Tải bản đầy đủ

Tổng hợp kiến thức cho dân xây dựng


ớn g d ẫn BTCT 1: http://www.mediafire.com/?x9g59arud21rr72
Bê tông c ốt thép 1: http://www.mediafire.com/?3d93sic9199sox3
Bê tông c ốt thép 1: http://www.mediafire.com/?5ujbg3mq3p3pyy9
Bê tông c ốt thép 1: http://www.mediafire.com/?jrcxd3r59bh0s9u
Bê tông c ốt thép 1: http://www.mediafire.com/?yli5ei1w79t1ep0
Bê tông c ốt thép 1-pdf:http://www.mediafire.com/?ip8klx1e2jbd64d
Bê tông c ốt thép 1: http://www.mediafire.com/?awgi4k4jijht6p2
K ết c ấu thép 2: http://www.mediafire.com/?dgd171pprzbvdx8
K ết c ấu thép nhà CN: http://www.mediafire.com/?3tc78jdeyy6b11f
Móng c ọc nh ồi: http://www.mediafire.com/?kjocto6k9bcqfg4
T ổ ch ứ
c thi công 1: http://www.mediafire.com/?e3lcvbhuhoo7hbh
T ổ ch ứ
c thi công 2: http://www.mediafire.com/?lfbwb4b4dxbppdn
T ổ ch ứ
c thi công 2: http://www.mediafire.com/?pwrtr8y2rz8jxbi
K ỹ thu ật thi công: http://www.mediafire.com/?bp1j0dz1rzdyaol
K ỹ thu ật thi công: http://www.mediafire.com/?ulhk4wf1tiu9cvh
N ền móng: http://www.mediafire.com/?jwfqhe13yy9y83r
N ền móng: http://www.mediafire.com/?v34qcy99tecoa9b

N ền móng: http://www.mediafire.com/?6vx0vam9mj5um4t
M ẫu đ
ị a ch ất làm đ
ồ án: http://www.mediafire.com/?jkaaxsgtxf9gicx
T ổ ch ứ
c thi công m ặt đ
ư
ờ n g (full): http://www.mediafire.com/?2hx401iv4l3xk5p
Tài li ệu c ủa Nguy ễn Th ạc V ũ: http://www.mediafire.com/thacvu#vb72794avqh4f
ĐỒ ÁN T Ố
T NGHI Ệ
P
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?32401dhbuwwluel
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?pn0h0y8xaklir1n
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?0plpbbcvj5tc8zy
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?vfch5mut0h3k7v3
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?d7fm9ew37cd72jw
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?l6wxgpd4zdac1pp
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?a4wl60gwowywb52
Đồ án t ốt nghi ệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?zz8xxc6x367b9pb
Đồ án t ốt nghi ệp ph ần khung: http://www.mediafire.com/?32j19x22xdeilu7
Thuy ết minh k ết c ấu+thi công: http://www.mediafire.com/?akes31jv8ewou7c
Thuy ết minh k ết c ấu+thi công: http://www.mediafire.com/?s9a2e4colp8hgw6
Chung c ư - Sunrise: http://www.mediafire.com/?p0vq6f23swmu3mi
CÁC B Ả
N V Ẽ THAM KH Ả
O
C ấu ki ện PANEL DUL: http://www.mediafire.com/?5hqgs4zi3kj42pu
Khung nhà 19 t ầng: http://www.mediafire.com/?w6wqrk0vm8dpws2
Nhà k ết c ấu thép cao t ầng: http://www.mediafire.com/?w3gq34hzbcme5zx
Nhà c ầu tr ục thép 2 NHIP-2xL=30-B=10: http://www.mediafire.com/?nx1dpdnxuvdo04m
Chi ti ết n ối thép c ải t ạo nhà: http://www.mediafire.com/?hg4b3kd3lhs7ja4
TIÊU CHU Ẩ
N NƯ
ỚC NGOÀI
BS Standard: http://www.mediafire.com/?tt8udz2vn78er#myfiles
Eurocode: http://www.mediafire.com/?4bdslelccg4lbvt
Eurocode (8 parts): http://www.mediafire.com/?kqdmn4h5kyy
http://www.mediafire.com/?jt0j2zk2yyy
http://www.mediafire.com/?hul5zzyijoj


http://www.mediafire.com/?yjnd0mmewjr
http://www.mediafire.com/?o32qodtdihc
http://www.mediafire.com/?1yn4yjj4n4t
http://www.mediafire.com/?d20jgv3luyl
http://www.mediafire.com/?t2g2uxiem21


CÁC B Ả
NG TÍNH EXCEL
B ảng tính EXCEL 1: http://www.mediafire.com/?eaycxg9z6beg7hb
B ảng tính EXCEL 2:http://www.mediafire.com/?mj7aoiubxtvjcbm
Tính ch ống xo ắn cho d ầm: http://www.mediafire.com/?j26a1xy6lfu4x1q
Địa k ỹ thu ật: http://www.mediafire.com/?cxwv7kiusolyxp7
pile for bcc: http://www.mediafire.com/?b7v7tqwio9sl9cp
pole for bcc: http://www.mediafire.com/?t2bsnapz3kx0lhw
Tính tr ụ đệ
i n DUL: http://www.mediafire.com/?s2s2a6lp28dpiz0
Tính gió-độ
n g đấ
t : http://www.mediafire.com/?c8lb4i27k43dw5k
Tính toán c ống h ộp: http://www.mediafire.com/?z4swdtegudbie0w
Tra thep hinh Ver1.1: http://www.mediafire.com/?0jttnx5ttd5kyn7
THUOC LO BAN-EXCEL+ACAD: http://www.mediafire.com/?b3s9gl9qzqy1m78
MẪ
U NHÀ DÂN D Ụ
NG
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?4gzlsm081aob6zq
Karaoke-NHA PHO 5mx16.3: http://www.mediafire.com/?5fscv25fdri7c6r
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?dz2lkgsqvfse3d1
Nhà bi ệt th ự
: http://www.mediafire.com/?bb54s204zkftm88
BIET THU 14x18-T-2L-MN: http://www.mediafire.com/?1wa65jjo44nxfs9
BIET THU 16.4mx11.5m: http://www.mediafire.com/?heabv4p52259b4d
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?b12kby66bj7rbr9
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?hsgm2tg42p5qrzv
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?r87md67tmpzbr65
Nhà ph ố: http://www.mediafire.com/?81b9qqcb7ktr5l8
MẪ
U CÔNG TRÌNH CAO T Ầ
NG
C ăn h ộ 12 t ầng: http://www.mediafire.com/?tmjwj40yrmi
Cao ốc 18 t ầng: http://www.mediafire.com/?6f0ni1nl61zq6he
Cao ốc 29 t ầng: http://www.mediafire.com/?bk0ycx1s2mtqg9m
Cao ốc 26 t ầng: http://www.mediafire.com/?s0eb4jxbiop704d
Chung c ư 5 t ầng: http://www.mediafire.com/?b955imfvgr8l9hd
MẪ
U D Ự TOÁN
B ản v ẽ+D ự toán (full): http://www.mediafire.com/?8zrj9ovy8lxvez6
D ự toán: http://www.mediafire.com/?8dqom5htkw8tcvn
Tiên l ượ
n g d ự toán: http://www.mediafire.com/?wa64gbhw47ed2ch
Ph ươ
n g pháp đo bóc kh ối l ượ
n g d ự toán: http://www.mediafire.com/?yyju6542j5k1pd7
M ẫu d ự toán tr ườ
n g h ọc: http://www.mediafire.com/?4v2xyq9t5dtmxyc
M ẫu d ự toán ti ếng Anh: http://www.mediafire.com/?wf19n8kpz80udk3
M ẫu d ự toán ti ếng Anh: http://www.mediafire.com/?2s4ntq3ss2r388o
TÀI LI Ệ
U CHUYÊN NGHÀNH TI Ế
NG VI Ệ
T
Lu ận án c ủa ng ườ
i Vi ệt: http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=3401
Bê tông c ốt thép nâng cao: http://www.mediafire.com/?1d7ivov2i16iajy
Tài li ệu H ội Th ảo XDCT có t ầng ng ầm t ại TP.HCM-2-8-2008:http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=8286
M ột s ố ph ươ
n g pháp tính vách BTCT: http://www.mediafire.com/?qcp09r5rgacgpyg
Ho ạch địn h ti ến độ d ự án: http://www.mediafire.com/?o4epe7doq4nwzgs
Móng c ọc V ũ Công Ng ữ
: http://www.mediafire.com/?zwng24moqmh
Tính đài đơ
n 3 c ọc: http://www.mediafire.com/?jzzawzkmm4k
V ấn đề c ọc nhà cao t ầng: http://www.mediafire.com/?gwaqnqgk5dt
Thuy ết minh thi công Top-down: http://www.mediafire.com/?pbo4h7z4566v7nu
Công ngh ệ thi công Top-down: http://www.mediafire.com/?8jgq4h8h2a2rl16
Gi ảm ch ấn ch ất l ỏng c ầu Bãi Cháy: http://www.mediafire.com/?gg0fe8z9pfic67z
K ết c ấu nhà cao tang Wolfgang Schueller: http://www.mediafire.com/?bgo9epgc6k2txnb

n g d ụng ph ần m ềm tính độn g đất : http://www.mediafire.com/?dtx6dt8oga4da8e


Tìm hiểu sự cố cọc khoan nhồi: http://www.mediafire.com/?s48wcrfa4cnuc34
Phương pháp cọc khoan nhồi DTH: http://www.mediafire.com/?14dp1te880bsaj1
Chương trình tính toán nội lực BTCT: http://www.mediafire.com/?nt03uq0pinso9it
Chuyên đề về cọc barret: http://www.mediafire.com/?uh6qg6y5m0dyehw
Quan hệ USBD nền khi chịu tải động đất: http://www.mediafire.com/?zep2ikx877k55e9
Tái chế BT và ứng dụng ở VN: http://www.mediafire.com/?2gbmy4za0m6891v
Móng bè trên nền cọc XMĐ: http://www.mediafire.com/?kve2my2olr1scey
Tổng hợp sức chịu tải của cọc: http://www.mediafire.com/?bwf3l26cn573x71
Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên: http://www.mediafire.com/?gi1scd6p2mfk927
Ứng xử khi kết cấu chịu động đất: http://www.mediafire.com/?p90rpef25tzh24y
Giá trị HSTL của HSN đối với sét yếu: http://www.mediafire.com/?x62wzw87zu595z5
Xây dựng phần mềm tính độ cứng sàn DUL: http://www.mediafire.com/?7g1b7dnum9tze1g
Thiết kế theo ứng suất cho phép: http://www.mediafire.com/?bpnvn1iz6qrlwqj
Công nghệ móng cầu Nhật Tân: http://www.mediafire.com/?lsbwddafd6g8fd4
Self Compacting Concrete.NCKH 08-09: http://www.mediafire.com/?1c9trp6habqhp60
GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG
Giáo trình BTCT: http://www.mediafire.com/?1lsgrskzbtcf3d9
Giáo trình KC thép: http://www.mediafire.com/?6jr6mxxv4cor226
Giáo trình An toàn lao động: http://www.mediafire.com/?ik28m21gbawzezs
Giáo trình Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?jnb7ba24wf81qbq
Giáo trình Xử lý nước thải: http://www.mediafire.com/?u5c0u5e7mt6hbo4
Giáo trình cơ học đất: http://www.mediafire.com/?drlpkcfohog12cl
Giáo trình cơ học đất: http://www.mediafire.com/?bkbnm8mfejlwo0c
Giáo trình cơ học kết cấu: http://www.mediafire.com/?rhch171rjnnthrg
Giáo trình cơ học kết cấu: http://www.mediafire.com/?px73p7e56qy7vxt
Giáo trình sức bền vật liệu 2: http://www.mediafire.com/?k0qtr8n2s5svlkc
Giáo trình kết cấu xây dựng: http://www.mediafire.com/?622rgborbr6lnup
Kỹ thuật đường sắt: http://www.mediafire.com/?ob7nfgu906r85f9
Công trình bến cảng: http://www.mediafire.com/?h0p4k4it8y847fg
Kỹ thuật cầu đường: http://www.mediafire.com/?fv7hxdtrkwnlilm
Kỹ thuật thủy lợi: http://www.mediafire.com/?ox80cb6fdbpcgb9
Thi công các công trình thủy lợi: http://www.mediafire.com/?jgricxoyw3dof0z
Cấu tạo BTCT: http://www.mediafire.com/?2nendo555caz7tm
Thiết kế và thi công nền đất yếu: http://www.mediafire.com/?5q0a763rtzp4dta
Tính toán kết cấu thép: http://www.mediafire.com/?dlqjhbc9je9wauc
TÀI LIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG
Sử dụng phần mềm Tekla: http://www.mediafire.com/?9sh66ets0a7hm
Sử dụng phần mềm Revit+Robot: http://www.mediafire.com/?i1ibyz5ba4hwl
Sử dụng phần mềm Revit: http://www.mediafire.com/?af54dnydhz3yj
GIAO TRINH Revit Architecture: http://www.mediafire.com/?inynwhtmdny
Mastering Revit Structure 2009: http://www.mediafire.com/?tadmbdn3xoh
Sử dụng phần mềm 3D Max: http://www.mediafire.com/?vvur9a2vekgu8zv
Sử dụng phần mềm Etab Ver8.5: http://www.mediafire.com/?5ud3pkuavbjawc4
Sử dụng phần mềm Sap2000 Ver10: http://www.mediafire.com/?knnzgztjzhy
Sử dụng phần mềm Sap2000 Ver7.4: http://www.mediafire.com/?hccor8ubdr54ocl
Sử dụng phần mềm MS Project 2007: http://www.mediafire.com/?i2oyzmwzyut
Sử dụng phần mềm Photoshop CS Ver8.0: http://www.mediafire.com/?tzhmnm2lmzi
Sử dụng phần mềm Excel 2007: http://www.mediafire.com/?4dmkkh8qabeb9oj
Sử dụng phần mềm RDW Ver7: http://www.mediafire.com/?64giwk6q7g8uach
Sử dụng phần mềm SAFE ver8.1: http://www.mediafire.com/?l1xc3yzgrl41rntTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×