Tải bản đầy đủ

bài giảng bê tông cốt thép 1c1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG

(PHAÀN 1: CAÁU KIEÄN CÔ BAÛN)

1


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông
và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn thiết kế 2737-95 Tải trọng và tác động
GS.TS. Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản xây dựng
2008. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt
thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 (1&2)
Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình
Cống. Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện
cơ bản. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.
M. Nadim Hassoun, Structural Concrete - Theory

and Design, Addison-Wesley, 1998

2


3


NỘI DUNG

1.1. THẾ NÀO LÀ BÊTÔNG CỐT THÉP
1.2. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP
1.3. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG

4


1.1. THẾ NÀO LÀ BÊTÔNG CỐT THÉP
1.1.1. Khái quát
Chịu kéo

Đặc
trưng

Chịu nén

Chịu cắt

Độ bền

Chịu lửa

Bê tông

Kém

Tốt

Trung bình


Tốt

Tốt

Cốt thép

Tốt

Tốt

Tốt

Bị ăn mòn kém

BTCT là một loại vật liệu xây dựng phức hợp do bêtông và cốt thép
cùng cộng tác chịu lực với nhau
T a ûi tro ïn g

Đặt cốt thép vào vùng kéo

P0

T a ûi t ro ïn g

T h ô ù c h òu n e ùn

1

P > > P0
M ie àn c h òu n e ùn

L ô ùp t ru n g h o øa
h

L ô ùp tru n g h o øa

T h ô ù c h òu k e ùo

K h e n ö ùt

DẦM BÊTÔNG

K h e n ö ùt
T h ô ù c h òu k e ùo 1

b

C o á t t h e ùp d o ïc

1 -1

DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP
5


N
coát theùp doïc
chòu neùn

Đặt cốt thép vào vùng nén để tăng
khả năng chịu lực và giảm kích
thước tiết diện.

Rb
RscΑ's

CỘT BÊTÔNG CỐT THÉP

Cốt thép tham gia chịu nén cùng
bêtông. Sức chịu nén của cốt thép
cũng tốt bằng sức chịu kéo

6


1.1.2. CÁC LÝ DO ĐỂ BÊTÔNG VÀ CỐT THÉP CÓ THỂ
CÙNG CỘNG TÁC CHỊU LỰC
Nhờ có lực dính mà có thể truyền lực qua lại giữa bêtông và cốt
thép, khai thác cường độ cốt thép, hạn chế bề rộng khe nứt.
Giữa BT và CT không xảy ra phản ứng hóa học
Hệ số giãn nở nhiệt của BT và CT gần bằng nhau.
Bê tông giữ cho cốt thép khỏi bị ăn mòn

7


1.2. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP
THEO PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
BTCT

BTCT

BTCT

TOÀN KHỐI

LẮP GHÉP

BÁN LẮP GHÉP

8


THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
KHI CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG
BTCT

BTCT

THƯỜNG

ỨNG LỰC TRƯỚC

P

Tải trọng

Bê tông

Bê tông
Cốt thép
Vết nứt

Tải trọng

P
Cáp ULT

Hạn chế vết
nứt

9


THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
KHI CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG

BTCT
THÖÔØNG

BTCT
ÖÙNG SUAÁT
TRÖÔÙC

10


SAỉN BTCT ệNG SUAT TRệễC CAấNG SAU 11


1.3. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG
1.3.1 Ưu điểm
Khả năng chiụ lực lớn,
lớn, chịu tốt các tải trọng động .
Vừa bền vừa ít tốn tiền bảo dưỡng
Chịu lửa tốt .
Có khả năng tạo ra các hình dáng kết cấu khác nhau
nhau,, đáp ứng
yêu cầu đa dạng của kiến trúc.
trúc.

12


1.3.2 Nhược điểm
Dễ có khe nứt tại vùng kéo → khắc phục bằng cách dùng BTCT ứng
lực trước, có biện pháp tính toán và thi công hợp lý để hạn chế khe
nứt, bảo đảm điều kiện sử dụng bình thường
thường..
Cách âm, cách nhiệt kém → khắc phục bằng cách sử dụng kết cấu có
lỗ rỗng
rỗng..
Thi công BTCT toàn khối tương đối phức tạp.
tạp.
Trọng lượng bản thân lớn, khó làm kết cấu nhịp lớn → khắc phục
bằng cách dùng BTCT ứng lực trước, kết cấu vỏ mỏng …
13


1.3.3. Phạm vi sử dụng
BTCT được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành xây dựng
dựng::
xây dựng dân dụng_công nghiệp,
nghiệp, xây dựng giao thông _ thủy
lợi,, xây dựng quốc phòng .
lợi
Keát caáu
BTCT
Theùp
Goã

γ (kg/cm3 )
2500 × 10−6
7850 × 10−6
800 × 10−6

Rn ( kG/cm2 )
90
2100
150

c = γ/Rn
27,8 × 10−6
3,7 × 10−6
5,3 × 10−6

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×