Tải bản đầy đủ

HUONG DAN SU DUNG EPIDATA

THIẾT KẾ BỘ NHẬP LIỆU BẰNG
EPIDATA 3.1


NỘI DUNG
1. Cài đặt EpiData 3.1
2. Thiết kế khung nhập liệu với EpiData
3. Nhập liệu và chuyển đổi số liệu với
EpiData

2


CÀI ĐẶT EPIDATA 3.1
• Double click vào chương trình cài đặt

• Next > I Accept The Agreement > Next > Next >

Chọn Create a Desktop Icon > Next > Install > Next
> Finish
• Mở Epidata

– Cách 1: double click biểu tượng EpiData trên desktop

– Cách 2: Start > Programs > Epidata > EpiData 3.1
3


GIỚI THIỆU EPIDATA
Dùng trong việc nhập và ghi nhận số liệu, đặc biệt
khi nhập số liệu từ biểu mẫu để phân tích
Có thể tính toán các biến số, xác định giới hạn giá
trị hay dán nhãn cho biến số định tính.
Nhập ngày tháng dễ dàng (thí dụ nhập 110813 để
biểu diễn cho ngày 27/09/2013)
Dùng cho bộ số liệu đơn giản hay phức tạp
Hỗ trợ 999 dòng văn bản trong bộ nhập liệu
4


GIỚI THIỆU EPIDATA
Chương trình có công năng mạnh: lưu giữ trên
200.000 bản ghi và tìm kiếm bản ghi dưới 1 giây
Làm việc với 3 file chính:
.QES (dùng thiết kế bộ nhập liệu)
.CHK (dùng cho việc kiểm tra dữ liệu nhập vào)
.REC (dùng cho việc lưu trữ số liệu)
5


Một dòng menu
Hai thanh công cụ (toolbar)
Thanh công cụ quy trình (Work Process Toolbar)
Thanh công cụ tác vụ (Operational Toolbar)
Thực hiện quy trình nhập liệu và xuất theo 6 bước

thể hiện trên thanh công cụ quy trình


GIỚI THIỆU EPIDATA

1. Define Data: tạo QES file (xây dựng khung số liệu cần nhập)


2. Make data file: tạo REC file (chứa dữ liệu)
3. Checks: tạo CHK file (các ràng buộc để kiểm tra dữ liệu)
4. Enter Data: nhập dữ liệu và lưu vào REC file
5. Document: xem mô tả số liệu để sàng lọc số liệu sai
6. Export Data: chuyển số liệu sang các phần mềm thống kê
chuyên dụng
7


XÂY DỰNG KHUNG NHẬP LIỆU TỪ
BỘ CÂU HỎI
TT

8

Câu hỏi

Trả lời

1

Ngày phỏng vấn

____/____/_____

2

Giới tính? (nhìn và ghi nhận)

Nam

1

Nữ

0

3

Chiều cao? (người phỏng vấn đo)

_______ (mét)

4

Cân nặng? (người phỏng vấn cân)

_______ (kg)

5

Anh chị sinh vào ngày tháng năm nào?

____/____/_____

6

Hãy cho biết huyện nơi cư trú hiện tại của bạn?

_____________

7

Hãy cho biết thành phố nơi cư trú của bạn?

_____________


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
1. Đặt tên biến số của bộ số liệu
Tên biến nên đặt ngắn gọn (v1, v2, ,kt1, gioi, tuoi)
Tên biến phải bắt đầu bắt chữ cái, do đó tên biến
nên được cấu tạo bởi 2 phần
Phần đầu với các chữ cái mô tả nhóm của
biến số
Phần hai là số thứ tự của biến trong nhóm đó


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
2. Xây dựng nhãn (chú thích) cho các biến số:
gioi tinh cua tre
3. Mô tả loại biến số (Ctrl + Q) (Edit::Field Pick List)
Số (Numeric)
Văn bản (Text)
Ngày
Khác (Other)


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
Mô tả loại biến số (Ctrl + Q) (Edit::Field Pick List)
Biến định lượng: thể hiện bằng con số (có thể có số
lẻ thập phân) (##.#)
Biến định tính: nên mã hóa giá trị của biến số (thí dụ
nam=1 nữ =2) (#)
Biến số chữ: thể hiện bằng biến văn bản (viết
thường/viết hoa ), độ rộng lớn nhất chứa 80 kí tự
_____: viết thường
11


>: viết hoa “Upper case”

: văn bản và có mật khẩu: “Encryption field”


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
Biến ngày tháng: có thể nhập tự động hay nhập
bằng tay


Biến số khác: ít được dùng
>: Số liệu nhập vào trường này sẽ được
epidata tự động mã hóa “Soundex”
12

: Kiểu dữ liệu logic, chỉ chấp nhận giá trị Y /N
hoặc 1/0 “Boolean”


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
Trong mẫu nhập liệu nên có trường ID để phân
biệt các phiếu nhập liệu khác nhau
Muốn tạo nhanh bộ câu hỏi hãy nhập tất cả tên
(name) và nhãn (label) cho biến trước rồi mới nhập
mô tả loại biến số sau
Sau khi xây dựng mẫu nhập liệu có thể sắp xếp để
các trường thẳng hàng bằng cách sử dụng menu
edit::Align fields
Nên thường xuyên nhấn Ctrl-S để lưu biểu mẫu,
và sử dụng Ctrl+T để kiểm tra
13


BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG
KHUNG NHẬP LIỆU
Mô tả loại biến

14

Tên biến

Nhãn biến


BƯỚC 2: MAKE DATA FILE – TẠO FILE
SỐ LIỆU
Bấm Preview Data Form: để xem biểu mẫu có hợp
lý chưa trước khi tạo file.rec từ file.ques
Bấm Make Datafile (tạo tập tin số liệu): tạo file.rec
Nếu chưa lưu biểu mẫu nhập liệu, chương trình sẽ đề
nghị lưu biểu mẫu nhập liệu
Cửa sổ Create data file from .QES yêu cầu xác định
tập tin .QES và tập tin số liệu. Nếu đồng ý nhấp OK
Nhập vào nhãn của số liệu (data file label) rồi nhấp OK
Nhấp OK để hoàn tất

15

*Nhấn F10 (Fn F10) để đóng các cửa sổ nếu có để kết
thúc bước 2


BƯỚC 3: CHECK – XÁC ĐỊNH CÁC
QUY TẮC
Một điểm mạnh của chương trình EpiData là có
thể xây dựng các quy tắc kiểm tra và tính toán
trong khi nhập liệu.
Giới hạn giá trị nhập liệu và cho văn bản mô tả
mã số được nhập
Xác định trình tự nhập liệu. Thí dụ bỏ qua một
số câu hỏi nếu là nam giới
Tính toán trong khi nhập liệu. Thí dụ tính BMI từ
cân nặng và chiều cao
16


Sau khi thực hiện menu Check :: Add/Revise (hay nút lệnh
Check trong thanh công cụ quy trình làm việc).
17


Tên biến
Nhãn biến
Loại biến
Giới hạn giá trị nhập vào
nhập giá trị 1 sẽ nhảy vào
trường v4
Nếu là Yes thì phải nhập liệu
Nếu là Yes, lập lại giá trị bản ghi

Dán nhãn cho số liệu
Tạo nhãn cho số liệu
Noenter, type comment và
công thức
18


id

Ma so benh nhan

Không có id trùng nhau

a1

Ngay phong van

5/9/2011 – 5/10/2011

v1

gioi

v2

Chieu cao(meter)

v3

Can nang (kilo)

bmi
v4
age

Chi so khoi co the
Ngay sinh
Tuoi hien tai

S1

Cu ngu tai Huyen

S2

Tinh/thanh pho

1 nam
2 nữ
1.10-1.90
25-90
bmi=v3/v2^2
1/1/1940-1/1/1990
age= (a1-v4)/365
Lặp lại
Lặp lại và phải nhập


CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
Cú pháp
Biến số được gán= công thức
bmi=v3/v2^2
tuoi=(ngayphongvan-ngaysinh)/365
*Công thức (bmi=v3/v2^2) không nên được đặt
ở trường của biến số được gán (bmi) mà phải
ở trường cuối cùng (v3) trong công thức tính
toán


CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
Tính tuổi hiện tại: nếu biến d1 là ngày sinh; biến d2
là ngày điều tra
namtuoi=(d2-d1)/365
thangtuoi=(d2-d1)/30.45
Tính tuổi hiện tại: nếu biến y1 là năm sinh (có 4
chữ số), giả sử năm điều tra 2013
namtuoi=2013-y1
Tính tuổi hiện tại: nếu biến y1 là năm sinh (có 2 chữ
số), giả sử năm điều tra 2013
namtuoi=113-y1


id

Ma so benh nhan

Edit :: key unique 1

a1

Ngày phỏng vấn

Range:: 5/9/2011 – 5/10/2011

v1

Gioi

(+) ::

v2

Chieu cao(meter)

Range :: 1.10-1.90
(không phải 1,10-1,90)

v3

Can nang (kilo)

Range :: 25-90
Edit :: bmi=v3/v2^2

bmi

Chi so khoi co the

Edit :: NOENTER

v4

Ngay sinh

Range :: 1/1/1940-1/1/1990
Edit :: age= (TODAY-v4)/365

Age

Tuoi hien tai

Edit :: NOENTER

S1

Cu ngu tai Huyen

Repeat:: Yes

S2

Tinh/thanh pho

Repeat::Yes ; Must Enter:: Yes

1 nam
2 nữ
Edit :: Type comment

Để ghi các lệnh màu đỏ cần nhấp vào nút lệnh Edit


BƯỚC 3: CHECK – XÁC ĐỊNH CÁC
QUY TẮC

Đảm bảo ID chỉ nhập 1 lần


BƯỚC 3: CHECK – XÁC ĐỊNH CÁC
QUY TẮC


BƯỚC 3: CHECK – XÁC ĐỊNH CÁC
QUY TẮC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×