỡng nào đó thì độ chính xác của thuật
toán có thể giảm vì K láng giềng này có thể thuộc về nhiều lớp khác
nhau, dẫn đến độ tin cậy của việc phân lớp giảm.
- Hàm khoảng cách: để tính khoảng cách giữa điểm cần phân loại
và điểm trong tập dữ liệu huấn luyện. Có nhiều hàm khoảng cách và


14
tôi chọn hàm khoảng cách Euclidean vì sự đơn giản và phổ biến của
nó.
- Cách đánh trọng số các điểm lân cận: có nhiều cách đánh trọng
số cho các điểm lân cận nhưng tôi chọn phương pháp đồng nhất
(uniform) vì tính đơn giản.
Ngoài các tham số trên của thuật toán KNN thì độ chính xác của
thuật toán còn phụ thuộc vào số chiều của vec tơ đặc trưng biểu diễn
mỗi điểm dữ liệu ( trong trường hợp này là một văn bản).


15
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
3.1. Môi trường triển khai thử nghiệm
3.2. Mô tả d liệu
Dưới đây là bảng thống kê số lượng văn bản theo 06 chủ đề được
dùng trong thực nghiệm:
Chủ đề

TT

Số lượng văn bản

1

Tin tức

450

2

Sức khỏe

450

3

Khoa học – Công nghệ

450

4

Thể thao

450

5

Giải trí

450

6

Giáo dục

450

Bảng 3.1 Số lượng văn bản theo chủ đề được dùng trong thực
nghiệm
3.3. Sơ đồ phân lớp văn bản dùng KNN

Hình 3.1. Sơ đồ phân lớp văn bản dùng KNN.


16
Trong thuật toán KNN đặc biệt ở chỗ nó không có giai đoạn
huấn luyện mô hình.
Tập văn N văn bản đã gán nhãn được vec tơ hóa dùng T -IDF
thành N vec tơ

(i=1...N). Tương tự Văn bản cần phân lớp cũng

được vec tơ hóa thành vec tơ
khoảng cách từ vec tơ

. Sau đó thuật toán KNN tính N

đến vec tơ

(i=1...N), và chọn ra K (trong

số N) văn bản có khoảng cách nhỏ nhất. Cuối cùng, chủ đề của văn
bản cần phân loại là chủ đề chiếm đa số trong tập K văn bản.
3.4. Cấu hình tham số phân loại văn bản bằng KNN
- Cấu hình cố định:
+ Cách tính trọng số: đồng nhất.
+ Tính khoảng cách: dùng khoảng cách euclidean.
- Cấu hình thay đổi để so sánh hiệu suất hoạt động của hệ thống:
+ Số láng giềng được xét (k) có các giá trị: 2, 4, 6, 10, 12,
20, 30, 40.
+ Số chiều vec tơ đặc trưng biểu diễn văn bản: 500, 1000,
2000, 3000, 4000.
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1 Đánh giá thuật toán KNN
Bảng 3.2 cho thấy hiệu suất hoạt động của thuật toán phân loại bằng
KNN. Nó thể hiện độ chính xác khi thay đổi K và số các đặc trưng
được trích xuất. Hệ thống có độ chính xác tốt nhất khi K = 12 và số
chiều vec tơ đặc trưng là 4000 với tỷ lệ là 86,45%. Theo dõi kết quả
ta có thể thấy với khi số chiều vec tơ đặc trưng càng tăng thì độ
chính xác phân lớp càng tăng. Khi K lớn hơn hoặc bằng 2 và số


17
chiều vec tơ đặc trưng lớn hơn hoặc bằng 1000 thì tăng dần đều độ
chính xác. Nếu K tăng từ 10 và số chiều vec tơ đặc trưng tăng từ
3000 thì độ chính xác tăng chậm lại, có cả giảm nhưng không
đáng kể.
Bảng 3.2. Độ chính xác nhận dạng theo số chiều của vectơ đặc
trưng và K thay đổi
(Đơn vị tính: %)
Số chiều của
vec tơ
đặc trưng

500

1000

2000

3000

4000

K

2

77.60

80.05 80.47

80.69

81.08

4

81.17

82.82 83.09

84.10

84.48

6

82.09

83.97 84.91

85.18

85.65

10

82.69

84.53 85.49

86.36

86.27

12

82.85

85.07 85.83

86.43

86.45

20

83.09

85.29 86.12

86.18

86.14

30

83.07

85.60

86.23

86.32

86.43

40

83.34

85.67 85.89

86.10

86.27


18
3.5.2 So sánh với thuật toán phân loại Naive Bayes
Naive Bayes cũng là thuật toán phân loại nhưng nó khác với
KNN ở chỗ là Naive Bayes gồm hai giai đoạn là huấn luyện mô hình
và kiểm thử mô hình, còn KNN thì không huấn luyện mô hình mà
chỉ kiểm thử mô hình.
Tôi đã huấn luyện Naive Bayes dùng 4500 văn bản và kiểm
chứng dùng 450 văn bản, số chiều của vec tơ đặc trưng lần lượt là
500, 1000, 2000, 3000, 4000 và thu được kết quả như bảng 3.3.
Bảng 3.3. Độ chính xác của Naive Bayes theo số chiều của vec
tơ đặc trưng.
(Đơn vị tính: %)
Số chiều N

500

1000

2000

3000

4000

Độ chính xác của

80.99

83.85

85.09

85.85

86.00

Naive Bayes

Bảng 3.3 cho ta thấy độ chính xác của thuật toán Naive Bayes
tăng khi số chiều của vec tơ đặc trưng tăng. Khi so sánh với kết quả
của bảng 3.2 thì ta có thể thấy độ chính xác cao nhất của thuật toán
Naive Bayes là 86.00% và độ chính xác cao nhất của thuật toán KNN
là 86.45% khi chạy cùng dữ liệu kiểm thử, dù thuật toán Naive Bayes
phức tạp hơn nhưng độ chính xác khi thực nghiệm vẫn không bằng
độ chính xác của thuật toán đơn giản hơn là KNN, đây chính là lý do
mà tôi chọn thuật toán KNN trong bài toán phân loại văn bản.


19

Hình 3.2. So sánh độ chính xác cao nhất giữa hai thuật toán phân
loại.
Sau đây là một số ví dụ kết quả phân loại bằng KNN trên phần
mềm với độ chính xác cao nhất khi K=12 và số chiều vec tơ đặc
trưng là 4000:

Hình 3.3. Kết quả phân loại ”Giáo dục”


20
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết luận
Mục đích của đề tài này là nhằm xây dựng một hệ thống
phân loại văn bản tin tức tiếng Việt. Thiết lập được quy trình phân
loại văn bản chặt chẽ, thông suốt, theo đúng chủ đề, thuận tiện cho
việc tìm kiếm, tra cứu, theo dõi khi cần thiết. Kết quả thực nghiệm
cho thấy hệ thống đã nhận dạng được độ chính xác cao nhất là
86.45% trong trường hợp K=12 và số chiều vec tơ đặc trưng là 4000.
Khi so sánh với thuật toán phân loại văn bản khác như Naive Bayes
ta có thể rút ra một điều là dù thuật toán KNN đơn giản hơn, dễ sử
dụng hơn nhưng độ chính xác của thuật toán KNN không vì thế mà
thấp hơn các thuật toán phức tạp khác mà còn cao hơn, kết quả thực
nhiệm đã cho thấy điều đó. Kết quả chúng ta vừa xem trên đây chưa
phải là kết quả tối ưu, nhưng hy vọng rằng đây sẽ là một bước khởi
đầu thuận lợi làm tiền đề nghiên cứu để thực hiện những chương
trình phân loại văn bản tin tức tiếng Việt tốt hơn nữa trong tương lai.
Hướng phát triển của đề tài
Việc nghiên cứu đề tài phân loại văn bản văn bản tin tức
tiếng Việt không chỉ dừng ở mức độ trong một đồ án tốt nghiệp,
chúng ta cần phải tìm hiểu và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các thuật
toán phân loại văn bản khác nhằm đem lại hiệu suất cao nhất có thể.
Mở rộng phân loại tin tức văn bản trong các lĩnh vực khác như: hành
chính, luật pháp, ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×